EĞİTİM BÖLÜMÜNE DÖN


Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik

1- Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bentler ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"dd) Tamamlanmış araç: İlgili mevzuata uygun olarak çok aşamalı tip onayı veya 26/10/2016 tarihli ve 29869 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Araçların İmal, Tadil ve Montajı Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre uygunluk belgesi alınarak imal edilen aracı, ee) Relay tankeri: Karayolu yol inşaatı için bitüm taşımacılığında kullanılan ve tank içindeki bitümün ısıtılmasını sağlamak veya belirli sıcaklığın altına düşmesini engellemek için brülörlerle donatılınış olan tankeri, fi) U-Net Otomasyon sistemi: Bakanlığın elektronik ortamdaki bilgi kayıt sistemini," "(2) Bu Yönetmelikte yer alan ancak birinci fıkrada tanımlanmayan ifadeler için ADR'de belirtilen tanımlar esas alınır."

2- Yönetmeliğin 7 inci maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

"(4) ADR gereklilik1erini karşılamayan 2014 ve öncesi model yılına sahip ve Taşıt Durum Tespit Belgesi/Taşıt Uygunluk Belgesi alınış tamamlanmış araçların (römork/yarı römork hariç) üst yapıları, Bakanlıkça yayımlanan usul ve esaslarda belirtilen teknik kriterleri karşılamaları şartıyla, ADR' ye uygun üretilıniş 2015 ve sonrası model yılına sahip araçlara aktarılabilir. Bu durumda ilgili araçlara model yıllarına bakılmaksızın Taşıt Uygunluk Belgesi düzenlenir. (5) Karayolu yol inşaatları için bitüm taşımacılığında kullanılan ve yükün belirli sıcaklığın altına düşmesini engellemek için brülörle donatılınış, 2014 model ve önceki yıllarda üretilıniş relay tankerlerine Bakanlıkça belirlenen teknik kriterleri karşılamaları halinde, 2015 model ve sonraki yıllarda üretilıniş relay tankerlerine ise ADR'de belirtilen yanmalı ısıtıcılar dışında kalan diğer şartları sağlamaları şartıyla Taşıt Uygunluk Belgesi düzenlenir."

3- Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (f) bendinde yer alan", Sınıf 6" ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

4- Yönetmeliğin 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"a)Tehlikeli maddeleri taşıyan taşıtların Türk boğazları bölgesindeki köprüleri ve tüp geçitleri kullanımıyla ilgili usul ve esaslar, Bakanlığın ve ilgili valiliklerin görüşü alınmak kaydı ile Karayolları Genel Müdürlüğünce belirlenir. Bu usul ve esaslara uyulması zorunludur."

5-Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin madde başlığı "Yol kenarı ve işletme denetimi" şeklinde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"(2) Bakanlık, görev ve yetkileri kapsamında, bu Yönetmeliğe göre faaliyet gösteren işletmelerin yerinde denetimini yapar. İşletmelerin yerinde denetimine ilişkin usul ve esaslar, Bakanlık tarafından belirlenir."

6-Yönetmeliğin 28 inci maddesinin dördüncü fıkrasının (ğ) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir, aynı fıkraya aşağıdaki bent ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"ğ) 33 üncü maddeye aykırı hareket ederek tehlikeli madde güvenlik danışmanını istihdam etmeyen veya tehlikeli madde güvenlik danışmanından hizmet almayan işletmelere üçbin Türk Lirası,"
''k) 21 inci maddenin birinci fıkrasının (a) bendine aykırı hareket eden taşımacıya, binbeşyüz Türk Lirası, sürücüye beşyüz Türk Lirası,"
"(6) Bu Yönetmeliğin 28 inci maddesinin dördüncü fıkrasının (ğ) bendine göre idari para cezası karar tutanağı düzenlenen işletmeye, ihlali düzeltmesi için 30 (otuz) gün süre verilir. Bu sürenin sonunda Bakanlığa ait U-Net Otomasyon sistemi üzerinden yapılacak denetimlerde, ihlal giderilinceye kadar aynı işletmeye her ay tekrar idari para cezası uygulanır."

7-Yönetmeliğin 34 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"(1) Tehlikeli maddelerin karayoluyla taşınması için gerekli olan eğitimler, Bakanlıkça belirlenen mevzuat kapsamında gerçekleştirilir."

8-Yönetmeliğin 39 uncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"(2) Bakanlık, taşımacılık yetki belgesi/tehlikeli madde faaliyet belgesi sahibi işletmecilerden, faaliyet konularına ilişkin yıllık faaliyet raporu isteyebilir."

9-Yönetmeliğe aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

"Diğer düzenlemeler
EK MADDE 1 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerinin uygulanması amacıyla, Bakanlıkça alt düzenleyici işlemler yapılabilir."

10-Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"GEÇİCİ MADDE 1 - (1) Tehlikeli maddelerin yurt içindeki taşınmasında kullanılan ve bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte trafik siciline tescilli ve Taşıt Uygunluk Belgesi/ADR Uygunluk Belgesi bulunmayan ancak, Bakanlığın yetkilendirdiği kurum/kuruluşlara başvuruda bulunarak araçlarına Taşıt Durum Tespit Belgesi almış taşıt sahipleri;
a) 2014 model taşıtlar için 1/7/2017 tarihine kadar,
b) 2013 model taşıtlar için 31/12/2017 tarihine kadar,
c) 2012 model taşıtlar için 1/7/2018 tarihine kadar,
ç) 2019-2011 model taşıtlar için 31/12/2018 tarihine kadar,
d) 2005-2008 model taşıtlar için 1/7/2019 tarihine kadar,
e) 2004 ve öncesi model taşıtlar için 31/12/2019 tarihine kadar,
Bakanlığın belirleyeceği usul ve esaslara göre Bakanlıktan veya Bakanlığın yetkilendirdiği kurum/kuruluştan Taşıt Uygunluk Belgesi / ADR Uygunluk Belgesi almak zorundadır.

(2) Bakanlığın yetkilendirdiği kurum/kuruluşa başvuruda bulunarak Taşıt Durum Tespit Belgesi almayan taşıtlara 28 inci maddenin dördüncü fıkrasının (e) bendine göre idari para cezası uygulanır. Araçlara düzenlenen Taşıt Durum Tespit Belgesi, Taşıt Uygunluk Belgesi/ADR Uygunluk Belgesi yerine geçmez.

(3) Birinci fıkrada belirtilen takvime uygun olarak Taşıt Uygunluk Belgesi/ADR Uygunluk Belgesi almayan taşıtlara 28 inci maddenin dördüncü fıkrasının (e) bendine göre idari para cezası uygulanır.”

11-Yönetmeliğin 20 nci maddesi ile geçici 3 üncü, 4 üncü, 6 ncı ve 7 nci maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır.

12-Yönetmeliğin EK-1’i aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

İZİN ALINMASI ZORUNLU OLAN TEHLİKELİ MADDE SINIFI

İzin Alınması Gereken Tehlikeli Madde Sınıfı

İzin Alınması Gereken İlgili/Yetkili Merci

ADR’de yer alan Sınıf 1’deki  maddeler                                                          

İçişleri Bakanlığı

ADR’de yer alan Sınıf 7’deki maddeler

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı (Türkiye Atom Enerjisi Kurumu)