EĞİTİM BÖLÜMÜNE DÖN


TMGD IMDG KOD Danışmanlık Hizmetimiz

 • Tehlikeli madde Uygunluk Belgesi (TMUB) ilk başvuru ve/veya yenileme sürecinde gerekli dosyanın hazırlanması hususunda tam ve profesyonel destek sağlamak,

 • Kıyı Tesisi işletme İzni ilk başvuru ve/veya yenileme sürecinde gerekli dosyanın hazırlanması hususunda tam ve profesyonel destek sağlamak,

 • Tehlikeli maddelerin taşınmasında uluslararası anlaşma ve sözleşme (IMDG Kod) ve konu ile ilgili mevzuat hükümlerine uyulduğunu izlemek.

 • Tehlikeli maddelerin IMDG Kod hükümlerine göre taşınması hususunda işletmeye öneriler sunmak.

 • İşletmenin tehlikeli maddelerin taşınması ile ilgili yıllık faaliyet raporunu İdarenin belirlediği formata uygun olarak hazırlamak ve işletmenin onayına sunmak.

 • Taşınacak tehlikeli maddelerin tespitinin yapılması, MSDS (Ürün Güvenlik Bilgi Formu) kontrolünün güncel şekilde takibinin yapılması, Tehlikeli maddelere ilişkin IMDG Kod’daki zorunluluklar ile uygunluk prosedürlerini belirlemek.

 • İşletmenin faaliyet konusu olan tehlikeli maddelerin taşınmasında kullanacağı taşıma araçları satın alınırken rehberlik etmek.

 • Tehlikeli maddelerin taşınması, yüklenmesi ve boşaltımında kullanılan teçhizatın kontrolüyle ilgili prosedürleri belirlemek.

 • Ulusal ve uluslararası mevzuat ve bunlarda yapılan değişiklikler dâhil olmak üzere, işletme çalışanlarının görev alanına uygun eğitim almalarını ve bu eğitimin kayıtlarının tutulmasını sağlamak.

 • Tehlikeli maddelerin taşınması, yüklenmesi veya boşaltılması sırasında bir kaza veya güvenliği etkileyecek bir olay meydana gelmesi durumunda uygulanacak acil durum prosedürlerini belirlemek, çalışanlara bunlarla ilgili tatbikatların periyodik olarak yapılmasını ve kayıtlarının tutulmasını sağlamak.

 • Kazaların veya ciddi ihlallerin tekrar oluşmasını önleyecek tedbirlerin alınmasını sağlamak.

 • Alt yüklenicilerin veya üçüncü tarafların seçiminde ve çalıştırılmasında tehlikeli maddelerin taşınmasıyla ilgili mevzuatın öngördüğü özel şartların dikkate alınmasını sağlamak.

 • Tehlikeli maddelerin taşınması, doldurulması veya boşaltılmasında yer alan çalışanların, operasyonel prosedürler ve talimatlar hakkında bilgiye sahip olmalarını sağlamak.

 • Tehlikeli malların taşınması, yüklenmesi veya boşaltılmasında muhtemel risklere karşı hazırlıklı olmak için, ilgili personelin farkındalığını artırmaya yönelik önlemler almak.

 • Tehlikeli maddenin sınıfına göre taşıma sırasında taşıtta bulunması gereken doküman ve güvenlik teçhizatlarının taşıma aracında bulundurulmasına yönelik talimatları oluşturmak.

 • Faaliyetler konusunda eğitim, denetim ve kontrol dâhil yaptığı her türlü işi tarih ve saat belirterek kayıt altına almak, bu kayıtları 5 yıl süreyle saklamak ve talep edilmesi halinde İdareye ibraz edilmek üzere danışmanlık hizmeti verilen işletmeye sunmak.

 • Bir tehlikenin söz konusu olduğu durumlarda tehlike giderilene kadar yapılan işin durdurulmasını sağlamak,

 • Taşıma aracına yüklenen yükün IMDG Kod hükümlerine uygun olarak; paketlenmesi, etiketlenmesi, işaretlenmesi ve yüklenmesiyle ilgili iş ve işlemlere ilişkin prosedürleri oluşturmak.

 • Taşıma, yükleme veya boşaltma sırasında meydana gelen bir kazanın cana, mala ve çevreye zarar vermesi durumunda; kaza hakkında bilgi toplayarak danışmanlık hizmeti verilen işletme yönetimine kaza raporu hazırlamak.