EĞİTİM BÖLÜMÜNE DÖN


Yol Kenarı Denetim Belgesi

Sayı     : 14511534

Konu  : Tehlikeli Madde Taşımacılığında

Yol Kenarı Denetimleri

 

 

 

…./12/2013

 

 

(2014 /

 

 

GENELGE

 

TMKTDGM-02 / YOL KENARI DENETİMİ)

 

 

Bilindiği  üzere,  655  sayılı  Kanun  Hükmünde  Kararnameye  dayanılarak  Tehlikeli

 

 

Malların Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşması (ADR) paralelinde hazırlanan “Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik” Bakanlığımızca revize edilerek 24/10/2013 tarihli ve 28801 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

 

Söz konusu Yönetmeliğin İkinci Bölüm, Taşımacılık Faaliyetlerinde Genel Kurallar başlığı altındaki 5 inci maddenin birinci fıkrasında “Tehlikeli maddeler kamuya açık karayolunda, bu Yönetmelik ve ADR hükümlerine uygun olarak ekonomik, kontrollü, seri, güvenli, insan sağlığına zarar vermeden ve çevreye olumsuz etkisi en az olacak şekilde taşınır” hükmü ile üçüncü fıkradaki “Tehlikeli maddelerin taşınmasında yer alan taraflar, hasar ve yaralanmaları önleyebilmek ve gerekirse bunların etkisini en aza indirebilmek için ön görülebilen risklerin yapısını ve boyutunu göz önünde bulundurarak bu Yönetmeliğe ve ADR hükümlerine uygun tedbirleri almak zorundadırlar.” hükmü mevcuttur.

 

Bu bağlamda, tehlikeli maddelerin karayoluyla taşımasında; sertifikalı ambalajların (paketler) kullanılması; tehlikeli madde taşımacılığı konusunda eğitim almış sürücülerin kullandığı, ADR ve Yönetmelikte belirtilen işaret, etiket ve turuncu plakalar ile donatılmış

 

“Taşıt    Uygunluk     Belgesi/ADR    Uygunluk    Belgesi”ne    sahip    taşıtlarla           yapılması

gerekmektedir.

 

Bu itibarla, Yönetmeliğin 23 üncü maddesinde denetimle görevli ve yetkili kılınan kurum ve kuruluşlara mensup personel tarafından, Bakanlığımızca bu hususta yeni bir düzenleme yapılıncaya kadar Yönetmeliğin 24 üncü maddesine göre yol kenarı denetimlerinin EK’de yer alan kontrol listesine göre yapılması, tespit edilen ihlallerde gerekli idari para cezalarının uygulanmasına yönelik İdari Para Cezası Tutanaklarının düzenlenmesi hususunda gereğini rica ederim.

 

 

Binali YILDIRIM

 

Bakan

 

EK: Kontrol Listesi ve İdari Para Cezaları (13 Sayfa)

 

EK

 

24 Ekim 2013 tarihli ve 28801 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmeliğin 24 üncü maddesine göre yol kenarı denetimlerinde, Yönetmeliğin 23 üncü maddesi ile denetimle görevli ve yetkili kurum ve kuruluşlara mensup personel tarafından yapılacak denetimlerde kullanılacakKontrol Listesi ile ihlallerde uygulanacak İdari Para Cezaları aşağıdaki tabloda verilmiştir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2014 yılında

Sıra

Yönetmelik

Yönetmelik maddesinin hükmü

 

Cezai madde için dayanak

uygulanacak ceza

No

Maddesi

 

miktarları

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(TL)

 

 

“Tehlikeli maddelerin karayolu ile taşınmasında; ADR

 

 

 

 

 

Bölüm 6’da tanımlanan ve Bakanlıkça yetkilendirilmiş

655 Sayılı KHK’nin 28 inci maddesinin 2

 

 

 

kuruluş tarafından test edilip UN Numarası verilerek

 

 

 

sertifikalandırılmış   olan

ambalajların

kullanılması

nci   fıkrasının

(b)   bendi   gereğince,

 

1

5- (4)

zorunludur”  hükmü  kapsamında,  Bakanlıkça

veya

Yönetmeliğin 28 inci maddesinin 4 üncü

Gönderene - 1000

 

 

ADR’ye  taraf  olan  bir  ülke  İdaresi  veya  bu  İdare

fıkrasının (a) bendine istinaden;

 

 

 

tarafından  yetkilendirilen  bir  kuruluş  tarafından  UN

 

 

 

 

 

Numarası

verilerek

sertifikalandırılmış

 

 

 

 

 

ambalajların kullanılıp kullanılmadığı. (1)

 

 

 

 

 

 

“Tehlikeli madde taşımacılığında ADR’de tanımlanan

 

 

 

 

 

etiket,   işaret   ve   turuncu   plakaların   kullanılması

 

 

 

 

 

zorunludur” hükmü kapsamında;

 

 

 

 

Gönderene -1000

 

 

 

 

 

 

 

655 Sayılı KHK’nin 28 inci maddesinin

 

 

1. Taşımaya

konu  tehlikeli  madde

tanker

içinde

 

2

5- (5)

ikincifıkrasının

(b) bendi gereğince,

Taşımacıya - 500

 

 

taşınıyor ise, taşınan

yüke uygun olarak araçta

Yönetmeliğin 28 inci maddesinin 4 üncü

 

 

 

 

 

tehlike ikaz işareti ve turuncu plakanın bulunup,

 

 

 

fıkrasının (b) bendine istinaden;

 

 

 

bulunmadığı,(2)

 

 

 

Sürücüye - 100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Taşımaya

konu

tehlikeli

madde   paketli

 

 

 

 

 

 

 

 

(ambalajlı)  olarak  tenteli,  kasalı  veya  kapalı

 

 

 

 

 

 

 

 

kasalı  araçlarda  taşınıyor  ise,  taşınan  yüke

 

 

 

 

 

 

 

 

uygun olarak araçlarda tehlike ikaz levhası ve

 

 

 

 

 

 

 

 

turuncu plakanın bulunup bulunmadığı,(3)

 

 

 

 

 

 

 

 

3.  Taşımaya konu tehlikeli madde araç içerisinde

 

 

 

 

 

 

 

 

ambalajlı (paketli) olarak taşınıyor ise ambalaj

 

 

 

 

 

 

 

 

üzerindeki   tehlike   ikaz   etiketin   bulunup

 

 

 

 

 

 

 

 

bulunmadığı. (1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Yönetmelik  ve  ADR  hükümlerine  uygun  olarak

 

 

 

 

 

 

 

 

ulusal  ve  uluslararası  karayollarında  tehlikeli  yük

4925 Sayılı Karayolu Taşıma Kanunun 26

 

 

 

 

taşımacılığı   yapacak   şoförlerin,   Tehlikeli   Mal

 

 

3

8- (1)

Taşımacılığı  Sürücü  Eğitim  Sertifikası  (SRC5)/ADR

ncı maddesinin 1 inci fıkrasının

(l) bendi

Sürücüye -207

 

9- (1)/b

Şoför Eğitim Sertifikasına sahip olmaları zorunludur”

gereğince,

Yönetmeliğin

28

inci

 

 

 

 

 

 

 

hükmü kapsamında, tehlikeli yük taşıyan araçların

maddesinin 3 üncü fıkrasına istinaden;

 

 

 

 

 

sürücülerinde  geçerli  SRC5  belgesinin  bulunup

 

 

 

 

 

 

 

 

bulunmadığı. (4)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tehlikeli

madde

taşıyan   araçta

“Tehlikeli  Mal

4925 Sayılı Karayolu Taşıma Kanunun 26

Taşımacıya - 519

 

4

14- (1)/i

Taşımacılığı  Sürücü  Eğitim  Sertifikasına  (SRC5)

 

ncı maddesinin 1 inci fıkrasının

(e) bendi

 

 

 

 

sahip sürücünün istihdam edilip edilmediği.

 

 

 

 

gereğince,

Yönetmeliğin

28

inci

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

maddesinin 2 nci fıkrasına istinaden;

 

 

 

 

 

“ADR Bölüm 5.4.1’de belirtildiği şekilde düzenlenen

655 Sayılı KHK’nin 28 inci maddesinin 2

 

 

5

9- (1)/a

taşıma  evrakı  bulundurmak”  hükmüne  uygun  olarak

nci   fıkrasının   (b)   bendi   gereğince,

Gönderene - 500

 

 

 

tehlikeli

yük  taşıyan

araçta,

taşıma  evrakının

Yönetmeliğin 28 inci maddesinin 4 üncü

 

 

 

bulunup bulunmadığı. (5)

 

 

 

 

 

 

fıkrasının (ç) bendine istinaden;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADR  Bölüm  5.4.3’te  belirtildiği  şekilde,  “taşımacı

655 Sayılı KHK’nin 28 inci maddesinin 2

 

 

 

tarafından

sürücüye

verilmek

üzere hazırlanan yazılı

nci

fıkrasının

(b)

bendi

gereğince,

Gönderene - 250

 

 

talimat bulundurmak” hükmüne uygun olarak tehlike

 

 

Yönetmeliğin 28 inci maddesinin 4 üncü

Taşımacıya - 250

 

 

veya  kaza  durumunda

araç  mürettebatına  yol

6

9- (1)/ç

fıkrasının (d) bendine istinaden;

 

 

Sürücüye - 50

gösterecek  3  bölümden  oluşan  talimatın  tehlikeli

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

madde taşıyan araçta bulunup bulunmadığı. (6)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Taşıtlar   için   geçerli   ADR   Uygunluk   Belgesi

655 Sayılı KHK’nin 28 inci maddesinin 2

 

 

 

nci

fıkrasının

(b)

bendi

gereğince,

 

 

 

bulundurmak”

hükmü

kapsamında,

2014

model;

 

7

7- (2)

tanker  tipi  araçlar

ile

patlayıcı

madde

taşıyan

Yönetmeliğin 28 inci maddesinin 4 üncü

Taşımacıya - 1000

9- (1)/e

araçlarda

geçerli

“ADR

Uygunluk

Belgesinin”

fıkrasının (e) bendine istinaden;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bulunup bulunmadığı. (7)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4925 Sayılı Karayolu Taşıma Kanunun 5

 

 

 

“ADR’de  tanımlanan  Sınıf  1,  Sınıf  6  ve  Sınıf  7

inci maddesinin beşinci paragrafına aykırı

 

 

 

tehlikeli   yüklerin   taşınmasında,   bu   Yönetmelik

hareket  edenlere,

aynı  Kanunun

26ncı

Taşımacıya - 519

 

 

kapsamında

belirlenen

ilgili/yetkili

mercilerden

maddesinin

(b)

bendi

gereğince,

 

 

 

alınmış

taşıma

izin

belgesinin

fotokopisini

 

 

7- (1)

Yönetmeliğin

28

inci

maddesinin

1  inci

 

8

bulundurmak”

hükmü

kapsamında

ilgili/yetkili

 

9- (1)/f

fıkrasına istinaden;

 

 

 

 

 

mercilerdenalınmıştaşıma    izin    belgesinin

 

 

 

 

 

 

655 Sayılı KHK’nin 28 inci maddesinin 2

 

 

 

fotokopisinin

araçta

bulunup

 

bulunmadığı.

 

 

 

(Tehlikeli

maddenin

sınıfına

göre özel

izin

alınacak

inci

fıkrasının

(b)

bendi

gereğince,

Sürücüye - 50

 

 

kurumlar (8))

 

 

 

 

 

 

 

 

Yönetmeliğin 28 inci maddesinin 4 üncü

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fıkrasının (f) bendine istinaden;

 

 

 

9

9- (1)/g

Tehlikeli Maddeler ve Tehlikeli Atık Zorunlu Mali

655 Sayılı KHK’nin 28 inci maddesinin 2

 

 

 

Sorumluluk  Sigortası  Poliçesi’nin  tehlikeli  madde

nci

fıkrasının

(b)

bendi

gereğince,

Taşımacıya - 500

 

 

taşıyan araçta bulunup bulunmadığı.

 

 

 

Yönetmeliğin 28 inci maddesinin 4 üncü

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fıkrasının (g) bendine istinaden;

 

 

 

ADR: Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşması

 

Yönetmelik: Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik

 

Gönderen: Eşyayı taşımacıya teslim eden, alıcıyı belirleyen taşıma evrakında ismi bulunan gerçek veya tüzel kişi

 

Taşımacı:Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre        C1, C2, K1, K2, L1, L2, R1, R2 yetki belgelerinden birine sahip olan gerçek veya tüzel kişi

 

Sürücü: Tehlikeli madde yüklü aracı kullanan SRC 5 belgesine sahip şoför

 

(1)

 

 

 • Bir ambalajın işaretlenmesi ve etiketlenmesi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UN

 

1987

 

 

 

 

 

 

Tehlike ikaz etiketi

 

 

 

 

 

UN Numarası = Birleşmiş Milletler Numarası

 

 

 

TSE tarafından test edilip onaylanarak

 

4G / Y31 / S / 06 / TR / TSE 0001                                        sertifikalandırılan bir ambalajın numaralandırılması

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2)

 

 • Tanker içinde sadece bir sınıf tehlikeli madde taşınıyorsa asgari aşağıda gösterildiği şekilde araca tehlike ikaz levhaları ve turuncu plakalar takılmalıdır.

 

 • Tankerin önüne ve arkasına yazılı turuncu plakalar takılır

 

 • Her iki yanına ve arkasına ise taşıdığı tehlikeli maddenin sınıfını gösteren tehlike ikaz levhaları takılır.

 

 

 • Tanker bölmelerinde birden fazla değişik cins veya sınıf tehlikeli madde taşınıyorsa asgari aşağıda gösterildiği şekilde araca tehlike ikaz levhası ve turuncu plakalar takılmalıdır.

 

 • Tankerin önüne ve arkasına yazısız turuncu plakalar takılır.

 

 • Her bir tankın yanlarına yazılı turuncu plakaları ile tehlike ikaz levhaları takılır

 

 • Tankerin arkasına tüm tehlike ikaz levhaları takılır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Tank konteyner içinde sadece bir sınıf tehlikeli madde taşınıyorsa asgari aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi tehlike levhası ve turuncu plakalar takılmalıdır.

 

 • Tank konteynerin dört tarafına taşıdığı tehlikeli maddenin sınıfını gösteren tehlikeli ikaz levhaları takılır.

 

 • Araca takılacak turuncu levha konusunda iki şekilde hareket edilebilir. Aracın önüne ve arkasına yazılı turuncu plaka takılırsa tank konteynere takmaya gerek yoktur. Aşağıdaki örnekte olduğu gibi tank konteynerin her iki yanına yazılı turuncu plaka takılırsa aracın önüne ve arkasına yazısız turuncu plaka takılır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Araç tehlikeli yük bulunan bir konteyneri taşıyorsa

 

 • Konteynerin dört tarafına tehlike ikaz levhaları takılır.

 

 • Araca ise yazısız turuncu plaka takılır.

 

Açıklamalar:

 

Temizlenmemiş/gazdan arındırılmamış boş tankerler ve tank konteynerler tehlike ikaz etiketlerini ve turuncu plakalarını çıkartamazlar. Bu etiket ve işaretler ancak tank temizlendikten sonra çıkartılabilir.

 

 

Yazılı Turuncu Plaka

40 cm x 30 cm ebatlarında

 

 

 

 

Tehlike İkaz Levhası

Araçlarda kullanılırsa 25 cm x 25 cm ebadında.

 

Paketlerde kullanılırsa 10 cm x 10 cm ebadında

 

 

 

(3)

 

 • Paketli (Ambalaj) olarak tehlikeli madde taşınıyorsa

 

 • Aracın önüne ve arkasına yazısız turuncu plakalar takılır.

 

 • Araca tehlike ikaz levhası takılmaz.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Sınıf 1 (Patlayıcı Maddeler) ve Sınıf 7 (Radyoaktif Maddeler) kapsamında paketli (ambalajlı) olarak tehlikeli madde taşınıyorsa

 

 • Aracın önüne ve arkasına yazısız turuncu plakalar takılır.

 

 • Aracın her iki yanına ve arkasına taşıdığı yükün tehlike ikaz levhası takılır.

 

(4)

 

 

SRC-5 BELGESİ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(5)

 

TAŞIMA EVRAKINDA BULUNMASI GEREKEN ASGARİ BİLGİLER

 

 1. UN-Numarası
 2. Maddenin veya nesnenin resmi adı/tanımlaması
 3. Sınıflandırma Kodu (Örneğin 2,3,5.2,6.1, 9 vb. olabilir)
 4. Paketleme grubu (varsa)
 5. Tünel Kısıtlama Kodu
 6. Ambalajların sayısı ve tarifi
 7. Tehlikeli maddenin toplam miktarı
 8. Gönderenin bilgileri
 9. Alıcının bilgileri
 10. İlave bilgiler/ İstisnalar/ Özel durum (varsa)

 

 

Örnek : Taşıma evrakında aşağıdaki gibi bilgiler yer alır:

 

“UN 1098,

 

ALİL ALKOL,

6.1,

I,

(C/D)……”

 

1

 

2

 

3

 

4

5

 

Açıklama:

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  UN 1098

 

: UN-Numarası

 

 

 

 

 

                   
 1. ALİL ALKOL: Maddenin veya nesnenin resmi adı/tanımlaması

3.

6.1

: Sınıflandırma Kodu

4.

I

: Paketleme Grubu

5.

(C/D)

:Tünel Kısıtlama Kodu

 

(6)

 

YAZILI TALİMAT

 

Tehlike veya bir kaza durumunda araç personelinin nasıl hareket edeceğiyle ilgili hazırlanan yazılı talimat 3 bölümden oluşur ve asgari aşağıdaki bilgileri içerir.

 

 

Bölüm 1

 

Taşıma esnasında oluşabilecek bir kaza veya tehlike anında araç ekibi, güvenli ve elverişli bir yerde aşağıdaki adımları izlemelidir:

 

 • Fren sistemini devreye sokunuz, motoru durdurunuz ve mümkün ise şalteri kullanarak aküyü devre dışı bırakınız;

 

 • Tutuşmaya sebep olabilecek kaynaklardan kaçınınız, özellikle sigara içmeyiniz ve herhangi bir elektrikli aygıt çalıştırmayınız;

 

 • Olay, kaza veya taşınan madde ile ilgili mümkün olduğunca çok bilgi vermeye çalışarak uygun acil yardım hizmetlerini arayınız;

 

 • Uyarı yeleği giyiniz ve uygun bir şekilde ikaz işaretlerini yerleştiriniz;

 

 • Gelen yardım ekiplerine cevap vermek adına taşıma evraklarını hazırda bulundurunuz;

 

 • Dökülen maddelerin üzerinde yürümeyiniz veya dokunmayınız. Üzerinize rüzgarla gelen havaya karışmış olabilecek gazı, dumanı, tozu, buharı solumaktan kaçınınız;

 

 • Uygun ve güvenli olduğunda lastik, fren ve motor bölümlerindeki ufak ve başlangıç yangınlarını söndürmek için yangın söndürücü kullanınız.

 

 • Araç personeli, yük bölümündeki yangınların üstesinden gelmeye çalışmamalıdır.

 

 • İlgili durumlarda ve güvenliyse, kabindeki ekipmanlar kullanılarak taşınan tehlikeli maddenin su kaynaklarına, kanalizasyon sistemine sızıntısı önlenmelidir.

 

 • Kazanın veya acil durumun gerçekleştiği ortamdan uzaklaşın; olay yerinde bulunan insanlara oradan uzaklaşmalarını tavsiye ediniz ve acil yardım ekibinin tavsiyelerini dinleyip, uygulayınız.

 

 • Taşınan maddeye maruz kalan kıyafetlerinizi ve taşınan maddelere karşı kullandığınız koruyucu ekipmanları kaldırınız ve onları güvenli bir şekilde bertaraf ediniz.

 

Tehlikeli malların sınıflara göre tehlike özellikleri ve ortaya çıkan koşullara ilişkin

eylemler hakkında araç ekibi üyeleri için ilave kılavuz

 

Tehlike etiketleri ve levhaları

Tehlike özellikleri

Talimat

 

(1)

 

(2)

(3)

Patlayıcı maddeler ve nesneler

Kütlesel patlama; parçaların fırlaması; yoğun

 

 

 

 

 

 

 

 

ateş/ısı akımı; parlak ışık oluşumu; yüksek ses

 

 

 

 

veya duman gibi özelliklere ve etkilere neden

Kendinizi koruma altına alınız ve yere yakın

 

 

 

olabilir.

yerlerden uzak durunuz.

1

1.5

1.6

Şoklara ve/veya darbelere ve/veya ısıya hassastır.

 

 

 

Patlayıcı maddeler ve nesneler

 

 

 

 

 

Ufak bir patlama ve ateş alma riski.

Kendinizi koruyunuz.

 

1.4

 

 

 

 

Alevlenir gazlar

Yangın riski.

 

 

 

 

Patlama riski.

 

2

2

 

Basınç altında olabilir. Boğulma riski.

Kendinizi koruma altına alınız ve pencerelerden

 

Yanıklara ve/veya soğuk ısırmasına neden olabilir.

uzak durunuz.

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1

 

İçindekiler ısındığında patlayabilir.

 

 

 

 

 

Alevlenmeyen, zehirsiz gazlar

Boğulma riski.

 

 

 

 

 

 

 

 

Basınç altında olabilir.

Kendinizi koruma altına alınız ve yere yakın

 

 

 

 

2

2

 

Soğuk ısırmasına neden olabilir.

yerlerden uzak durunuz.

 

2.2

 

İçindekiler ısındığında patlayabilir.

 

 

Zehirli gazlar

Zehirlenme riski.

 

 

 

 

Gaz maskesi takınız.

 

 

 

Basınç altında olabilir.

 

 

 

Kendinizi koruma altına

2

 

 

Yanıklara ve/veya soğuk ısırmasına neden olabilir.

 

 

alınız ve yere yakın yerlerden

 

 

 

İçindekiler ısındığında patlayabilir.

 

2.3

 

uzak durunuz.

 

 

 

 

Alevlenir sıvılar

Yangın riski.

 

 

 

 

Kendinizi koruyunuz.

 

 

 

Patlama riski.

 

 

 

Yere yakın yerlerden uzak durunuz.

 

 

 

 

 

3

3

İçindekiler ısındığında patlayabilir.

 

 

3

 

 

 

Alevlenir katılar, kendiliğinden

Yangın riski. Alevlenir veya patlayıcı; ısı, kıvılcım

 

reaktif maddeler ve patlayıcı

veya alev halinde tutuşabilir.

 

özelliği duyarsızlaştırılmış katı

Sürtünme ve darbe yoluyla diğer maddeler (asitler,

 

 

patlayıcılar

 

 

ağır metal bileşenleri ve aminler) ile temas

 

 

 

 

 

 

 

 

ettiğinde ısı açığa çıkması durumunda egzotermik

 

 

 

 

parçalanmaya sebep olabilecek reaktif maddeler

 

 

 

 

içerebilir.

 

 

4.1

 

Bu, zararlı ve alevlenir gazların veya buharların

 

 

 

 

oluşmasına ya da kendiliğinden tutuşmaya neden

 

 

 

 

olabilir.

 

 

İçindekiler ısındığında patlayabilir.

 

Duyarsızlaştırma maddesinin kaybından sonra

 

Kendiliğinden yanmaya yatkın

maddeler

Ambalajlar zarar görürse veya içindekiler

dökülürse aniden yanma riski vardır.

 

4

Suyla temas ettiğinde kuvvetli tepki verebilir.

 

 

4.2

 

Su ile temas ettiğinde alevlenir

gazlar açığa çıkaran maddeler

 

Suyla temasında yangın ve patlama riski vardır.

Dökülmüş maddeler, döküntülerin

 

kapatılması yoluyla kuru tutulmalıdır.

 

 

 

 

4                 4

 

4.3

 

Tehlike etiketleri ve levhaları

Tehlike özellikleri

Ek kılavuz ilke

 

 

 

(1)

(2)

(3)

Yükseltgen maddeler

 

 

 

Tutuşabilir veya alevlenir maddelerle temas halinde

Alevlenir veya tutuşabilir maddelerle (örn. talaş)

 

tehlikeli tepkime, tutuşma veya patlama riski.

karıştırmaktan sakınınız.

5.

 

 

 

1

 

 

 

 

 

Organik peroksit

Yüksek sıcaklıklarda, diğer maddelerle temasta

 

 

 

 

(örn. asit, ağır metal bileşikleri veya aminler)

 

 

egzotermik parçalanma riski. Bu, zararlı ve

Alevlenir veya tutuşabilir maddelerle (örn. talaş)

 

alevlenir gazların veya buharların oluşmasına ya da

karıştırmaktan sakınınız

 

kendiliğinden tutuşmaya neden olabilir.

 

5.2

 

 

Zehirli maddeler

Soluma, ciltle temas veya yutma halinde

 

 

 

 

zehirlenme riski.

Gaz maskesi kullanınız.

 

Sulu ortam veya kanalizasyon sistemi için risk

 

 

 

teşkil eder.

 

6.1

 

 

Bulaşıcı maddeler

Enfeksiyon riski.

 

 

 

 

İnsanlarda veya hayvanlarda ciddi hastalıklara

 

 

neden olabilir. Sulu ortam veya kanalizasyon

 

 

sistemi için risk teşkil eder.

 

6.2

 

 

Radyoaktif malzeme

 

 

 

Emilim ve dış radyasyon riski.

Maruziyet süresini sınırlandırın.

 

 

 

Bölünebilen malzeme

 

 

 

Nükleer zincir tepkimesi riski.

 

 

 

 

Aşındırıcı maddeler

Aşındırma nedeniyle yanık riski.

 

 

Birbiriyle, suyla veya diğer maddelerle tehlikeli

 

 

tepkimeye girebilir.

 

 

Dökülen madde aşındırıcı buharlar oluşturabilir.

 

8

Sulu ortam veya kanalizasyon sistemi için risk

 

teşkil eder.

 

 

 

 

Muhtelif tehlikeli maddeler ve

Yanık riski.

 

nesneler

 

 

Yangın riski.

 

 

Patlama riski.

 

 

Sulu ortam veya kanalizasyon sistemi için risk

 

 

teşkil eder.

 

 

9

 

NOT 1: Birden fazla risk teşkil eden tehlikeli maddeler ve karışık yüklenmiş maddeler için, ilgili her madde göz önünde bulundurulacaktır.

 

NOT 2: Yukarıda belirtilen ilave kılavuz ilkeler, taşınacak tehlikeli maddelerin sınıflarını ve taşınma yöntemlerini yansıtmak amacıyla uyarlanabilir.

 

Tehlikeli malların sınıflara göre, işaretlerle gösterilen tehlike özellikleri ve ortaya çıkan

koşullara ilişkin eylemler hakkında araç ekibi üyeleri için ilave kılavuz

İşaret

Tehlike özellikleri

Ek kılavuz ilke

(1)

(2)

(3)

 

 

Sulu ortam veya kanalizasyon sistemi

için risk teşkil eder

 

Çevre için tehlikeli maddeler

 

Isı nedeniyle yanık riski.

Taşıma ünitesinin sıcak kısımları ve dökülen madde

 

ile temas etmekten kaçının.

 

 

 

 

Yükseltilmiş sıcaklık maddeleri

Bölüm 3

(Taşınan tehlikeli maddeye göre farklılık arz eder)

 

Genel eylemler ile ADR başlık 8.1.5 uyarınca araçta taşınacak tehlikeye özgü acil durum eylemlerinin yürütülmesi için kişisel ve genel koruyucu teçhizatlar

 

Taşıma ünitesinde aşağıdaki teçhizatlar taşınacaktır:

 

 • Her araç için, tekerleğin çapı ve taşıtın azami kütlesine uygun büyüklükte en az bir takoz,

 

 • İki adet kendi başına durabilen ikaz işareti,
 • Göz durulama sıvısı. (a)

 

Her bir araç personeli için

 

 • Bir uyarı yeleği (EN 471 standardında açıklandığı şekilde),
 • Portatif aydınlatma gereçleri,
 • Bir çift koruyucu eldiven,
 • Göz koruyucu donanım (örn. koruyucu gözlükler).

 

Bazı sınıflar için gereken ilave koruyucu teçhizatlar:

 

 • Araç personelinden her bir kişi için bir acil durum maskesi (b)tehlike etiketi numaraları 2.3 veya 6.1 için araçta taşınacaktır,

 

 • Kürek ,(c)
 • Kanalizasyon örtüsü,(c)

 

 • Toplama kabı. (c)

 

 

AÇIKLAMA

 

 1. Tehlike etiketi numaraları 1, 1.4, 1.5, 1.6, 2.1, 2.2 ve 2.3 için gerekli değildir.

 

 1. Örneğin, kombine gaz/toz filtresine sahip, EN 141 standardında açıklanana benzer A1B1E1K1-P1 ya da A2B2E2K2-P2 tipi acil durum maskesi.

 

 1. Yalnızca tehlike etiketi numaraları 3, 4.1, 4.3, 8 veya 9’a sahip katılar ve sıvılar için gereklidir.

 

(7)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(8)

 

İZİN ALINMASI ZORUNLU OLAN TEHLİKELİ MADDE SINIFLARI

 

 

 

 

İzin  Alınması  Gereken  Tehlikeli  Madde

İzin Alınması Gereken İlgili/Yetkili Merci

Sınıfı

 

 

 

 

 

 

ADR’de  yer  alan

Sınıf  1’deki  maddeler

İçişleri Bakanlığı

(Patlayıcı   Maddeler   ve   Patlayıcı   İçeren

 

Nesneler

 

 

 

 

 

 

ADR’de yer alan Sınıf 6.2 olup alt gurubu

I1

Sağlık Bakanlığı

olan maddeler  (Yalnızca İnsanları Etkileyen

 

Bulaşıcı Maddeler)

 

 

 

 

 

 

ADR’de yer alan Sınıf 6.2 olup alt gurubu

I2

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

olanmaddeler

(YalnızcaHayvanlara

 

Etkileyen Bulaşıcı Maddeler)

 

 

 

 

 

ADR’de yer alan Sınıf 6.2 olup alt gurubu

I3

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

olan maddeler (Klinik Atık)

 

 

 

 

 

ADR’de yer alan Sınıf 6.2 olup alt gurubu

I4

Sağlık Bakanlığı

olan maddeler  (Biyolojik Maddeler)

 

 

 

 

ADR’de  yer  alan  Sınıf  7’deki  maddeler

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı (TAEK)

(Radyoaktif Maddeler)