EĞİTİM BÖLÜMÜNE DÖN


Tehlikeli Maddelerin Havayoluyla Taşınması Hakkında Eğitim Yönergesi

TEHLİKELİ MADDELERİN HAVAYOLUYLA TAŞINMASI HAKKINDA EĞİTİM YÖNERGESİ

 

 

 

BİRİNCİ BÖLÜM

 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 

Amaç

 

MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, tehlikeli maddelerin havayoluyla taşınmasında görev alacak kişilere verilecek eğitimleri, eğitim programlarının içeriğini, eğitimi icra edecek eğitim kuruluşları ve işletmeler ile söz konusu eğitimleri verecek eğiticilerin yetkilendirilmesine ve denetimine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

 

Kapsam

 

MADDE 2- (1) Bu Yönerge, eğitim kuruluşları ve işletmeler ile buralarda eğitici olarak görev alacak kişileri kapsar.

 

Dayanak

 

MADDE 3- (1) Bu Yönerge, 26/9/2011 tarihli ve 655 sayılı Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanun Hükmünde Kararnamenin 10 uncu maddesinin (d) bendine dayanılarak hazırlanmıştır.

 

Tanımlar

MADDE 4 - (1) Bu Yönergede geçen;

 

 1. Bakanlık: Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığını,

 

 1. Belirlenmiş Posta İşletmeleri: Havayoluyla gönderilen batarya veya lityum pilleri içeren ekipmanları kabul etmek üzere havaalanlarında belirlenmiş posta işletmelerini,

 

 1. DGR: IATA tarafından oluşturulan tehlikeli madde kurallarını,

 

ç) Eğitici: Gerçek kişilere, bu Yönerge kapsamında eğitim verecek olan ve İdare tarafından yetkilendirilen kişileri,

 

 1. Eğitim kuruluşu: Üçüncü şahıslara ticari amaçlı olarak bu Yönerge kapsamında eğitim hizmeti vermek amacıyla İdarece yetkilendirilen kuruluşu,

 

 1. Eğitim Merkezi: Eğitim Kuruluşlarının, bu Yönerge kapsamında ki eğitim faaliyetlerini icra ettikleri teknik malzeme ve görsel materyal ile donatılmış mekânı,

 

 1. Eğitim Programı: Eğitim kuruluşlarının ve işletmelerin ICAO- Doc.9375-AN/913 kapsamındaki kategorilere göre verecekleri eğitim konularını, sürelerini vb. hususları içeren programı,

 

 1. Havayoluyla Tehlikeli Madde Taşımacılığı Eğitimi Yetki Belgesi: Eğitim kuruluşlarına ve işletmelere bu Yönerge kapsamında eğitim vermek üzere İdarece verilen yetki belgesini,

 

ğ) IATA: Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliğini,

 

 1. ICAO: Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatını,

 

ı) ICAO-TI Doc 9284-AN/905: Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı, Tehlikeli Maddelerin Havayoluyla Güvenli Taşınması için Teknik Talimatı,

 

 1. ICAO- Doc.9375-AN/913 Volume 1: Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı Tehlikeli Madde Eğitim El Kitabını,

 

 1. ICAO-TI Doc 9481-AN/928: Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı-Tehlikeli Madde

 

İçeren Havayolu Olayları için Acil Müdahale Rehberini,

 

1

 

 1. İdare: Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğünü,

 

 • İşletme: 2920 sayılı Türk Sivil Havacılık Kanunu kapsamında kurulan, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Sivil Havacılık İşletmeleri ve Yer Hizmetlerini İfa Eden İşletmeler ile havaalanları işletmeciliği yapan diğer kuruluşları,

 

 1. Temel Eğitim: Bu Yönerge ekinde yer alan tablolarda, çalışanların görev alanlarına göre belirlenen kategorilerde gün/saat olarak almaları gereken eğitimi,

 

 • Yenileme Eğitimi: Temel eğitimi alan personele, ulusal ve uluslararası mevzuattaki değişlikler göz önüne alınarak ICAO-TI’da belirtilen süreler zarfında 24 ayda bir verilmesi gereken eğitimi,

 

 • Yer Hizmetlerini İfa Eden İşletme: Yolcuların veya kargonun alınması, yüklenmesi, boşaltılması, depolanması, transfer edilmesi veya diğer işlemleri dâhil olmak üzere, işleticinin görevlerinin bazılarını veya tümünü işletici adına icra eden kuruluş,

 

ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

 

İşletme ve Kuruluşların Yetkilendirilmesi ve Yükümlülükleri

 

Genel esaslar

MADDE 5- (1) Eğitimler, İdarece yetkilendirilmiş eğiticiler tarafından verilir.

 

 1. İşletmeler, çalışanlarına ilgili kategorilerdeki eğitimleri eksiksiz ve güncel olarak aldırmaktan sorumludur.

 

 1. İdare, işletmelerden ilgili personeli için günün koşullarına uygun ilave eğitimler aldırmasını isteyebilir.

 

 1. Tehlikeli madde temel eğitimin ardından, yenileme eğitiminin 24 ay içerisinde alınması gerekir. Yenileme eğitiminin bir önceki eğitimin geçerlilik süresinin bitim tarihinden önceki son üç ayı içerisinde tamamlanması durumunda, geçerlilik süresi bir önceki eğitimin bitim tarihinden itibaren 24 ay uzatılır. Yenileme eğitiminin belirtilen süre içerisinde alınmaması durumunda temel eğitimin tekrar alınması zorunludur.

 

 1. Eğitim kuruluşu; eğitim faaliyetlerini, kendi eğitim merkezinde icra edebileceği gibi İdareye bilgi vermek kaydıyla eğitim için uygun fiziki koşullara ve gerekli doküman, görsel materyal, araç ve gereçlere sahip yerlerde de eğitimlerini icra edebilir.

 

 1. Eğitim alacak kişilerin eğitim programında belirtilen derslere devam etmeleri zorunludur.

 

 1. Sınavlar, eğitim kuruluşları tarafından yapılır. Eğitime katılan kursiyerlerin başarılı sayılabilmeleri için sınavlardan 100 puan üzerinden minimum 80 puan almaları gerekir. Sınavda başarılı olamayan kursiyerler, 10 gün içerisinde bütünleme sınavına alınırlar. Bu sınavda da başarılı olamayan kursiyerler eğitimi yeniden almak zorundadır.

 

Havayoluyla tehlikeli madde taşımacılığı eğitimi yetki belgesi almak için ibrazı zorunlu belgeler

 

MADDE 6- (1) Tehlikeli maddelerin havayoluyla taşınması konusunda eğitimi yetki belgesi talebinde bulunan eğitim kuruluşları ile işletmeler, aşağıdaki belgelerle birlikte İdareye başvurur:

 1. Başvuru dilekçesi,

 

 1. Temsil ve ilzama yetkili olanların Adli Sicil Kayıt Belgeleri,

 

 1. Temsil ve ilzama yetkili olanların noter onaylı imza sirküleri,

 

 

2

 

ç) İşletmelerin, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü veya Devlet Hava Meydanları İşletme Genel Müdürlüğü tarafından, yetkilendirildiğine veya işletme ruhsatı verildiğine dair onay yazısı,

 

 1. Eğitim kuruluşları için tapu mülkiyeti ve kira sözleşmesinin bir sureti ile kiraya verenin imza sirküleri (işletmeler hariç),

 

 1. Eğitim kuruluşu veya işletmelerin kuruluş ve faaliyetlerine ait Ticaret Sicil Gazeteleri,

 

 1. Eğitim kuruluşları veya işletmelerin eğitimden sorumlu müdürüne ait nüfus cüzdanı örneği, lisans diplomasının sureti, adli sicil kaydı belgesi ve en az iki yıl yöneticilik tecrübesine sahip olduğunu gösteren belge,

 

 1. Ticaret Odalarından alınmış  “Oda Sicil Kayıt Belgesi” nin sureti.

 

ğ) Eğitim kuruluşlarında biri daimi diğeri de sözleşmeli olmak üzere en az iki eğiticinin istihdam edildiğini, işletmelerde ise en az bir eğitici istihdam edildiğini gösterir belge,

 

h) Eğitim kuruluşlarında, sözleşmeli eğitici olarak çalıştırılanların hizmet sözleşmesinin onaylı bir sureti,

 

 1. İdare tarafından eğitim yetki belgesi talebinin uygun görülmesini müteakip, eğitim yetki belgesi ücretinin yatırıldığına dair belge/dekont.

 

Tehlikeli Madde Eğitici belgesi almak için ibrazı zorunlu belgeler

 

MADDE 7- (1) Tehlikeli maddelerin havayoluyla taşınması ile ilgili olarak bu Yönerge eklerinde belirtilen kategorilerde eğitim verecek kişiler, aşağıdaki belgelerle İdareye başvurur:

 

 1. Başvuru dilekçesi,

 

 1. Nüfus cüzdanı fotokopisi,

 

 1. Diploma sureti (1, 2, 3, 6 kategorilerinde eğitim verecekler için lisans, diğer kategorilerde eğitim verecekler için ön lisans diploması)

 

ç) Tehlikeli maddeler ve emniyet operasyonları veya kargo operasyonlarına yönelik en az 5 (beş) yıl iş deneyimine sahip olduğunu gösteren belge,

 

 1. ICAO, IATA veya bunların yetkilendirdiği bir kuruluştan alınan; 1, 2, 3, 6 kategorilerine yönelik olarak DGR eğiticileri için mesleki beceriler eğitimi (Professional Skills for DGR Instructors) veya 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12 kategorilerine yönelik olarak DGR eğiticileri için Tehlikeli

 

Maddeler Eğitici Teknikleri (Dangerous Goods Instructional Techniques) eğitimi sonucunda düzenlenen eğitici belgesinin sureti ya da İdare tarafından düzenlenen eğiticilerin eğitimi programına katıldığını gösteren belgenin sureti,

 

 1. İcra edeceği göreve yönelik olarak ilgili otorite tarafından yetkilendirilmiş kuruluştan veya uluslararası onaylı kuruluştan alınan uygulamalı yangın söndürme eğitimi belgesinin sureti,

 

 1. Milli Eğitim Bakanlığınca yetkilendirilmiş eğitim kuruluşlarından alınan eğiticilerin eğitimi belgesinin sureti (Üniversitelerin eğitim fakültelerinden mezun olanlar için bu belge aranmaz),

 

 1. Tehlikeli madde eğitici belgesi ücretinin yatırıldığına dair belge/dekont.

 

 1. Eğiticilerin eğitimine katılacakların; İdare tarafından yetkilendirilmiş eğitim kuruluşlarından veya ICAO, IATA veya bunların yetkilendirdiği bir kuruluştan alınmış, eğitim vereceği kategoriye uygun geçerli bir DGR temel veya yenileme eğitimi sertifikasına sahip olmaları gerekmektedir.

 

Eğitim merkezinde bulunması gereken doküman ve teçhizat

 

MADDE 8- (1) Bu Yönerge kapsamında, eğitim verecek eğitim kuruluşları ve işletmelerin eğitim merkezlerinde veya eğitim sınıflarında aşağıda belirtilen dokümanlar ile araç ve gereçler bulunmak zorundadır:

 

3

 

 1. ICAO –Doc 9375-AN/913 Eğitim El Kitabı,

 

 1. IATA tarafından her yıl yayımlanan DGR dokümanı,

 

 1. Tehlikeli madde eğitim dokümanına uygun kategorilere göre hazırlanmış güncel ders

 

planları,

 

ç) Kategorilere uygun olarak hazırlanmış güncel çalışma el kitapları,

 

 1. ICAO Annex 18, ICAO-TI. Doc 9284 ve ICAO-TI Doc 9481 dokümanı ile ulusal mevzuatın fiziki veya elektronik ortamda güncel hali,

 

 1. Yardımcı eğitim araçları,

 

 1. Kategori 1, 2, 3, 6 eğitimi için kontrol listeleri,

 

 1. Her konu sonrası için uygulanacak alıştırma kâğıtları ile her kategoriye uygun alıştırma kitapçığı,

 

ğ) Eğitim verilecek her grup için belirlenen temel ve yenileme eğitim programındaki konuların tümünü kapsayan, ICAO-Doc 9375-AN/913’e bağlı kalmak şartıyla geliştirilen IATA Tehlikeli Maddeler Eğitim Çalışma Kitapları (IATA Dangerous Goods Training Workbooks) ile uyumlu olacak şekilde hazırlanmış sınav soru bankası,

 

h) Kurumsal eğitim araçları olarak; en az 10 adet farklı türde tehlikeli madde ambalajı, tehlike etiketleri, görsel duvar resimleri, yük güvenliği malzemeleri, 6 kg’lık ABC tozlu ve TSE belgeli yangın söndürme tüpü ve ilgili diğer eğitim materyalleri.

 

Eğitim kuruluşlarına ait eğitim merkezlerinin sahip olması gereken fiziki şartlar MADDE 9- (1) Bu Yönerge kapsamında yetkilendirilecek/yetkilendirilen eğitim kuruluşları

 

aşağıdaki asgari şartları sağlamak zorundadır:

 

 1. Eğitim kuruluşlarında 20’şer kişilik en az 2 adet derslik,

 

 1. Eğiticilerin ders dışında dinlenebilmeleri için tahsis edilmiş, uygun olarak donatılmış yer,

 

 1. Yönetici odası,

 

ç) Bay ve bayan tuvaleti,

 

 1. Kursiyerlerin, eğitim konularıyla ilgili doküman ve kitaplara rahatlıkla ulaşabileceği kütüphane,

 

 1. Yeterli sayıda yangın önleme ve söndürme cihazları ile teçhiz edilmiş, alarm ve aydınlatma sistemleri ile donatılmış sıcaktan ve soğuktan korunaklı, kursiyerler için rahat, sağlıklı ve güvenli bir sosyal ortam,

 

 1. Kursiyerlere iletilmek istenilen duyuruların asılacağı pano.

 

 1. Bu Yönerge kapsamında, eğitim verecek işletmeler ise eğitimlerini eğitim için uygun fiziki koşullara ve gerekli doküman, görsel materyal, araç ve gereçlere sahip yerlerde vermek zorundadır.

 

Havayoluyla tehlikeli madde taşımacılığı eğitimi yetki belgesinin düzenlenmesi MADDE 10- (1) Eğitim yetki belgesi almak isteyen eğitim kuruluşları ve işletmeler 6 ncı

 

maddede belirtilen bilgi ve belgelerle İdareye başvurur. İdarece 8 inci ve 9 uncu maddeler kapsamında yerinde inceleme de yapılmak suretiyle başvurular değerlendirilir. Durumları bu Yönerge hükümlerine uygun bulunan; eğitim kuruluşlarına üçüncü şahıslara eğitim vermek üzere, işletmelere ise sadece kendi personeline eğitim vermek üzere 5 (beş) yıl geçerli “Havayoluyla Tehlikeli Madde Taşımacılığı Eğitimi Yetki Belgesi” düzenlenir.

 

 1. Eğitim kuruluşları ve işletmeler yetki belgesinin düzenlendiği tarihten itibaren bir (1) yıl içerisinde faaliyete başlamak zorundadır.

 

 

4

 

Havayoluyla tehlikeli madde taşımacılığı eğitimi yetki belgesinin yenilenmesi MADDE 11- (1) Eğitim kuruluşları ve işletmeler, belgelerinin geçerlilik sürelerinin

 

bitiminden en az kırkbeş (45) gün önce İdareye başvurmak zorundadır.

 

 1. Bu Yönergedeki şartları koruduğu tespit edilenlerin yetki belgeleri İdare tarafından beş (5) yıl süreyle yenilenir.

 

Eğitim kuruluşları ve işletmelerin görev ve yükümlülükleri

MADDE 12- (1) Eğitim kuruluşları ve işletmelerin görev ve yükümlülükleri şunlardır:

 

 1. 6 ncı maddenin birinci fıkrasında belirtilen bilgi ve belgelerde oluşabilecek değişiklikleri otuz(30) gün içerisinde İdareye bildirmek,

 

 1. 8 inci madde gereği, eğitim merkezlerinde bulundurulması zorunlu olan araç, gereç ve dokümanların sürekli olarak çalışır, kullanılabilir, güncel ve istenen şartlara uygun olmasını sağlamak,

 

 1. 9 uncu madde gereği sahip olunması gereken fiziki şartların devamlılığını sağlamak,

 

ç) En az ön lisans mezunu olup tehlikeli madde ile ilgili iş ve işlemlerde asgari üç yıl iş tecrübesine sahip bir kişiyi eğitimden sorumlu yönetici olarak istihdam etmek,

 

 1. Eğitimleri, kursiyerlerin rahat edebilecekleri şekilde iklimlendirilmiş, aydınlatılmış, temiz ve uygun büyüklükte bir sınıf ortamında yazılı ve görsel imkânlarla vermek,

 

 1. Kursiyerlerin ve eğiticilerin derslere devamlılıklarını sağlamak, ad ve soyadları yazılı olacak şekilde eğitimcilerce imzalanmış kursiyer devam çizelgelerini günlük olarak tutmak,

 

 1. Gerekli ve yeterli sayıda eğitim araç ve gereçlerini temin etmek ve faal durumda bulundurmak,

 

 1. Sınıf mevcudu yirmi (20) kişiyi geçmeyecek şekilde eğitim programı düzenlemek,

 

ğ) Bu Yönerge kapsamındaki eğitimleri, İdare tarafından yetkilendirilen eğiticilerle vermek,

 

 1. Eğitimi tamamlayan kursiyerlere, Bakanlığımız otomasyon sistemi üzerinde sertifika düzenlemek,

 

ı) Verilen eğitimlere ilişkin kayıtları en az üç (3) yıl süreyle saklamak,

 

 1. Eğitim faaliyetleriyle ilgili bilgileri, eğitimin başlama tarihinden en az üç (3) gün önce e-devlet sistemi üzerinden “UDHB Eğitim Kurumları Hizmetleri” aracılığıyla İdareye bildirmek,

 

 1. Eğitimin düzenli ve disiplinli bir şekilde yürütülmesini ve sonuçlandırılmasını sağlamak,

 

 1. Çalışma el kitaplarını kategori gruplarına göre hazırlamak ve istenmesi halinde İdareye elektronik olarak göndermek,

 

 • Denetim ve inceleme yapmakla görevli olan İdare personeline gerekli bilgi ve belgeleri ibraz etmek,

 

 1. Unvan, adres, ortak (halka açık sermaye şirketlerinde hamiline yazılı hisse devirleri hariç), hisse devri, yönetici, temsile yetkili şahıs, eğitici kadrosu ve benzeri her türlü değişikliği, değişikliğin meydana geldiği tarihten itibaren otuz (30) gün içerisinde İdareye bildirmek,

 

 • Eğitim dokümanlarının güncel ve yeterli sayıda olmasını temin etmek,

 

 • Kadrolu veya sözleşmeli olarak çalıştırdığı eğiticilerin görevlerinin sona ermesi durumunda, onbeş (15) gün içerisinde İdareye yazılı olarak bilgi vermek,

 

ö) Havayoluyla tehlikeli madde taşımacılığı eğitimi yetki belgesinin geçerlilik süresinin bitiş tarihinden asgari kırkbeş (45) gün önceden İdareye müracaat ederek yeni havayoluyla tehlikeli madde taşımacılığı eğitimi yetki belgesi talebinde bulunmak.

 

(2) Eğitim kuruluşları veya işletmeler, İdareye beyan ettikleri bilgi, belge ve dokümanların doğruluğundan sorumludur.

 

 

5

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

 

Eğiticinin Yetkilendirilmesi, Yükümlülükleri ve Belgesinin İptali

 

Eğiticinin yetkilendirilmesi

 

MADDE 13- (1) Eğitim kuruluşlarında veya işletmelerde eğitici olmak isteyenler, 7 inci madde ile istenen bilgi ve belgeleri İdareye sunmak zorundadır.

 

 1. İdare tarafından yapılacak değerlendirme sonucunda başvurusu uygun bulunanlara, eğitim belgeleri dikkate alınarak uygun kategoriler için “Tehlikeli Madde Eğitici Belgesi” düzenlenir.

 

 1. Tehlikeli madde eğitici belgesine sahip olanlar, iki (2) yıl içerisinde eğitim vermedikleri ya da İdare veya uluslararası otoritelerden veya bu otoritelerin yetkilendirdiği bir eğitim kuruluşundan yenileme eğitimi almadıkları takdirde, bahse konu kişilerin “Tehlikeli Madde Eğitici Belgeleri’’ İdare tarafından iptal edilir. Söz konusu kişiler, yeniden yetkilendirilmek için 7 inci maddede istenilen bilgi ve belgelerin güncel haliyle İdareye müracaat etmek zorundadır.

 

Eğiticinin görev ve yükümlülükleri

MADDE 14- (1) Eğitim kuruluşları veya işletmelerde görev alacak eğiticiler:

 

 1. Bu Yönerge ekinde yer alan Tablo 1 (1.5.A), Tablo 2 (1.5.B), Tablo 3 (1.5.C) ve Tablo

 

4’de belirtilen kategorilere göre eğitim vereceği konulara uygun eğitim müfredatı hazırlamak ve bu müfredata uygun eğitimi vermekle,

 

 1. Eğitimlerde, 8 inci maddede yer alan doküman ve teçhizatı kullanmakla,

 

 1. Eğitim  faaliyetlerini,  9  uncu  maddede  belirtilen  şartları  sağlayan  mekânlarda  icra

 

etmekle,

 

ç) Kursiyer devam çizelgesini devamsızlık yapan adayları işleyerek eksiksiz ve doğru bir şekilde tutmakla ve bu çizelgelere adı ve soyadını yazarak imzalamakla,

 

 1. Yetkilendirildikleri kategorilerde eğitim vermekle,

 

 1. Genel mesleki saygınlık ve etik kuralları çerçevesinde eğitim vermekle,

 

yükümlüdürler.

 

 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

 

Belge Süresi, Ücretleri, Denetim ve İdari Müeyyideler

 

Havayoluyla tehlikeli madde taşımacılığı eğitimi yetki belgesinin süresi

 

MADDE 15- (1) Bu Yönerge kapsamında verilen veya yenilenen eğitim yetki belgesinin geçerlilik süresi beş (5) yıldır.

 

Belge ücretleri

 

MADDE 16- (1) Bu Yönerge kapsamında düzenlenen “Havayoluyla Tehlikeli Madde Taşımacılığı Eğitimi Yetki Belgesi” ücreti; Bu Yönergenin yayımlandığı tarih itibariyle, ondokuzbin üçyüz yetmişiki (19.372) TL’dir. Yenileme ücreti ise tam ücretin %5’i olarak alınır.

 

(2) Bu Yönerge kapsamında düzenlenen “Tehlikeli Madde Eğitici Belgesi” ücreti; Yönergenin yayımlandığı tarih itibariyle, beşyüzyetmişbir (571) TL’dir. Eğitici belgesinin zayi olması halinde yenileme ücreti, tam ücretin % 50’si olarak alınır.

 

 1. Havayoluyla tehlikeli madde taşımacılığı eğitimi yetki belgesi ve tehlikeli madde eğitici belgesi ücreti; her yıl, bir önceki yıla ilişkin olarak 04/01/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında arttırılır.

 

6

 

Denetim

 

MADDE 17- (1) Havayoluyla tehlikeli madde taşımacılığı eğitimi yetki belgesi sahipleri ile tehlikeli madde eğitici belgesi sahipleri bu Yönerge kapsamında, İdarenin denetimine tabidir.

 

 1. Denetimler, Bakanlığın ilgili merkez birimi ve/veya taşra teşkilatı personeli marifetiyle

 

yapılır.

 

 1. Denetimler en az yılda bir kez yapılır.

 

Belge sahiplerinin uyarılması ve belgelerin iptali

 

MADDE 18- (1) İdarece yapılan denetimler neticesinde, 12 inci maddedeki yükümlüklerin yerine getirilmediği veya başvuru şartlarındaki yeterliliğin kaybedildiğinin tespiti halinde, eğitim kuruluşları ve işletmeler yazılı olarak uyarılır. Eğitim kuruluşu veya işletmelere eksikliklerini tamamlamaları için bir aya kadar süre tanınır.

 

 1. Bu maddenin birinci fıkrası uyarınca tanınan süre sonunda eksikliklerini gidermeyen eğitim kuruluşu veya işletmelerin yetkisi üç (3) ay süreyle askıya alınır. Yetkileri askıya alınan eğitim kuruluşları veya işletmeler, yetkilerinin askıya alındığı süre içerisinde tehlikeli maddeler kapsamında herhangi bir eğitim faaliyeti düzenleyemez.

 

 1. Yetkilerinin askıya alınmasını gerektiren sebeplerin iki (2) ay süresince devam etmesi veya yetkilerinin askıya alınması işleminin iki yıl içinde iki kez tekrarı halinde, eğitim kuruluşu veya işletmelerin havayoluyla tehlikeli madde taşımacılığı eğitimi yetki belgesi iptal edilir.

 

 1. 10 uncu maddenin ikinci fıkrası gereği havayoluyla tehlikeli madde taşımacılığı eğitimi yetki belgesinin düzenlenme tarihi itibariyle bir (1) yıl içerisinde faaliyete başlamayan eğitim kuruluşlarının veya işletmelerin eğitim faaliyetleri İdarece durdurulur ve belgeleri iptal edilir.

 

 1. Havayoluyla tehlikeli madde taşımacılığı eğitimi yetki belgesi iptal edilen eğitim kuruluşlarında eğitimini tamamlamamış kursiyerlerin eğitim ücretleri eğitim kuruluşu tarafından iade edilir.

 

 1. Tehlikeli madde eğitici belgesine sahip eğiticilerin, eğitici belgesi almak için 7. Maddede belirtilen belgelerin ibrazında gerçeğe aykırı, yanlış veya yanıltıcı bilgi veya belge verdiğinin tespit edilmesi halinde eğitici belgeleri iptal edilir.

 

 1. Bu Yönergenin 14 üncü maddesinde belirtilen görev ve yükümlülüklerini yerine getirmedikleri İdarece tespit edilen eğiticiler yazılı olarak uyarılır.

 

 1. Eğitim hizmeti verdiği süre içerisinde İdareye yanlış veya yanıltıcı bilgi ve belge verdiği tespit edilen eğiticinin eğitici belgesi iptal edilir.

 

 1. Bu maddenin 7 inci fıkrasında belirtilen uyarıların bir (1) yıl içerisinde iki defa tekerrür etmesi halinde, eğiticinin eğitici belgesi bir (1) yıl süreyle askıya alınır. Bu durumda ilgili kişi, söz konusu belgesini bir (1) ay içerisinde İdareye göndermek zorundadır.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

 

Son Hükümler

 

Diğer hükümler

 

MADDE 19- (1) İdare; eğitim kuruluşları ve işletmeler ile eğiticilerden, ulusal ve uluslararası mevzuat değişikliklerine göre ilave görev ve yükümlülükler isteyebilir.

 

Eski yetki belgelerinin geçerliliği

 

GEÇİCİ MADDE 1- (1) Bu Yönergenin yayımlandığı tarihten önce yetkilendirilen eğitim kuruluşları ile işletmelerin ve eğiticilerin belgeleri sürelerinin sonuna kadar geçerlidir.

 

 

7

 

Ayrıca, eğiticiler yönergenin yayımlandığı tarihten itibaren 6 (altı) ay içerisinde İdareye başvurarak eğitici belgelerini yenilemek zorundadır.

 

Yürürlükten kaldırılan yönerge

 

MADDE 20- (1) 26/12/2013 tarihli ve 1654 sayılı Bakan Onayı ile yayımlanan “Havayoluyla Tehlikeli Maddelerin Taşınması Eğitimi Yönergesi” bu Yönergenin yürürlüğe girdiği tarihte yürürlükten kalkacaktır.

 

Yürürlük

 

MADDE 21– (1) Bu Yönerge imzalandığı tarihte yürürlüğe girer.

 

Yürütme

 

MADDE 22– (1) Bu Yönerge hükümlerini Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürü yürütür.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

TABLO – 1(1. 5.A)

 

TEHLİKELİ MADDELERİN HAVAYOLUYLA TAŞINMASINA YÖNELİK ALINMASI GEREKEN

 

ASGARİ EĞİTİMLER

 

Tehlikeli Maddelerin

Göndericiler ve

Taşıma İşleri

 

Operatörler ve Yer Hizmetleri

Güvenlik

 

Paketleyiciler

 

Yapanlar

 

 

 

 

İşletmeleri

 

 

Personeli

 

Havayoluyla Taşınmasına

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kategoriler

 

 

 

 

 

 

Yönelik Bilgi Alınması

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gereken Standartlar

1

2

3

 

4

 

5

6

 

7

8

9

10

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Genel Felsefe

X

X

X

 

X

 

X

X

 

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sınırlamalar

X

 

X

 

X

 

X

X

 

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gönderici İçin Genel

X

 

X

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

Gereklilikler

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sınıflandırma

X

X

X

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tehlikeli Maddeler Listesi

X

X

X

 

 

 

 

X

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Genel Paketleme

X

X

X

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

Gereklilikleri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paketleme Talimatları

X

X

X

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İşaretleme ve Etiketleme

X

X

X

 

X

 

X

X

 

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gönderici Beyanı ve İlgili

X

 

X

 

X

 

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

Belgeler

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kabul İşlemleri

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beyan Edilmemiş Tehlikeli

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

Madde Tanımlanması

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Depolama ve Yükleme

 

 

 

 

 

 

X

X

 

 

X

 

X

 

 

 

Prosedürleri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pilot Bilgilendirilmesi

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yolcu ve Ekip İçin Hükümler

X

X

X

 

X

 

X

X

 

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acil Durum Prosedürleri

X

X

X

 

X

 

X

X

 

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KATEGORİLER

 

1.Göndericiler ve göndericilerin sorumluluğunu alan şahıslar, işletmenin gönderici olarak faaliyet gösteren çalışanları, Şirket Malzemeleri (COMAT) yani teknik olarak tehlikeli maddeleri hazırlayan operatörün çalışanları.

 

 1. Paketleyiciler
 2. Çalışanlar veya tehlikeli madde taşıma işleri yapanlar.
 3. Kargo veya yük olarak taşıma işleri yapanların çalışanları (Tehlikeli madde haricinde).
 4. Yük veya kargo olarak elleçleme, depolama ve yükleme taşıma işleri yapanlar.
 5. Tehlikeli madde ile ilgili operatörün kabul ve yer hizmetlerini yürüten işletmenin çalışanları.
 6. Kargo veya yük ile ilgili operatörün ve yer hizmetlerini yürüten işletmenin çalışanları. (Tehlikeli madde haricinde)

 

 1. Elleçleme, depolama ve kargo, yük veya bagaj yüklemesi ile ilgili operatörün ve yer hizmetleri işletmenin çalışanları.

 

 1. Yolcu yönlendirme çalışanları.

 

 1. Uçuş kabin ekipleri, yükleme uzmanları, yükleme planlayıcıları ve uçuş operasyonu memurları/uçuş idare personeli.

 

 1. Kabin ekipleri (Uçuş kabin ekipleri haricinde)

 

 1. Yolcuların ve çalışanların ve bunların bagaj, kargo veya postalarının x-ray’den geçişiyle ilgilenen güvenlik çalışanları örn. güvenlik personeli, onların amirleri ve güvenlik prosedürlerini yerine getiren çalışanlar.

 

 

9

 

TABLO – 2 (1.5.B)

 

TEHLİKELİ MADDE TAŞIMAYAN (KARGO VEYA POSTA GİBİ) TAŞIYICILARIN

 

ALMASI GEREKEN EĞİTİMLER

 

 

 

Taşıyıcı ve Yer İşletme Şirketleri

 

Tehlikeli Maddelerin Havayoluyla Taşınmasına Yönelik Asgari

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kategoriler

 

 

 

Bilgi Sahibi Olunması Gereken Standartlar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

 

14

 

15

16

 

17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Genel Felsefe

X

 

X

 

X

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sınırlamalar

X

 

X

 

X

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İşaretleme ve Etiketleme

X

 

X

 

X

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gönderici Beyanı ve Diğer İlgili Belgeler

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beyan Edilmemiş Tehlikeli Madde Tanımlanması

X

 

X

 

X

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yolcu ve Ekip Hükümleri

X

 

X

 

X

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acil Durum Prosedürleri

X

 

X

 

X

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KATEGORİLER

 1. Kargo veya yük taşıması yapan (Tehlikeli madde haricinde) operatörler ve yer elleçleme işletmesinin çalışanları.

 

 1. Kargo veya mail ve bagajın elleçleme, depolama ve yüklemesinden sorumlu operatörün ve yer elleçleme işletmesinin çalışanları.

 

 1. Yolcu hizmetleri çalışanları.

 

 1. Uçuş kabin ekibi, yükleme uzmanları, yükleme planlayıcılar ve uçuş operasyonu memurları/uçuş idare personelleri.

 

 1. Kabin görevlileri (Uçuş kabin görevlileri haricinde)

 

 

Notlar:

 

 1. Çalışanın sorunluluğuna dayanarak eğitimler, Tablo 1.5.A ve Tablo 1.5.B’den farklı şekilde uygulanabilir. Örneğin, sınıflandırma hususunda, güvenlik prosedürlerini yerine getiren çalışanlar (Örn. güvenlik görevlileri ve onların amirleri) tehlikeli maddeler konusunda sadece genel kapsamlı bir eğitime tabi tutulacaktır.

 

 1. Farklı kategorilerdeki personel için detaylı tehlikeli madde eğitim programları seti, ICAO ile ortaklaşa hazırlanır, IATA’da da mevcuttur. Bu eğitim programları, Tablo 1.5.A’da gösterilen çalışanlara uygun olacaktır. Ayrıca tehlikeli madde kursları eğitimcileri için olan kılavuzlarda da mevcuttur.

 

 1. Tablo 1.5.A ve Tablo 1.5.B’de tanımlanan personel kategorileri tamamen kapsamamaktadır. Tablo 1.5.A ve Tablo

 

 1. 5.B’de tanımlanan kapasite haricinde, rezervasyon merkezleri ve mühendislik ve bakım hizmeti için çalıştırılan veya havacılık endüstrisi ile etkileşim halinde olan çalışanlar, 1.5.2’ye göre tehlikeli madde eğitimlerine tabi tutulacaktır.
 1. Tablo 1.5.A, Tablo 1.5.B ve Tablo 1.5.C’te belirtilen eğitimlerin Temel ve Yenileme saatleri ICAO-TI’da belirtilen Dangerous Goods Training’e göre ayarlanması sağlanmalıdır.

 

 

IATA Tehlikeli Maddeler Eğitim Çalışma Kitapları

Kitap 1

Kitap 2

Kitap 3

Kitap 4

Kitap 5

 

 

 

 

 

 

Personel Kategorisi

1, 2, 3, 6

10

9, 11, 12

5, 8

4, 7

 

 

 

 

 

 

 

Çalışma Kitabı 1 – Gönderici; Paketleyici; Tehlikeli Maddeleri Teslim Alan Çalışanlar Çalışma Kitabı 2 – Uçuş Kabin Ekibi; Yükleme Planlayıcılar; Uçuş İdare Çalışanları Çalışma Kitabı 3 – Kabin Ekibi; Yolcu Hizmetleri Çalışanları; Güvenlik Çalışanları Çalışma Kitabı 4 – Ramp ve Antrepo Çalışanları Çalışma Kitabı 5-Genel Kargo Kabul Personeli

 

 

 

 

 

10

 

TABLO - 3 (1.5.C)

 

TEHLİKELİ MADDENİN HAVAYOLUYLA TAŞINMASINDA BELİRLENMİŞ POSTA İŞLETMELERİ İÇİN GEREKEN EĞİTİM MÜFREDATI

 

 

Belirlenmiş Posta İşletmeleri

Tehlikeli Maddelerin Havayoluyla Taşınmasına Yönelik Asgari Bilgi Sahibi Olunması

 

 

 

 

 

Kategoriler

 

Gereken Standartlar

 

 

 

 

a

 

b

c

 

 

Genel Felsefe

X

 

X

X

 

 

 

 

 

Sınırlamalar

X

 

X

X

 

 

 

 

 

Gönderici İçin Genel Gereklilikler

X

 

 

 

 

 

 

 

 

Sınıflandırma

X

 

 

 

 

 

 

 

 

Tehlikeli Maddeler Listesi

X

 

 

 

 

 

 

 

 

Genel Paketleme Gereklilikleri

X

 

 

 

 

 

 

 

 

Paketleme Talimatları

X

 

 

 

 

 

 

 

 

İşaretleme ve Etiketleme

X

 

X

X

 

 

 

 

 

Taşıma Evrakı ve Diğer İlgili Belgeler

X

 

X

 

 

 

 

 

 

Kabul İşlemleri

X

 

 

 

 

 

 

 

 

Beyan Edilmemiş Tehlikeli Madde Tanımlanması

X

 

X

X

 

 

 

 

 

Depolama ve Yükleme Prosedürleri

 

 

 

X

 

 

 

 

 

Yolcu ve Ekip Hükümleri

X

 

X

X

 

 

 

 

 

Acil Durum Prosedürleri

X

 

X

X

 

 

 

 

 

 

KATEGORİLER

 

 1. Tehlikeli madde içeren postaları teslim alan belirlenmiş posta operatörlerinin çalışanları.
 2. Postaları teslim alan belirlenmiş posta operatörlerinin çalışanları (Tehlikeli madde haricinde).
 3. Elleçleme, depolama ve posta yükleme ile ilgili belirlenmiş posta operatörlerinin çalışanları.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

 

TABLO - 4

 

SİVİL HAVACILIK İŞLETMELERİNİN YER HİZMETLERİNDE GÖREVLİ PERSONELİ TARAFINDAN ALINMASI GEREKEN EĞİTİMLER

 

(Unvanlara Göre Alınması Gereken Minimum Eğitimler)

 

 

EĞİTİM

 

SÜRELERİ

 

(Minimum

 

ders saati)

HİZMET TÜRÜ      EĞİTİM KONULARI

 

 

 

 

 

Teknik Personel

Tehlikeli Maddeler

X

40

24

 

(COMAT)

Taşınması

 

(Kategori 1,2, 3, 6)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yolcu

Tehlikeli Maddeler Bilinci

X

8

8

 

Hizmetleri

(Kategori 9)

 

 

 

 

 

Yük

Tehlikeli Maddeler Bilinci

 

 

 

 

Kontrolü ve

X

16

8

 

(Kategori 10)

 

Haberleşme

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tehlikeli Maddeler Bilinci

X

8

8

 

 

(Kategori 5- 8)

 

Ramp

 

 

 

 

Tehlikeli Maddeler

 

 

 

 

Hizmetleri

X

40

24

 

Kuralları (Kategori 6)

 

(Yükleme ve

 

 

 

 

Kargo İçin Tehlikeli

 

 

 

 

Boşaltma)

 

 

 

 

 

Maddeler Bilinci

X

8

8

 

 

(Kategori 4,7)

 

 

 

 

Gözetim ve

Tehlikeli Maddeler Bilinci

X

16

8

 

Yönetim

(Kategori 10)

 

 

 

 

 

Uçak Özel

 

 

 

 

 

Güvenlik

Tehlikeli Maddeler Bilinci

X

8

8

 

Hizmet ve

(Kategori 9, 11, 12)

 

 

 

 

 

Denetimi *

 

 

 

 

 

 

 

 

YENİLEME PERİYODİ(Yıl)

 

İLGİLİ PERSONEL

 

 

 

 

 

 

2

X

X

 

 

X

 

 

 

2

 

 

X

X

X

X

 

 

2

 

 

X

X

X

 

 

 

2

 

 

X

X

X

X

X

 

2

 

 

 

X

X

 

 

 

2

 

 

X

X

 

X

 

 

2

 

 

X

X

X

 

 

 

3

X

X

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Bu hizmet türünde çalışan personel bu tablodaki herhangi bir eğitimi alması yeterlidir.

 

(X) Alınması zorunlu eğitim.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12