EĞİTİM BÖLÜMÜNE DÖN


Tehlikeli Yüklerle İlgili Emniyet Tedbirleri

T.C.

 

ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI

Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü

 

Sayı

: 79462207-010.07.01- 999

06/08/2013

Konu  : Tehlikeli Yüklerle İlgili Emniyet Tedbirleri

 

 

UYGULAMA TALİMATI

 

2013/108

 

Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO), tehlikeli yükler nedeniyle oluşan kazalara ait raporları inceleyerek veya üye devletlerin kazalara sebep olabilecek durumlar hakkındaki bildirimlerini değerlendirerek; benzer kazaların meydana gelmemesi ve kazaya sebep olabilecek durumların engellenmesi amacıyla, bazı tehlikeli yüklerin taşınması, elleçlenmesi ve kontrolünde görev alan tüm ilgililer için alınacak tedbirleri sirkülerler vasıtasıyla yayımlamaktadır. Bu kapsamda yayımlanan sirkülerler ile ilgili özet bilgiler aşağıda verilmiştir.

 

1 - DSC/Circ.4 – Tehlikeli Yükler Nedeniyle Oluşan Kazalar

 

IMDG Kod kapsamındaki yükler nedeniyle oluşan kazaların, ilgili mevzuatın hangi hükümlerine uyulmaması neticesinde oluştuğunun diğer üye ülkelere ve ilgililere iletilmesi amacıyla IMO ’ya bildirilmesini sağlamak amacıyla MSC/Circ.559 sayılı sirküler yayımlanmıştır.

 

Söz konusu sirküler kapsamında, IMO’ya bildirilen kazalarla ilgili olarak; Tehlikeli Mallar, Katı Yükler ve Konteynırların Taşınması Alt Komitesi (DSC Alt Komitesi) tarafından yapılan değerlendirmeler neticesinde; UN 2211 Polimerik Boncuklar (Polymeric Beads), UN 3341 Tiyoüre Dioksit (Thiourea Dioxide), UN 1361 Odun Kömürü (Charcoal) ve DRI Cevheri (Direct Reduced Iron) yüklerin taşınma operasyonu sırasında meydana gelen kazalarla ilgili bilgiler, DSC/Circ.4 sayılı sirküler ile yayımlanmıştır.

 

2 – DSC/Circ.8 – Tehlikeli Yükler Nedeniyle Oluşan Kazalar

 

DSC Alt Komitesine sunulan kaza raporlarının Komite tarafından değerlendirilmesi neticesinde; DRI Cevheri (Direct Reduced Iron), Odun Kömürü (Charcoal) ve Fumigasyon Operasyonuyla alakalı kazalarla ilgili bilgiler DSC/Circ.8 sayılı sirküler ile yayımlanmıştır.

 

3 - DSC/Circ.10 – Çinko Cürufu (UN 1435 Çinko Külü)

 

Okside Çinko Madeni olarak beyan edilerek THOR EMILIE isimli gemiye yüklenen Çinko Cürufu yükü nedeniyle oluşan kazaya ait kaza raporunun DSC Alt Komite tarafından incelenmesi neticesinde; SOLAS Bölüm VI Kural 2 hükmü gereği taşıtanın, taşıyana sağlaması gerekli yük ile ilgili bilgileri sağlamadığı, geminin de bu hükmü taşıma sırasında göz önünde bulundurmadığı anlaşılmıştır.

 

IMO, bu kazayla ilgili inceleme sonuçlarını ve kaza araştırma ekibinin tavsiyelerini DSC/Circ.10 sayılı sirküler ile yayımlamıştır.

 

GMK Bulvarı No:128A Maltepe/ Çankaya / ANKARA

 

 

Ayrıntılı bilgi için irtibat: U.BAYLAN/GS Uzmanı

Telefon: (0 312) 203 20 00/3938

Faks: ( 0 312) 231 51 89

e-posta:unal.baylan@udhb.gov.tr

 

Elektronik Ağ: www.tmkt.gov.tr

 

 

 

 

 

 

 

T.C.

 

ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI

Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü

 

Sayı

: 79462207-010.07.01- 999

06/08/2013

Konu  : Tehlikeli Yüklerle İlgili Emniyet Tedbirleri

 

 

 

4 – DSC/Circ.13 – İlmenit Kili (Ilmenite Clay)

 

Ilmenit kumu (ilmenite sand) olarak beyan edilerek MARIA VG isimli gemiye yüklenen İlmenit Kili ( İlmenite Clay) yükünün gemi ambarında sıvılaşması sonucu geminin 20° yan yatmasıyla gelişen kazaya ait rapor Komite tarafından değerlendirilmiştir.

 

Yapılan araştırma neticesinde, geminin yükünün ilmenit kili (ilmenite clay) olduğu ve SOLAS Bölüm VI’da belirtilen prosedürler uygulanmadan gemi kaptanı tarafından taşındığı anlaşılmıştır.

 

Bu ve benzeri yüklerin taşınmasında alınacak tedbirler DSC/Circ.13 sayılı sirküler ile yayımlanmıştır.

 

5 – DSC/Circ.23 – Çakmaklar ve Çakmak Gazı Tüpleri

 

UN 1057 numarasına sahip çakmak ve çakmak gazı tüplerinin (lighters and lighter refills) yüklendiği konteynırlar gaz konsantrasyonu ölçümü için kontrol edildiğinde, bu ürünlerdeki sızıntılar sonucu patlayıcı gaz konsantrasyonuna sahip konteynır sayısında artış olduğu tespit edilmiştir.

 

IMO, bu bilgiyi paylaşmak, çal ışanlar ın can emniyetini sağlamak ve diğer risklerden kaçınmak amacıyla, DSC/Circ.23 sayılı sirküleri yayımlamıştır. Sirküler, çakmak, çakmak gazı tüpleri ve atık çakmak yüklü konteynırların taşınmasında, elleçlenmesinde ve kontrolünde alınacak tedbirleri içermektedir.

 

6 – DSC/Circ.26 – Çinko Külçeleri

 

Gemiye ıslak olarak yüklenen çinko külçeleri nedeniyle, zaman içinde külçelerden çıkan yüksek yoğunluktaki gazdan bir gemi personelinin etkilenerek hayatını kaybetmesi ile sonuçlanan bir kazaya ait rapor DSC Alt Komitesi tarafından değ erlendirilmiştir. Bu tür yükleri taşıyan gemilerde benzer kazaların engellenmesi amacıyla, bu yüklerin taşınması sırasında tüm kurallara uyulması gerekliliği hatırlatılarak, alınması gereken tedbirler IMO tarafından DSC/Circ.26 sayılı sirküler ile yayımlanmıştır.

 

7 – DSC/Circ.27 – Geri Dönüştürülmüş Alüminyum

 

Tehlikeli yük s ınıfına giren ve geri dönüştürülmüş alüminyumdan elde edilen alüminyum oksit yükünün, yüklendiği gemi ambar ında suyla temas ederek yanıcı gaz çıkarması neticesinde patlama meydana gelmesiyle gelişen bir kazaya ait rapor, DSC Alt Komitesi tarafından değerlendirilmiştir.

 

Kazanın sebebi; yükün do ğru taşımacılık ismi belirtilmeden, tehlikeli yük bildirimi yapılmadan ve bu kapsamda gerekli önlemler alınmadan taşınmasıdır. Söz konusu yükün

 

GMK Bulvarı No:128A Maltepe/ Çankaya / ANKARA

 

 

Ayrıntılı bilgi için irtibat: U.BAYLAN/GS Uzmanı

Telefon: (0 312) 203 20 00/3938

Faks: ( 0 312) 231 51 89

e-posta:unal.baylan@udhb.gov.tr

 

Elektronik Ağ: www.tmkt.gov.tr

 

 

 

 

 

 

T.C.

 

ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI

Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü

 

Sayı

: 79462207-010.07.01- 999

06/08/2013

Konu  : Tehlikeli Yüklerle İlgili Emniyet Tedbirleri

 

 

suyla temas etmesi sonucu yanıcı gaz oluşan ambarda, kapalı ortam yeterli olarak havalandırı lmadığından patlama meydana gelmiştir. Yapılan araşt ırmada, bu yükün UN 3170 – alüminyum eriyiği olduğu ve sınıf 4.3 kapsamında bulunduğu anlaşılmıştır.

 

Bu tür yükleri taşıyan gemilerde benzer kazaların engellenmesi amacıyla, anılan yüklerin taşınmas ı sırasında tüm kurallara uyulması gerekliliği hatırlatılarak, baş lıca alınması gereken tedbirler IMO tarafından DSC/Circ.27 sayılı sirküler ile yayımlanmıştır.

 

Bu itibarla, bu Talimatta anılan yüklerin taşınmasında görev alan donatan, işletmeci, kaptan, taşıtan, kıyı tesisi yetkilileri ve diğer ilgililerin, yaptıkları taşımacılık faaliyetlerinde, söz konusu sirkülerlerde belirtilen emniyet tedbirlerini almaları önem arz etmektedir.

 

Bilgilerini ve gereğini önemle rica ederim.

 

Suat Hayri AKA

 

Bakan a.

 

Müsteşar Yardımcısı V.

GMK Bulvarı No:128A Maltepe/ Çankaya / ANKARA

 

 

Ayrıntılı bilgi için irtibat: U.BAYLAN/GS Uzmanı

Telefon: (0 312) 203 20 00/3938

Faks: ( 0 312) 231 51 89

e-posta:unal.baylan@udhb.gov.tr

 

Elektronik Ağ: www.tmkt.gov.tr