EĞİTİM BÖLÜMÜNE DÖN


TMGD IMDG KOD Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

Uluslararası Denizcilik Tehlikeli Yükler Kodunu ifade etmektedir.

Denizyolu taşımasında genel kuralları açıklayan SOLAS ve MARPOL anlaşmalarının ekleri mahiyetinde tehlikeli maddelerin denizyolundan taşınması için gerekli kodların yer aldığı uluslararası bir anlaşma olup, IMO (Uluslararası Denizcilik Örgütü) tarafından düzenlenmektedir.

Uluslararası Gemi ve Liman Tesisi Güvenlik Kodu (ISPS); Deniz yoluyla olabilecek güvenlik tehditlerinin önlenmesi ve karşı tedbirlerin geliştirilmesi için, uluslararası sefer yapan gemi ve bu gemilere hizmet veren liman tesislerine yönelik olarak oluşturulmuştur.

Birleşmiş Milletler Uluslararası Denizcilik Örgütü’nü ifade etmektedir. 1948 yılında Birleşmiş Milletler tarafından düzenlenen bir konferansta Uluslararası Denizcilik Örgütü’nün (IMO)  kurulması konusunda  sözleşme kabul edilmiştir. IMO aynı zamanda sadece denizcilik konularıyla ilgilenecek ilk uluslararası kuruluş olmuştur.

 

Denizde emniyetli seyir, eğitimli denizci ve çevre kirliliğinin önlenebilmesi için denizcilik kurallarının duyurulması ve uygulanabilmesi Uluslararası Denizcilik Teşkilatı (IMO) nun çalışmalarıyla gerçekleşmekte ve tüm uluslara yol göstermektedir. En önemli Sözleşmelerden biri olan ve Uluslararası Denizcilik örgütü (IMO) tarafından hazırlanan bu Sözleşme “1974 Denizde Can Güvenliği Uluslararası Sözleşmesi, Safety of Life at Sea ya da kısaca “SOLAS 74” olarak bilinir.

Denizcilik alanındaki gelişmelere paralel olarak I Bölümün güncellenmesi için 1978 ve 1988 yıllarında SOLAS 74 Sözleşmesine iki adet ek protokol yapılmıştır. Günümüzde 1978 Protokolü büyük ölçüde işlevini yitirmiş olup 1988 Protokolü(Harmonize Survey ve Sertifikalandırma Sistemi) geniş olarak uygulanmaktadır.

Türkiye 31 Ocak 2013’te yayınlanan kanunla SOLAS 74 ek 1978 protokolüne 35 yıl aradan sonra taraf ülkelerden birisi olmuştur.

Gemilerin işletiminden ya da kaza ile meydana gelebilecek deniz kirlenmesinin önlenmesi amacıyla Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) tarafından yapılan bir Uluslararası Sözleşmedir. Bu Sözleşme “1978 Protokolü ile değiştirilen 1973 Gemilerden Oluşan kirlenmenin önlenmesi Uluslararası Sözleşmesi” ya da kısaca MARPOL 73/78 olarak bilinir.

Türkiye; MARPOL 73/78'e, 24 Haziran 1990 tarihinde taraf olmuştur.

Kıyı Tesisi; Sınırları İdare tarafından belirlenen, gemilerin emniyetli bir şekilde yük veya yolcu alıp verebilecekleri ya da barınabilecekleri, rıhtım, iskele, şamandıra, platform ile buralara ilişkin demir yerleri, yaklaşma alanları, kapalı ve açık depolama alanları, idari ve hizmet amacıyla kullanılan bina ve yapıları ifade etmektedir.

Tehlikeli Yük (Tehlikeli Madde); Denizlerin Gemiler Tarafından Kirletilmesinin Önlenmesine Ait Uluslararası Sözleşme (MARPOL 73/78) Ek-I kapsamına giren petrol ve petrol ürünleri,

Deniz yoluyla Taşınan Tehlikeli Yüklere İlişkin Uluslararası Kod (IMDG Kod) içinde listelenmiş paketli maddeler,

Uluslararası Denizcilik Katı Dökme Yükler Kodu (IMSBC Kod) Ek-1’de verilen UN Numarasına sahip dökme maddeler,

Dökme Halde Tehlikeli Kimyasalları Taşıyan Gemilerin İnşa ve Teçhizatı Hakkında Uluslararası Kod (IBC Kod) Bölüm 17’de verilen maddeler ile Dökme Halde Sıvılaşmış Gaz Taşıyan Gemilerin İnşa ve Teçhizatı Hakkında Uluslararası Kod (IGC Kod) Bölüm 19’da verilen maddeler ile henüz bu listelere girmemiş ancak fiziksel, kimyasal özellikleri veya taşınma şekli sebebi ile taşıma sırasında can, mal ve çevreye veya diğer maddelere zarar verebilme potansiyeli taşıyan maddeleri, bu maddelerin taşındığı ve gerektiği şekilde temizlenmemiş ambalajları ve yük taşıma birimlerini ifade etmektedir.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na bağlı Tehlikeli Madde ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü tarafından ilgili çalışmalar yürütülmektedir.

Tehlikeli madde elleçleyen kıyı tesisleri, tehlikeli maddelerle ilgili yapılan tüm işlemleri ve Tehlikeli Maddelerin Denizyoluyla Taşınması Hakkında Yönetmeliğin 11 inci maddesinde belirtilmiş sorumlulukların ve 12 nci maddesinde belirtilmiş tedbirlerin nasıl yerine getirildiğini açıklayan rehberdir. Rehber, ilgili tüm tesis personeli, kamu otoriteleri ve tesis kullanıcılarının erişimine ve bilgisine açık bulundurulur.

Tehlikeli Madde elleçleme ve geçici depolama faaliyetinde bulunan kıyı tesislerinin Tehlikeli Maddelerin Denizyoluyla taşınması Hakkında Yönetmelik kapsamında almak zorunda oldukları ve idarece düzenlenen belgedir.

01.01.2018 itibariyle, Tehlikeli Maddelerin Denizyoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik kapsamında, tehlikeli madde elleçleyen kıyı tesislerinin, tehlikeli madde taşınması kapsamında yapılacak tüm faaliyetlerinde Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı istihdam etmesi veya ilgili bakanlık tarafından yetkilendirilmiş bir Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Kuruluşu’ndan (TMGDK) hizmet almaları zorunludur. Tehlikeli madde güvenlik danışmanı eğitimi, sınavı, yetkilendirmesi, görev, yetki ve sorumlulukları ile ilgili hususlar Bakanlıkça belirlenir.

Ro-ro Gemisi; Kapalı veya açık, normal olarak yatay yönde yüklenip boşaltılan maddeleri taşıyan, normal olarak hiçbir biçimde iç bölmelere sahip olmayıp genelde geminin tümü boyunca uzanan bir veya birden fazla güverteli gemi anlamına gelir.

 

Ro-Ro Taşımacılığı; Roll on ve Roll off kelimelerinin kısaltılmasından oluşmaktadır. Tekerlekli vasıtaların gemilerle bir yerden bir yere nakledilebilmesini ifade etmektedir

Tehlikeli yükün; tahmil ve tahliyesi, istiflenmesi, ayrıştırılması, yerinin değiştirilmesi, yük taşıma birimine yüklenmesi ve yük taşıma biriminden boşaltılması, gazdan arındırılması, havalandırılması, yük taşıma birimlerinin ve ambalajlarının değiştirilmesi veya tamiri ile taşımaya yönelik benzer işlemleri ifade etmektedir.

IMDG Kod kapsamına giren tehlikeli yüklerle ilgili faaliyetlerde hangi faaliyetlerde bulunan kişilerin hangi eğitimleri alacağı  Denizcilik Müsteşarlığının 27 Mart 2013  tarih 2011/49 Sayılı Genelgesinde  (2013 / TMKTDGM-01/EĞİTİM)  aşağıdaki gibi  belirtilmiştir.

 

*Genel Farkındalık Eğitimi: IMDG Kod kapsamındaki yüklerle ilgili faaliyette bulunan kamu ve özel sektöre ait; kara ve liman tesisi personeli ile tehlikeli yük taşımacılığı ve ticareti konularında istihdam edilen personelin yanı sıra IMDG Kod kapsamında tanımlanmış UN No’su (Birleşmiş Milletler Numarası) bulunan tehlikeli yüklerin deniz yoluyla dökme olarak gelip gerek boru hatlarıyla ve gerekse diğer donanımlarla kıyı tesislerindeki tank veya depolara stoklanan yüklerin buralardan kara tankerlerine/araçlarına aktarma işlemini gerçekleştiren personelin almaları gereken eğitimlerdir. Eğitim süresi 1 gündür.

 

**Göreve Yönelik Eğitim: IMDG Kod kapsamındaki yüklerle ilgili faaliyette bulunan kara ve liman tesisi personeli ile bu Genelgede tanımlanan görevleri yerine getirecek personelin Genel Farkındalık Eğitimine ilave olarak kendi görev alanlarıyla ilgili almaları gereken eğitimlerdir.
Göreve Yönelik Eğitimleri alması gerekenler ve eğitim kapsamını gösteren tablo Ek’ te, sunulmuştur.   

Genel Farkındalık Eğitimlerinin tamamlanmasını takip eden iki yıl içinde farklı alanlarla ilgili Göreve Yönelik Eğitimlere katılım sağlanabilir. Göreve Yönelik Eğitimler sonucu düzenlenecek sertifikalarda görev alanı yazılması zorunludur. Göreve yönelik eğitim süresi 2,5 gün olup, bu eğitimin sonunda yarım günde emniyet eğitimi verilir. IMDG Kod kapsamındaki işlerle ilgili göreve yeni başlayan personelin işe girişinden sonra en geç 3 ay içinde bu eğitimleri almaları zorunludur.

 

***Yenileme Eğitimi: Bu Genelge kapsamında belirtilen görevlerde bulunan personelin Genel Farkındalık Eğitimi ve Göreve Yönelik Eğitimlerin yanı sıra iki yılda bir almaları gereken eğitimlerdir.
Yenileme Eğitimleri, Göreve Yönelik Eğitimlerin tamamlanması sonucu düzenlenen sertifika tarihinden itibaren en geç 2 yıl sonra gerçekleştirilmelidir. Bu süre, mücbir sebepler nedeniyle iki yıllık sürenin dolmasından itibaren en fazla 3 ay uzatılabilir. Bu süre sonunda yenileme eğitimine katılmayanların sertifikaları geçersiz sayılır ve bu kişilere Genel Farkındalık ve Göreve Yönelik Eğitimleri tamamlamadan yeniden sertifika düzenlenmez. 

Yenileme eğitim süresi emniyet eğitimi ile birlikte  1,5 gün dür. (2) Denizyoluyla taşınan tehlikeli yüklerin, liman tesislerinden kara tesislerine veya kara tesislerinden liman tesislerine taşınması işlemini gerçekleştirecek olan karayolu taşıt  sürücülerinin liman tesislerine girebilmeleri için; geçerli ve yapılan taşımaya uygun SRC 5 Belgesine veya IMDG Kod Göreve Yönelik Eğitim Semineri Katılım Sertifikasına sahip olması yeterli olacaktır.