EĞİTİM BÖLÜMÜNE DÖN


TMFB Yönergesi ile İlgili Duyuru

 

''Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi Düzenlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönerge'' nin revize edilmesinin ardından, sosyal medyadan ortaya atılan ve sektördekiler arasında kafa karışıklığına sebep olan konularla ilgili TMKT aşağıdaki duyuruyu yayınlamıştır.

 

DUYURU

11.06.2019 tarih ve 44011 sayılı Bakanlık Makam Oluru ile yürürlüğe giren “Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi Düzenlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönerge”ye ilişkin sosyal medyada farklı yorumlar yapılarak kamuoyunun yanlış bilgilendirildiği ve algı oluşturulduğu tespit edildiğinden bu duyurunun yapılması ihtiyacı doğmuştur.

“Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi Düzenlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönerge” ülkemizde tehlikeli madde ile iştigal eden taşımacı, dolduran, paketleyen, yükleyen, gönderen, alıcı, boşaltan ve tank konteyner/portatif tank işletmecisi olarak bu faaliyetlerden biri veya birden fazlasıyla iştigal eden işletmelerin kayıt altına alınması amacıyla yapılan düzenleme olup, 24.04.2019 tarih ve 30754 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik’te yapılan düzenlemeler ile uygulamadaki tespitlerimiz doğrultusunda revize edilmiştir.

Yayımlanmış olan Yönerge ile tehlikeli madde ile iştigal eden işletmelerin Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesindeki (TMFB) faaliyet konularının doğru bir şekilde tespit edilmesi amacıyla;işletmelerin almak veya yenilemek zorunda oldukları TMFB müracaatında beyan usulü yerine, işletmenin bulunduğu bölge için yetkilendirilmiş herhangi bir Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Kuruluşu tarafından Yönergenin Ek-3’ünde yer alan “TMFB Almak İçin Düzenlenen Raporun” ilgili Bölge Müdürlüğüne verilmesi şartı getirilmiştir.

Bu rapora istinaden faaliyet konuları tespit edilen ve ilgili Bölge Müdürlüklerince TMFB’si düzenlenen işletmelerin TMGD istihdam veya TMGDK hizmet alıp almayacağı hususları 22.05.2014 tarih ve 29007 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Hakkında Tebliğine göre değerlendirilecek bir husustur. 

Anlaşılacağı üzere sosyal medyada yer aldığı gibi TMFB Yönergesi ile tehlikeli madde ile iştigal eden sektörden bazı işletmelere TMGD hizmeti alıp almamasına yönelik muafiyet verilmesi veya kapsam dışına çıkarılmasına dair bir hüküm bulunmamaktadır.

Bilgilerinize sunulur.