EĞİTİM BÖLÜMÜNE DÖN


TMGD RID Danışmanlık Hizmetimiz

RID Nedir?

İngilizce Kısaltması RID  (Regulation Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Rail) olan Tehlikeli Malların Demiryolu ile Uluslararası Taşımacılığına ilişkin Düzenlemeler’dir.

Yayınlanan son versiyon olan RID 2019 itibariyle Türkiye’nin de aralarında bulunduğu 45 ülkenin imzalamış olduğu Uluslararası bir sözleşmedir.

COTIF Nedir?

COTIF (Convention Concerning International Carriage by Rail  )Uluslararası Demiryolu Taşımalarına ilişkin Sözleşme’dir. Tehlikeli Malların Demiryolu ile Uluslararası Taşımacılığına ilişkin Düzenlemeler COTIF’in EK C’sinde yer almaktadır.

OTIF Nedir?

OTIF (Intergovernmental Organisation for International Carriage by Rail ) Uluslararası Demiryolu Taşımacılığı Hükümetlerarası Örgütü 1980 yılında COTIF (Uluslararası Demiryolu Taşımalarına ilişkin Sözleşme)’i kurmuştur.

Hangi Ülkeler RID (Tehlikeli Malların Demiryolu İle Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Düzenlemeler)’e Taraftır?

Yayınlanan son versiyon olan RID 2019 itibariyle Türkiye’nin de aralarında bulunduğu 45 ülkenin imzalamış olduğu Uluslararası bir sözleşmedir.

RID’e taraf olan ülkeler ;

Afganistan, Arnavutluk, Cezayir, Ermenistan, Avusturya, Azerbaycan, Belçika, Bosna Hersek, Bulgaristan, Hırvatistan, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Gürcistan, Almanya, Yunanistan, Macaristan, İran, İrlanda, İtalya, Letonya, Lihtenştayn, Litvanya, Lüksemburg, Eski Yugoslav Makedonya Cumhuriyeti, Monako, Karadağ, Fas, Hollanda, Norveç, Polonya, Portekiz, Romanya, Sırbistan, Slovakya, Slovenya, İspanya, İsveç, İsviçre, Tunus, Türkiye, Birleşik Krallık, Ukrayna

RID Kapsamına Giren Sektörler Nelerdir?

Tehlikeli Maddelerin Demiryoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik’e göre ;

Türkiye sınırları içerisindeki ulusal demiryolu altyapı ağı üzerinde yabancı tren veya vagonlar dahil demiryolu ile yapılan tehlikeli madde taşımacılığını, tehlikeli maddeleri gönderenleri ve bu maddelerin alıcılarını, paketleyenleri, dolduranları, boşaltanları, demiryolu alt yapı işletmecilerini ve tehlikeli madde taşınmasında görev alan personel ile tehlikeli maddelerin taşınmasında kullanılacak ambalajlar ve yük taşıma birimlerini kapsar.

RID Kapsamında Tehlikeli Maddeler İle İlgili Hangi İş Süreçleri Tarafları Belirler?

RID tehlikeli maddelerin demiryoluyla taşınmasına dair süreçleri takip eden bir sözleşmedir. Sadece taşıma işlemlerini kapsamamaktadır. Tehlikeli maddeleri sınıflandırarak başlayan süreç ambalajlanması, elleçlenmesi, yüklenmesi, gönderici sorumluluğu ve evrak süreçleri, teçhizat ve ekipman kontrolü, vagon plaka ve levhaları, ambalaj etiket ve işaretlemeleri, muafiyetin hesaplanması, vagona yüklenemeyecek maddelerin tespiti, alıcıya teslimi ve boşaltılması gibi tüm süreçleri kapsamaktadır.

RID ‘e Göre Sorumlu Taraflar Kimlerdir?

Gönderen

Taşımacı

Alıcı

Yükleyen

Paketleyen

Dolduran

Tank konteyner/portatif tank işletmecisi

Sarnıç vagon sahibi veya kullanıcısı

Demiryolu altyapı işletmecisi

Boşaltan

RID Mevzuatı İle Uygulanan Yerel Mevzuat Nereden Takip Edilir?

RID sözleşmesine ek olarak uygulanan yerel mevzuatın duyurusu Tehlikeli Madde Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü tarafından yapılmaktadır. Bugüne kadarki yerel mevzuatı web sitemizin Mevzuat başlığı altında ulaşabilirsiniz.

Demiryoluyla Tehlikeli Madde Taşımacılığı Kapsamında Uygulanan İdari Yaptırımlar Ve Para Cezaları Nelerdir?

 Etiket, işaret ve turuncu plakaların kullanılmaması, uygun ambalaj kullanılmaması, tehlikeli madde faaliyet belgesi bulundurulmaması, tehlikeli madde güvenlik danışmanı çalıştırılmaması, taşıma evrakı ve yazılı talimat gibi evrak süreçlerine uymama gibi süreçlerde cezai yaptırım uygulanabilmektedir.

İdari Yaptırım Ve Para Cezası Uygulamaya Yetkili Kuruluşlar Hangileridir?

a) Yetkilendirilmiş Bakanlık personeli,

b) Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığının ilgili personeli,

c) Gümrük ve Ticaret Bakanlığının sınır kapılarında görev yapan Gümrük Muhafaza ve Gümrük Muayene Memurları ve bunların amirleri,

ç) Belediye Başkanlıklarının denetimden sorumlu zabıta memurları ve bunların amirleri.

RID Mevzuatı Ve Yerel Mevzuata Uygunluk Sağlamayan İşletmelerin Karşılaşabileceği Sorunlar Nelerdir?

Tehlikeli Maddelerin Demiryoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik 8 Bölüm’de yer alan İdari Para Cezaları ile karşılaşılabilmektedir.

İşletmelerin RID’e Uygunluk Sağlamak İçin İzleyeceği Adımlar Sırasıyla Nasıl Olmalıdır?

1.İşletmeler öncelikle tehlikeli maddeler ile ilgili hangi faaliyetleri gerçekleştirdiklerini tespit etmelidir.

2.Daha sonra bağlı bulunduğu T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bölge Müdürlüğü’ne başvurarak istenen evrakları hazırlayarak başvurmalı ve Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi DMR çıkartılmalıdır.

Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi DMR için gerekli olan belgeler web sitemizin Mevzuat başlığı altında Demiryolu Taşımalarında Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi Düzenlenmesine İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönerge başlığı altında yer almaktadır.

Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi DMR e devlet sistemi üzerinden işletme içerisinde belirlenmiş e devlet yetkilisi bilgileriyle türkiye.gov.tr adresine girmesiyle indirebilmektedir.

3.Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi çıkartan işletmeler Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanıyla anlaşma yaparak atama yapmak zorundadır.

4.Atanan Tehlikeli Madde güvenlik Danışmanı ise firma süreçlerinin RID gereklilikleri ve yerel mevzuata uygun hale getirmektedir.

İşletmeler Hangi Yetki Belgesini Almak Zorundadır?

Tehlikeli Maddeleri Demiryoluyla taşınmasından sorumlu olan taraflar Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi DMR almak zorundadır.

Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi - DMR Nedir Ve Nereden Alınır?

Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi DMR işletmenin tehlikeli maddelerle ilgili hangi faaliyetlerde bulunduğunu gösteren ve zorunlu Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı atamasını yapabileceği belgedir.

Başvuru Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bölge Müdürlüğü’nde yapılmaktadır.

Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi Geçerlilik Süresi Nedir ?

Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi DMR geçerlilik süresi 5 yıldır ve 5 yılda bir güncelleme gerekir.

Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi DMR Sahibi İşletmeleri Bekleyen Diğer Sorumluluklar Nelerdir?

Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi çıkaran işletmeler ikinci adım olarak Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Kurumu ile anlaşma yapmak ya da bünyesinde sigortalı bir TMGD bulundurmak zorundadır. TMGDK (Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Kurumu) ile yapılan anlaşma sonrası işletmeye Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı (TMGD) ataması yapılmalıdır.

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Hangi Bakanlığa Bağlıdır?

İşletmeler, Tehlikeli Madde Güvenlik danışmanı ve TMGDK(Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Kurumu) T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na bağlıdır ve denetimi altındadır.

İşletme İle TMGDK (Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Kurumu) Arasında Anlaşma Nasıl Yapılır?

TMGDK ile İşletme arasında yapılan sözleşme sonrasında e devlet sistemi üzerinden iki firmanın yetkilileri tarafından TMGD (Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı) ataması yapılır ve işletme de bu atamayı onay verir. E devlet sistemi üzerinden danışmanı olan/olmayan firmalar Bakanlık tarafından belirlenebilmektedir.

TMGD, bünyesinde görev yaptığı TMGDK (Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Kurumu)’ ya ve atandığı işletmeye karşı sorumludur

RID (Tehlikeli Malların Demiryolu İle Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Düzenlemeler) Danışmanlık Hizmetlerimizi 3 Ana Başlıkta Toplayabiliriz ;

1-) Firmalara Verilen TMGD RID Danışmanlık Hizmetlerimiz

Tehlikeli maddeleri demiryoluyla gönderen, taşıyıcı, alıcı, yükleyen, paketleyen ve dolduran işletmelere Tecrübeli Danışmanlarımızla Hizmet vermekteyiz.

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı, işletme süreçlerini RID (Tehlikeli Malların Demiryolu ile Uluslararası Taşımacılığına ilişkin Düzenlemeler) ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Tehlikeli Mal ve Kombi Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanmış mevzuata uygun hale getirmekle yükümlü kişidir. Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı bir TMGDK (Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Kurumu) bağlı olarak ya da tehlikeli madde ile iştigal eden bir işletmenin bünyesinde tam zamanlı olarak çalışmaktadır.

2-) Firma Personellerine Verilen RID Eğitimi Hizmetimiz

Tehlikeli maddeleri demiryoluyla gönderen, taşıyıcı, alıcı, yükleyen, paketleyen, dolduran, tank konteyner/portatif tank sahibi veya işletmecisi, sarnıç vagon sahibi veya kullanıcıları, demiryolu altyapı işletmecisi, boşaltan gibi tarafların istihdam ettiği çalışanlara  Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından verilen ‘Demiryoluyla Tehlikeli Madde Taşımacılığı Eğitim Yetki Belgesi’  sahibi Kuruluşumuz ve ‘Eğitici Yetki Belgeli’ eğitmenlerimizle eğitim hizmeti vermekteyiz. Eğitim içeriği ve süresi aşağıdaki gibidir;

Genel Farkındalık Eğitimi, Göreve Yönelik ve Güvenlik eğitimi 3 gün(8’er saat)

Genel Farkındalık Eğitimi, Göreve Yönelik Eğitimi(Uzman Personellerin Katılacağı)  ve Güvenlik Eğitimi şeklinde 5 Gün (8’er saat)

Personel eğitimi ile ilgili Detaylı bilgi için sayfamızı ziyaret edebilirsiniz:

http://egitim.tehlikeler.com/rid-genel-farkindalik-goreve-yonelik-ve-guvenlik-egitimleri1/

3-) RID Danışmanı Olmak İçin Verilen Eğitim Hizmetimiz

RID Danışmanı olmak için öncelikle ADR Danışmanı Sertifikasına sahip olunması gerekmektedir.

Eğitim zorunluluğu vardır. Üniversitelerin Fen ve Mühendislik Fakültesi mezunu olan kişilerin 64 saatlik ADR Eğitimine katılıp, bakanlığın yapmış olduğu sınavdan başarılı olduktan sonra ilaveten her mod için 21 saatlik eğitime tam katılım sağlanması zorunludur.

Bir RID Danışmanı Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Kuruluşuna bağlı olarak yada tehlikeli maddeler ile iştigal eden bir işletmenin bünyesinde tam zamanlı olarak çalışabilmektedir.

  • Bir işletme bünyesinde tam zamanlı olarak çalışması halinde tek vergi numarasına ait ve en fazla 5 lokasyon şartıyla işletme ve şubelerinde RID TMGD olarak çalışabilir.

  •  Bir Tehlikeli Güvenlik Danışmanlığı Kuruluşu (TMGDK) bünyesinde danışman olarak çalışması halinde ise işletmelerin vergi numarası vs numarasından bağımsız olacak şekilde en fazla 8 lokasyona hizmet verecek şekilde çalışmaktadır. Bu durumda farklı  unvanlara sahip işletmelere atanabilmektedir.