EĞİTİM BÖLÜMÜNE DÖN


TMGD MUAFİYETİ

TMGD BULUNDURMADA MUAFİYET DURUMU

 

11.06.2019 tarihli 44011 sayılı Bakanlık makam oluru ile yürürlüğe giren Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi Düzenlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönerge kapsamında taşımacı, dolduran, paketleyen, yükleyen, gönderen, alıcı, boşaltan ve tank konteyner/portatif tank işletmecisi olarak bu faaliyetlerden bir veya birden fazlası ile iştigal eden firmaların TMGDK lardan alacakları EK-3 belgeleri ile ve yönergede belirtilen diğer ekler ile beraber Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının ilgili bölge müdürlüklerinden başvurularını yaparak Tehlikeli Madde Faaliyet Belgelerini almaları gerekmektedir.

Ancak bu yönerge Madde 2’ ye göre;

  • Tehlikeli Maddelerin Denizyoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik kapsamında Tehlikeli Madde Uygunluk Belgesi sahibi kıyı tesislerini,
  • ADR Sınıf 6.2'ye tabi bulaşıcı maddeler ile iştigal eden ve Ek-4’ de yer alan gerçek veya tüzel kişilerin dışında kalan işletmeleri,
  • Tehlikeyi maddeyi üretiminde kullanmayan ve satışa konu etmeyen nihai tüketici durumundaki işletmeleri,
  •  Ana hizmet konusu bu Yönergenin birinci maddesinde zikredilen faaliyetlerden biri olmayan, bununla birlikte yaptığı iş ve işlemler sonucu tehlikeli madde kapsamına giren atık oluşturan işletmeleri, kapsam dışındadır.

Muafiyetler;

  1. 50 Ton Altında İşlem Durumu: 22.06.2014 tarihli Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Hakkında Tebliğ Madde 2’ ye göre Tehlikeli madde taşımacılığı sürecinde yer alan ve bir takvim yılı içerisinde net elli ton ve üstü miktarlarda işlem yapan, gönderen, paketleyen, yükleyen, dolduran ve boşaltan olarak faaliyette bulunan işletmeler ile toplam araç taşıma kapasitesi elli ton ve üzerinde olan taşımacılık işletmeleri bu tebliğ kapsamındadır. 50 ton altı işlem yapan ve toplam araç kapasitesi 50 ton altında kalan işletmeler Tehlikeli Madde Faaliyet Belgelerini almalılardır ancak Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı(TMGD) bulundurmaktan muaftırlar ancak bu işletmeler faaliyette bulundukları bölge müdürlüğünün yetki alanındaki herhangi bir TMGDK’ dan her yıl muafiyetlerini belirten rapor almak zorundadırlar. (Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Kuruluşları Hakkında Yönergenin 12. Maddesi 7. Fıkrası)
  2. Sadece Alıcı Durumu: Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğünün 04.07.2019 tarihli duyurusunda sadece Alıcı faaliyeti olan ve Boşaltan faaliyetlerini devreden firmalarda Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı bulundurmaktan muaf olmakta ancak Boşaltan faaliyetlerini bir sözleşme ile devretmelidir ve 1 yıllık olarak düzenlenen devir sözleşmelerinin yenilendiğinde yeni sözleşmeyi her yılın Mart ayı sonuna kadar ilgili bölge müdürlüklerine ibraz etmeleri gerekmektedir.

Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi bulunan işletmelerin Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik kapsamında Tehlikeli madde güvenlik danışmanı istihdam etme veya yetkili kuruluşlardan hizmet alma zorunluluğu bulunmaktadır. Ancak gerekli muafiyet şartlarını sağlayan firmalar bu hizmet için kapsam dışı raporu alabilirler. Bu hususta Tehlikeler TMGDK olarak firmanızda gerekli tespitler yapar ve şartların sağlanıp sağlanmadığı belirlenir. Gerekli şartların sağlanması durumunda konu ile ilgili bir rapor titizlikle hazırlanarak bakanlığa sunulur.  Yetkili birimlerin onayından sonra muafiyetiniz 1 ( bir ) yıl süre ile başlamış olur. Bu rapor, TMFB (Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi) iptal edilmediği sürece her yıl aynı şartların değişmeden devam ettiği tespit edilerek, tarafımızca yenilenir.

 

Yukarıdaki faaliyetlerden” taşımacı, dolduran, paketleyen, yükleyen, gönderen, alıcı, boşaltan ve tank konteyner/portatif tank işletmecisi”  biri ile dahi iştigal olunsa TMFB almak gerekmektedir ancak TMFB aldıktan sonra TMGD bulundurmada muafiyet durumları için bizimle iletişime geçiniz.