EĞİTİM BÖLÜMÜNE DÖN


Tehlikeli Maddelerin Demiryoluyla Taşınması, Yükletilmesi, Boşaltılması ve Depolanmasına Ait 505 Numaralı Genel Emir

TEHLİKELİ MADDELERİN DEMİRYOLU İLE TAŞINMASI, YÜKLETİLMESİ, BOŞALTILMASI VE DEPOLANMASINA AİT  

505 NUMARALI GENEL EMİR

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, İstisnalar, Tanımlar ve Mevzuat

        Amaç

          MADDE1-(1)Bu Genel Emrin amacı; can, mal, sağlık, işçi ve çevre güvenliği sağlanarak tehlikeli maddelerin güvenli ve emniyetli bir şekilde yüklenmesi, boşaltılması, depolanması ve demiryoluyla taşınmasına yönelik şartlar ile esasları (alınması gerekli önlemleri) belirlemektir.

 

        Kapsam

         MADDE2-(1)Bu Genel Emir, yurt içinde ve uluslararasında tehlikeli maddelerin emniyetli bir şekilde yüklenmesi, boşaltılması, depolanması ve demiryoluyla taşınmasına ilişkin usul ve esasları kapsar.

        (2)Bu Genel Emir; Demiryollarında;

         a)Demiryolu ile taşınması mümkün olmayan tehlikeli maddeleri,

         b)Demiryolu ile taşınması mümkün olan tehlikeli maddelerin yükleme, boşaltma ve demiryolu ile taşıma işlemlerini,

   c)Tehlikeli maddelerin taşınmasında kullanılacak ambalajlar, taşıma kapları, sarnıçlar, sarnıç konteynerler ve yük vagonları özelliklerini;

belirler.

          (3)Bu Genel Emirde ve Tehlikeli Maddelerin Demiryolu İle Taşınmasına İlişkin Uluslararası Yönetmelikte (RID) özellikleri ve taşıma şekli ile sınıf ve grubu tanımlanmayan tehlikeli maddelerin TCDD hatlarında taşımaya kabul edilmesi ancak TCDD Genel Müdürlüğü’nün izni ile mümkündür.

 

        İstisnalar

          MADDE3-(1)Aşağıda belirtilen taşımalar bu Genel Emir kapsamında değerlendirilmez:

         a)Trenlerde görevli demiryolu personeli ile taşıma sırasında refakatçi konumunda bulunan üçüncü şahısların beraberindeki kişisel kullanım, ev içi kullanım veya sportif faaliyetler için kullanılmak üzere perakende satış için ambalajlanmış tehlikeli maddeler, (Parfüm, kolonya gibi)

          b)Yakıt deposu ile motor arasında yakıt geçişinin kesilmesi ve elektrik kontağının kapatılması koşuluyla Demiryolu ile taşınan her türlü demiryolu, karayolu, denizyolu ve hava ulaşımı araçlarının yakıt depolarında bulunan yakıtlar,

         c)TCDD’ye ait çeken araçların yakıt depolarında bulunan yakıtlar ile TCDD’nin kendi yakıt ihtiyacını karşılamak için yaptığı akaryakıt ve yağ taşımaları gibi yanıcı, yakıcı, parlayıcı ve patlayıcı maddeler,

          ç)Tüm güvenlik emniyet tedbirleri Acil Durum Hizmet Birimleri tarafından alınmak suretiyle Güvenlik ve Sağlık Acil Durum Hizmet Birimleri tarafından veya bunların denetiminde taşınan/kullanılan Tehlikeli Eşya,

         d) Gaz geçişinin kesilmesi ve elektrik kontağının kapatılması koşuluyla demiryolu ile taşınan her türlü demiryolu, karayolu, havayolu ve denizyolu araçlarının bir parçası olan ekipmanlarda bulunan gazlar (frigorifik vagonların ve TIR’ların taşıma sırasında çalışan mekanizmaları içinde bulunan gazlar, araçların lastikleri içindeki gazlar, yangın söndürücüler, klima gazları gibi.)

         e)Basınç azaltma tertibatları hariç olmak üzere tüm açık noktaları kapatılan tehlikeli madde taşımalarında kullanılmış boş sarnıç konteyner ve sarnıç vagonlar,

         f) Fabrika, depo veya organize sanayi bölgeleri gibi işletmelerin kendi işyeri sınırları dâhilinde kalan iltisak ve özel hatları üzerinde yapacakları tehlikeli madde taşımaları,

        ğ) İçleri tamamen boşaltılmış olmaları şartıyla (boş) basınçlı gaz taşıma kapları,

        ğ) Her türlü güvenlik tedbirleri askeri birimler tarafından alınmak suretiyle silahlı kuvvetlere ait teçhizat ile personel yanında bulunan mühimmat ve diğer tehlikeli maddelerin taşınması,

        h) Vagon veya sarnıç konteynerlere yüklenen tahıl ürünleri ya da içecekler içinde bulunan gazlar,

         ı) RID yönetmeliğinin 3üncü bölümünde yer alan tehlikeli maddelerin BM numarasının gösterildiği bölümün 15inci hanesinde taşıma kategorisi 0 veya boş olarak belirtilen,

tehlikeli maddeler,

 

        Tanımlar

          MADDE4-(1)Bu Genel Emirde geçen;

  a)Kuruluş: Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü TCDD’yi,

  b)TCDD: Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü’nü,

  c)Eşya: Taşınan ticari yük, mal, ham ya da üretilmiş, işlenmiş maddeler ile taşıma kap ve ambalajlarını,

  ç)Tehlikeli Madde: Birleşmiş Milletler tarafından yayınlanan tehlikeli madde listesinde ve RID Yönetmeliğinin 3. bölümünde ismi ve BM kod numarası belirtilen parlayıcı, patlayıcı, yakıcı veya yanmayı kolaylaştırıcı, tahriş edici, zehirleyici, radyoaktif maddeler ile bir arada bulundukları diğer eşya için tehlikeli olan veya korunmaları için özel düzenek ve/veya tesis gerektiren, özelliklerine göre sınıflandırılan ve sınırlandırılan veya uygun koşul, yer, kap, ambalaj veya tesislerde korunan/tutulan/saklanan eşyayı,

  d)Tehlikeli Eşya Taşıması: Yükleme, boşaltma ve bir ulaşım türünden diğerine aktarma ile taşıma koşullarının gerektirdiği duraklamalar dahil olmak üzere, demiryolu ile tehlikeli maddelerin taşınması faaliyetini,

  e)Yabancı İdare: TCDD dışındaki diğer demiryolu idarelerini,

  f)Diğer Şahıslar: Mülkiyet, kiralama ve sair hukuki sebeplerle çeken/çekilen demiryolu araçlarına haiz ve TCDD ile bu Yönerge gereğince, iş yapan yerli/yabancı gerçek veya tüzel şahısları,

  g)Üçüncü Şahıs Vagonları: TCDD dışında kalan yerli ve yabancı, gerçek ve tüzel şahıslara ait vagonları,

  ğ)RID: Tehlikeli Eşyanın Demiryolu ile Uluslararası Taşınmasına İlişkin Yönetmelik,

  h)OTIF: Uluslararası Demiryolu Taşımalarına İlişkin Hükümetlerarası Örgütü,

  ı)COTIF: Uluslararası Demiryolu Taşımalarına İlişkin Sözleşme,

  i)RIV: Yük Vagonlarının Uluslararası Demiryolu Taşımacılığında Kullanım ve Değişimine İlişkin Yönetmelik,

  j)CUU: Yük vagonlarının Tek Tip Kullanım Sözleşmesi,

  k)CIM: Uluslararası Demiryolu Eşya Taşıması Sözleşmesi,

  l)UIC: Uluslararası Demiryolu Birliği,

  m)ADR: Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşması,

  n)IMDG: Tehlikeli Maddelerin Denizyoluyla Taşınmasına İlişkin Uluslararası Kurallar,

  o)NHM : Uluslararası Eşya Kataloğu,

  ö)UN/BM Kodu: Tehlikeli Maddenin Birleşmiş Milletler tarafından belirlenen kodlar,

  p)Emniyet Vagonu: Taşıma sırasında kullanılan tehlikeli madde yüklü olmayan dolu veya boş yük vagonları,

  r)İstasyon: Trafikle ilgili hizmetler ile yolcu ve eşya taşımasını yapmaya yarayan demiryolu tesislerinin bulunduğu, lojistik müdürlüğü, lojistik şefliği, gar müdürlüğü, gar şefliği, istasyon şefliği ve sayding statüsündeki yerleri,

  s)İstasyon Tesisleri: İstasyon sınırlarını belirleyen giriş işaretleri arasında kalan tüm demiryolu tesislerini,

  ş)Gönderici: Taşıma Belgesi’nin gönderici hanesinde kayıtlı ve çıkış istasyonunda eşyayı taşımaya veren, yükleyen/yüklettiren yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişileri,

  t)Alıcı: Taşıma Belgesi’nin alıcı hanesinde kayıtlı ve varış istasyonunda eşyayı teslim alan, tahliye eden/ettiren yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişileri,

  u)Taşıma Belgesi: Eşyanın belli bir çıkış istasyonundan başka bir varış istasyonuna taşınması için, taşıyıcı ile gönderici arasında düzenlenen belgeyi,

  ü)Yükleme/Boşaltma ve Depolama Tesisi: TCDD’ye ait ve genel amaçlı olarak kullanılan yükleme/boşaltma tesisinden ayrı olmak üzere, demiryoluna iltisak ve özel hatla bağlanan, etrafı ihata ile çevrilmiş, Tehlikeli Maddenin yüklendiği/boşaltıldığı, depolandığı tesisleri,

  v)Tesis İşletmecisi: Yükleme/boşaltma ve depolama tesisini kuran ya da işleten yerli ve yabancı, gerçek ve tüzel şahısları,

  y)İltisak Hattı: Gerek istasyon dâhilindeki hatlardan, gerekse ana hatlardan ayrılmak suretiyle gerçek ve tüzel şahıs arazilerine erişim sağlayan demiryolu ve tesisleri,

  z)Özel Hat: Mevcut istasyon sahaları veya TCDD’ye ait kamulaştırma alanları içerisinde bedeli gerek TCDD gerekse 3. Şahıslar tarafından karşılanmak suretiyle yapılan demiryolu hat ve tesisleri,

  aa)Çeken Araç: Demiryolu üzerinde çalışan her türlü ekipman, yük ve yolcu vagonları ile kombinasyon ve katarlarını çeken lokomotif ve demiryolu araçlarını,

  bb)Çekilen Araç: Her türlü yük ve yolcu taşımasında kullanılan vagonları,

  cc)Lisans: Gerçek ve tüzel kişilere tehlikeli madde yükleme, boşaltma, taşıma ve depolama hizmetlerinin yapıldığı tesis ile taşımaları konusunda faaliyet gösterebilmeleri için ilgili resmi makamlar tarafından izin verildiğini gösterir belgeyi,

  çç)Ambalaj: Tehlikeli Eşyanın taşınması için onaylanmış vagon, taşıma kapları, paket, kutu v.b. malzemeleri,

  dd)Taşıyıcı: Eşyayı taşımaya kabul eden ve taşıyan Kuruluş’u (TCDD),

İfade eder.

 

        Mevzuat

          MADDE5-(1)Tehlikeli maddelerin taşınmasında bu Genel Emirde yer almayan hususlarda aşağıdaki mevzuat uygulanır:

a)Tekel Dışı Bırakılan Patlayıcı Maddelerle Av Malzemesi ve Benzerlerinin Üretimi, İthali, Taşınması, Saklanması, Depolanması, Satışı, Kullanılması, Yok Edilmesi, Usul ve Esaslarına İlişkin Tüzük,

b)Türk Boğazları Deniz Trafik Düzeni Tüzüğü

c)Radyoaktif Maddelerin Güvenli Taşınması Yönetmeliği,

ç)Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği,

d)Taşınabilir Basınçlı Kaplar Yönetmeliği,

e)Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla taşınması Hakkında Yönetmelik,

f)Tehlikeli Kimyasallar Yönetmeliği,

g)Trenlerin Hazırlanması ve Trafiğine Ait Yönetmelik,

ğ)Yurtiçi Eşya Taşımalarında Meydana Gelen Aksaklıklara İlişkin Yönerge

h)Tehlikeli Eşyanın Demiryolu ile Taşınmasına İlişkin Uluslararası Anlaşma (RID),

ı)Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Uluslararası Taşınmasına İlişkin Avrupa Anlaşması (ADR),

          i)Vagonların Tek Tip Kullanım Sözleşmesi (CUU) ve Vagonların Uluslararası Trafikte Karşılıklı Kullanılmasına İlişkin Anlaşma ( RIV ),

         j)Uluslararası Demiryolu Birliği (UIC)’ne Ait Tehlikeli Eşya Gönderileri İçin Yapılacak Tetkiklerle İlgili 471–3 UIC Fişi ve Diğer İlgili Fişler,

         k)Bu Maddede sayılmayan Diğer Ulusal ve Uluslararası Anlaşma, Sözleşme, Kanun, Genelge, Tebliğ, Tüzük, Yönetmelik ve Yönergelerdir.

 

 

 

 

 

İKİNCİ BÖLÜM

Sınıflandırma, Ambalajlama, İşaretleme, Etiketleme, Yükleme, Boşaltma

ve Depolama Yerleri

 

        Tehlikeli maddenin sınıflandırılması

        MADDE6-(1)RID Yönetmeliği hükümlerine göre tehlikeli madde sınıfları aşağıda gösterilmiştir;

 

  Sınıf    1          Patlayıcı maddeler

  Sınıf    2          Gazlar

  Sınıf    3          Yanıcı sıvılar

  Sınıf   4.1        Yanıcı maddeler, kendiliğinden aktif hale gelen maddeler ile hassasiyeti

                          giderilmiş katı patlayıcılar                                                    

  Sınıf    4.2       Kendiliğinden tutuşmaya yanmaya elverişli maddeler

  Sınıf    4.3       Su ile temasta yanıcı gazlar çıkaran maddeler

  Sınıf    5.1       Yakıcı maddeler

  Sınıf    5.2       Organik peroksitler

  Sınıf    6.1       Zehirleyici maddeler

  Sınıf    6.2       Bulaşıcı maddeler                             

  Sınıf    7          Radyoaktif maddeler

  Sınıf    8          Aşındırıcı maddeler

  Sınıf    9          Diğer tehlikeli maddeler

 

          Sınıf 1 patlayıcı maddeler     

         MADDE7-(1)Patlayıcı madde; kimyasal bir reaksiyon ile çevreye zarar verebilecek ısıda, basınçta ve hızda gaz çıkarabilen sert ya da sıvı maddelerdir. Ayrıca patlayıcı olmadığı halde çeşitli reaksiyonlar sonucunda ısıtıcı, aydınlatıcı, ses verici gazlı ya da duman çıkarıcı bir etki oluşturan Piroteknik maddeler de bu kapsamdadır.

        (2)Madde 3’de belirtilen istisnalar hariç olmak üzere patlayıcı madde ve/veya eşyanın, demiryolu ile taşınmasında bu maddelerin taşınması için gönderici tarafından hükümet makamlarından gerekli izin belgelerinin alınması zorunludur. Hükümet makamlarından alınacak izin belgesi olmadan patlayıcı madde ve/veya eşya kesinlikle taşımaya kabul edilmezler.

          (3)Patlayıcı maddelerin eşya sınıflandırma kodları ile alt grupları Ek: 2’de yer almaktadır.

 

       Sınıf 2 gazlar

   MADDE8-(1)Gazlar üç grupta değerlendirilmektedir. Bunlar;

        a) Saf Gazlar

        b) Gaz Karışımları

        c) Bir ya da birkaç gazın bir ya da birkaç maddeyle karışımını içeren maddelerdir

       (2)Kullanıma hazır halde bulunan gazlı içecekler, tehlikeli madde sınıfında değerlendirilmemektedir.

          (3)Gazlara ait eşya kodları ve alt grupları Ek: 3’de yer almaktadır.

 

        Sınıf 3 yanıcı sıvılar

          MADDE9-(1)Yanıcı sıvılar; belirli bir ısı ve basınç altında buhar gerilimi oluşan, 20 derece sıcaklıkta ve 101.3 kPa standart basınçta tamamen gaz haline gelmeyen ve parlama noktası en fazla 60 derece olan maddelerdir.

         (2)Parlama noktası 60 dereceden fazla olan ve 60 dereceye kadar bir sıcaklıkta taşınacak erimiş haldeki sıvı ve katı maddeler ile, hassaslığı giderilmiş sıvı patlayıcı maddeler de yanıcı sıvı madde olarak değerlendirilir.

          (3)Yanıcı sıvılara ait eşya kodları Ek: 4’te yer almaktadır.

Sınıf 4.1 yanıcı katı maddeler, kendiliğinden aktif hale gelen maddeler ile hassasiyeti giderilmiş katı patlayıcılar

MADDE10-(1) Yanıcı katı maddeler, kendiliğinden aktif hale gelebilen veya duyarlılığı azaltılmış katı patlayıcı maddelerdir. 4 grupta değerlendirilmektedir:

a) Kolayca yanabilen katı maddeler (Yanma ve parlama noktası düşük katı maddeler)

b) Kendiliğinden aktif hale gelen maddeler

c) Hassaslığı giderilmiş patlayıcı katı maddeler

d) Otomatik reaksiyon gösteren maddelere bağlı maddeler

        (3)Yanıcı katı maddeler, kendiliğinden aktif hale gelen maddeler ile hassasiyeti giderilmiş katı patlayıcılara ait eşya kodları Ek 5’te yer almaktadır.

 

  Sınıf 4.2 kendiliğinden tutuşmaya/yanmaya elverişli maddeler

            MADDE11-(1)Kendiliğinden yanmaya meyilli maddeler iki grupta değerlendirilmektedir:

            a) Küçük miktarda olsa bile hava ile teması halinde 5 dakika içinde yanan sıvı ya da yakıt olan karışımlar ve priforik maddeler ile enerji alımı olmadan hava ile teması halinde ısınabilen maddeler ve nesnelerdir.

            b) Oksijen (Hava) yokluğunda bile, aşırı derecede ekzotermal değişime uğrayabilen ısı açısından istikrarsız maddelerdir.

            (2)Kendiliğinden tutuşmaya/yanmaya meyilli maddelerin eşya kodları Ek: 6’de yer almaktadır.

 

        Sınıf 4.3 su ile temasta yanıcı gaz çıkaran maddeler

         MADDE12-(1) Su ile temasta yanıcı gaz çıkaran maddeler ile su ile reaksiyon halinde, parlayıcı, yanıcı, patlayıcı karışımlar oluşturabilecek tehlikeli yanıcı gazlar çıkaran maddeler veya bu maddeleri içeren nesneleri kapsamaktadır.

        (2)Su ile temasta yanıcı gaz çıkaran maddelerin eşya kodları Ek:7 yer almaktadır.

 

        Sınıf 5.1 yakıcı maddeler

        MADDE13-(1)Yakıcı Maddeler, genel olarak, oksijen bırakarak kendileri yakıcı olmasalar bile diğer maddelerin oksitlenmesine ve/veya yanmasına yol açan ya da olanak sağlayan maddeler ile bu tür maddeleri içeren nesneleri kapsamaktadır.

          (2)Yakıcı maddelerin eşya kodları Ek:8 yer almaktadır.

           

        Sınıf 5.2 organik peroksitler

        MADDE14-(1)Organik peroksitler ve organik peroksit preparatlarını kapsamaktadır.

        (2)Organik peroksitlerin grupları Ek: 9’da yer almaktadır.

 

        Sınıf 6.1 zehirleyici maddeler

         MADDE15-(1) Zehirleyici (toksit) maddeler, bilinen ya da hayvanlar üzerinde yapılan denemeler sonucunda etkisi ve zararı görülen ya da tespit edilen, farklı miktar ve süre ile maruz kalındığında veya etkileşiminde insan ve çevre sağlığını bozabilen, teneffüs, deriye nüfuz ya da enjeksiyon yoluyla ölüme yol açabilen maddelerdir.

        (2)Zehirleyici maddelerin eşya kodları Ek: 10’da yer almaktadır.

 

        Sınıf 6.2 bulaşıcı maddeler

         MADDE16-(1)Bulaşıcı maddeler; hastalık içeren, hastalık taşıyan veya hastalığın oluşmasına yardımcı unsurlar içerdiği bilinen ya da herhangi bir rahatsızlık oluşturması olası maddelerdir.

        (2)Bulaşıcı Madde grupları Ek:11’da yer almaktadır.

 

     

 

 

        Sınıf 7 radyoaktif maddeler

        MADDE17(1)Radyoaktif maddeler, radyo nükleit içeren maddelerdir. Radyoaktif maddelerin taşınmasında Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı tarafından çıkarılan “Radyoaktif Maddenin Güvenli Taşınması Yönetmeliği” uygulanır. Radyoaktif maddelerin demiryollarında taşınmak üzere kabulü, depolanması, demiryolu araçlarına yüklenmesi, taşınması ve boşaltılması işlemleri bir bütün olarak TCDD Genel Müdürlüğü yetki ve denetimindedir.

         (2)Madde 3’de belirtilen istisnalar hariç olmak üzere Radyoaktif maddelerin demiryolu ile taşınmasında bu maddelerin taşınması için gönderici tarafından gerekli tüm idari izin belgelerinin alınması zorunludur. Hükümet makamlarından alınacak izin belgesi olmaksızın diğer ilgili işlem ve gereklilikleri sağlanmış olsa dahi bu radyoaktif maddeler kesinlikle taşımaya kabul edilmezler.

        (3)Radyoaktif olarak anıldığı halde bu sınıf içinde değerlendirilmeyen ya da bu sınıfa girmeyen istisnai radyoaktif maddeler Ek: 12’de yer almaktadır. Ek: 12’ de belirtilmemiş tüm radyoaktif maddeler, Sınıf 7 kapsamındadır.

 

        Sınıf 8 aşındırıcı maddeler

         MADDE18-(1) Aşındırıcı maddeler;

Kimyasal aksiyonları nedeniyle temas halinde oldukları derinin ve mukozanın örtü dokusunu etkileyen ya da bir sızıntı durumunda başka yüklerde veya taşıma yöntem ve bileşenlerine zarar verebilen ya da bunları bozabilen, aşındıran, yıpratan ve benzeri etki gösteren ve içeren maddeleri ve nesneleri kapsamaktadır.

         (2)Aşındırıcı maddelerin eşya kodları Ek: 13’de yer almaktadır.

 

        Sınıf 9 diğer tehlikeli maddeler

         MADDE19-(1)Diğer tehlikeli maddeler, yukarıda belirtilen tehlikeli madde sınıflarından ayrı maddeler olup depolama, yükleme, taşıma ve boşaltma sırasında tehlike arz eden maddeleri ve nesneleri kapsamaktadır. Bu maddelerin taşınmak üzere kabulü, depolanması, demiryolu araçlarına yüklenmesi, taşınması ve boşaltılması işlemleri bir bütün olarak TCDD Genel Müdürlüğü iznine tabidir.

        (2)Diğer tehlikeli madde eşya kodları Ek:14’de yer almaktadır.

 

        Demiryolu ile taşınması ve demiryolu idaresine ait tesislerde depolanması yasak olan maddeler

         MADDE20-(1)Demiryolu ile taşınması ve Demiryolu İdaresine ait tesislerde depolanması yasak olan maddeler şunlardır;

         a) Gerek bu Genel Emirde gerekse RID Yönetmeliğinde taşınması hakkında herhangi bir düzenleme bulunmayan ya da tehlike arz eden maddeler,

        b) Demiryolu ile taşınacak karayolu ve denizyolu araçlarında yüklü ADR ve İMDG yönetmeliklerinde taşınmaları hakkında herhangi bir düzenleme bulunmayan tehlikeli maddeler,

        c) RID Anlaşmasının 3.bölümü veya bu yönetmeliğin ekinde yer alan tehlikeli madde listesinde demiryolu ile taşınmasının yasak olduğu ibaresi bulunan maddeler,

        ç) Taşınmasına TCDD Genel Müdürlüğü tarafından izin verilmesi durumu hariç olmak üzere tüm tehlikeli maddeler,

        d) Taşınması hükümet makamları tarafından yasaklanan tehlikeli maddeler,

        e) Bu Genel Emrin 6ncı maddesinde belirtilen tehlikeli madde sınıflarından,

 Sınıf 1:Patlayıcı Maddeler, Sınıf 5.2 Organik Teroksitler, Sınıf 6.1: Zehirleyici Maddeler, Sınıf 6.2: Bulaşıcı Maddeler ile istisnalar hariç Sınıf 7 kapsamındaki tüm Radyoaktif Maddeler, demiryolu ve tesislerinde depolanamaz.

       

 

 

 

 Yükleme ve boşaltma tesisleri

       Madde 21-(1) İstasyon içinde tehlikeli madde yükleme, boşaltması yapılacak yerler,

        a) TCDD tarafından belirlenir. Gönderici veya alıcının talebi halinde bu yerler TCDD tarafından özel sözleşmeler ile ilgililerine kiralanabilir.

         b) TCDD tarafından tehlikeli madde yükleme boşaltmaları için gönderici ve alıcılara tahsis edilecek yerlerin kullanımı için yetkili kuruluşlardan gerekli izinlerin alınması, güvenlik önlemleri ve emniyet tesislerinin ilgililerince kurulması zorunludur.

         c) Tehlikeli madde yükleme ve boşaltma yapılacak yol ve rampalar ile istasyon, bina, diğer eşya yükleme ve boşaltılmasında kullanılan yol, rampa, katener, sinyalizasyon, depo gibi demiryolu tesisleri arasında özel bir düzenleme olmadığı sürece güvenlik için TCDD Genel Müdürlüğü tarafından uygunluğu belirlenen kısıt ve mesafeler sağlanmalıdır.

  ç) Demiryolu ile taşınmak üzere göndericinin kendi imkânlarıyla tehlikeli madde yerleştirilen taşıma kaplarının yüklenmesinde bu Genel Emir esas olmak üzere; Madde 5’de belirtilen mevzuat uygulanır.

         d) TCDD işyerleri veya iltisak hatlarında tehlikeli madde yükleme ve boşaltmalarından sonra çevre ile vagonların temizliği ve dezenfekte edilmesi, vagon kapı ve kapaklarının kapatılması, dikmelerin yerine takılması gibi tüm işlemler göndericiye aittir.

         e) Tehlikeli madde yükleme ve boşaltma işlemlerinde görevli kişilerin, çalışma sırasında uygun kıyafet giymeleri gibi İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Yönetmeliğinde belirtilen tüm hususların sağlanması yanında, bu kişilerin yükleme boşaltma sırasında uğrayacakları zararlar da dahil olmak üzere ilgili tüm iş ve işlemlerde can ve mal güvenliğinin sağlanması için gerekli emniyet önlem ve tedbirlerinin alınması gönderici sorumluluğundadır.

 

        Tehlikeli maddelerin depolama tesisleri

         MADDE22-(1)TCDD sahasında tehlikeli maddelerin depolanması ve tehlikeli madde yüklü taşıma kaplarının, hareketli sarnıç ve sarnıç vagonların bekletilmesi;

         a) Bu Genel Emrin 6ncı maddesinde belirtilen tehlikeli madde sınıflarından, Sınıf 1: Patlayıcı maddeler, Sınıf 6.1: Zehirleyici maddeler, Sınıf 6.2: Bulaşıcı maddeler, Sınıf 7: Radyoaktif maddeler sınıfına giren tehlikeli maddelerin TCDD saha ve işyerlerinde depolanmalarına, vagon veya yükleme kapları içinde bekletilmesine veya vagonlara yüklenmek üzere TCDD İşyerlerine getirilen karayolu araçları içinde bekletilmesine izin verilmez.

         b) Tehlikeli maddelerin TCDD İşyerlerinde depolanması için kullanılabilecek alan veya yerler özel sözleşmelerle TCDD tarafından ilgililerine kiraya verilebilir. Kiralanan bu yerlerin kullanılması için ilgililerce görevli ve yetkili kuruluşlardan gerekli izinlerin alınması ve emniyet tesislerinin kurulması da zorunludur.

         c) Kara hava ve deniz ulaşım sistem ve alt sistemleri ile demiryolu bağlantılı taşımalarda, tehlikeli madde yüklü taşıma kapları TCDD’ye ait istasyonlarda bu iş için ayrılmış özel alanlarda, en çok 24 saat süre ile bekletilir. Konteynır veya taşıma kapları içinde bulunan tehlikeli maddelerin TCDD işyerlerinde açılması, boşaltılması, değiştirilmesi, aktarılması vb. işlemleri yapılamaz.

         ç) Bu Genel Emrin 6ncı maddesinde belirtilen Sınıf 1 Patlayıcı maddeler, Sınıf 6.1 Zehirleyici maddeler, Sınıf 6.2 Bulaşıcı maddeler,  Sınıf 7 Radyoaktif maddeler sınıfına giren tehlikeli maddelerin taşınmasında kullanılanlar hariç olmak üzere, tehlikeli madde taşımasında kullanılan boş taşıma kapları, boş konteynerler gibi nesneler istasyonlarda ve özel hatlarda yükleme boşaltmaları etkilemeyecek bir alanda en çok 48 saat bekletilebilir. İltisak hatlarında ise TCDD Genel Müdürlüğü Yük Dairesi tarafından verilecek ek izinle süre en çok 72 saate kadar uzatılabilir.

               

        

 

 

 

 

Ambalajlama, etiketleme ve işaretleme

         MADDE23-(1) Demiryolu ile taşınması talep edilen tehlikeli maddelerin taşımasında Ambalajlama, etiketleme ve işaretlemelerle ilgili olarak aşağıdaki hususlara uyulması zorunludur.

        a)Taşıma Kap ve Ambalajları;

         1) Demiryolu ile taşınması talep edilen tehlikeli maddelerin taşıma kap ve ambalajların Ulusal ve Uluslararası mevzuata uygunluğunun belgelendirilmesi, tip ve onay numaralarının kap ve ambalaj üzerinde belirtilmesi zorunludur.

         2) Ulusal ve uluslararası mevzuata uygunluğu belgelenmeyen, tip ve onay numaraları olmayan taşıma kap veya ambalajları; taşımaya hiçbir şekilde kabul edilmez.

         3) Demiryolu ile taşınması talep edilen tehlikeli maddelerin ambalajları ve taşıma kaplarının ulusal ve uluslararası mevzuata uygunluğu, taşıma kapları ve ambalajların üzerinde bulunan tip ve onay numaralarının doğruluğundan gönderici sorumludur.

         4) Demiryolu ile taşınması talep edilen tehlikeli maddelerin ambalajları ve taşıma kaplarının ulusal ve uluslararası mevzuata uygun bulunmaması, taşıma kapları ve ambalajların üzerinde bulunan tip ve onay numaralarının doğru olmaması veya uygun nitelikte taşıma kap ve ambalajının kullanılmaması nedeniyle ortaya çıkacak her türlü durumda, gönderici sorumludur.

         5) Tehlikeli madde taşıma kap ve ambalajları, taşıma, aktarma veya yükleme boşaltma işlemleri sırasında akıntı, sızıntı vs. yapmamalı, darbelere karşı dayanıklı ve deforme olmamalı, ısı, basınç, nem farkı gibi durumlarda içinde bulunan madde veya nesne kaybına neden olmamalıdır. Ambalajlar ve taşıma kapları, üretici talimatlarına uygun kullanılmalı ve kapatılmalıdır.

         6) Taşıma kap ve ambalajları, mevzuata uygun ve herhangi bir kişinin sağlığına, emniyetine, mülküne ve çevreye tehlike arz etmeyecek şekilde imal edilmiş ve muayenesi yapılmış olmalıdır.

     

         b)Ambalaj grupları, numaraları, işaret ve işaretlendirilmesi

         Tehlikeli madde taşımalarında kullanılacak ambalajlar uluslararası mevzuata göre üç kategoride değerlendirilir.

        I.Grup Ambalaj: Çok tehlikeli maddeler

        II.Grup Ambalaj: Orta derecede tehlikeli maddeler

        III.Grup Ambalaj: Az (Düşük) derecede tehlikeli maddeler

        Ambalajlar cinsine ve imalat ham madde cinsine göre numaralandırılır. Ambalajların üzerinde bulunan numara ve onu takip eden harfler, ambalajın cinsini harf ise ambalajın imal edildiği maddeyi gösterir. Bu amaçla; aşağıda belirlenen rakamlar ve niteledikleri ambalaj cinslerine göre;

        1)Varil

        2)Ahşap fıçı

        3)Bidon 

        4)Kasa                                                  

        5)Torba

        6)Bileşik ambalaj

        7)Hafif madeni ambalajlar

        8)Diğer 

        Numaralandırma yapılır. Başlangıç numaralarını takiben aşağıdaki belirtilen harfler, ambalajların imal edildiği ham maddeleri ifade etmek üzere;

 

    A-Çelik,            

         B-Alüminyum, 

   C-Doğal ahşap,

         D-Kontrplak,    

        F-Geri dönüşüm/tekrar oluşturulmuş ahşap,                            

        G- Karton,         

        H- Plastik,                     

        L-Tekstil,                       

        M-Çeşitli kağıt,             

        N-Metal (Çelik ve alüminyum dışında),

        P- Cam, porselen ya da kumlu taş,

        X- Diğer izni alınmış eşya, kullanılmakta ve işaretlenmektedir.

        Bunlarla birlikte, ambalaj rakamının yanında bulunan T harfi yardımcı ambalajı, V harfi özel ambalajı, W harfi ise farklı bir imalat tarzı ile üretilen ve yanıcı özellikte ambalajları nitelemektedir.

 

         c)İşaretleme: Tehlikeli maddelerin işaretlenmesinde uyulacak esaslar;

          1) Tehlikeli maddelerin taşınmasında kullanılacak taşıma kapları, ambalajlar, büyük hazneler ve hareketli sarnıçlar üzerinde imal özellikleri ve taşınacak maddelerin özelliklerine göre gerekli işaretlerin bulunması gereklidir.

          2) İşaretler taşıma kapları, ambalaj, büyük hazneler ve hareketli sarnıçlar üzerinde her iki taraftan da rahatlıkla görülebilecek/okunabilecek şekilde olmalıdır.

          3) Taşıma kap, ambalaj, büyük hazneler ve hareketli sarnıçların ulusal veya uluslararası mevzuata göre doğru olarak işaretlenmesi gönderici sorumluluğundadır.

          4) Taşıma kapları, ambalaj, büyük hazneler ve hareketli sarnıçların üzerinde ulusal ve uluslararası mevzuat hükümlerine göre konulmuş herhangi bir tehlike işareti, söz konusu bilginin güncellenmesi ve düzeltilmesi amacı dışında çıkarılamaz.

          5) Gönderici, etiketin yanı sıra sevk ambalajlarına, vagonlara, sarnıç konteynerlere ve şahsa ait küçük konteynerlere uygun şekilde, silinemez tehlike işaretleri koyabilir. Ancak bu işaretlerde turuncu renk kullanılamaz.

          6) Taşıma kap, ambalaj, vagonlar ve büyük taşıma hazneleri, hareketli sarnıçlar ile konteynerlerin üzerindeki işaretler ve plakalar, dayanıklı malzemelerden ulusal ve uluslararası mevzuata uygun standartlarda imal edilmeli ve kullanılmalıdır.

          7) Uluslararası tehlikeli madde taşımalarında işaretlemeler, gönderici resmi dili ve uluslararası demiryolu taşımalarına ilişkin sözleşmenin resmi dillerinden birisi ile birlikte yapılmalıdır.

          8) Gönderici, sızıntı veya yangın gibi muhtemel acil durumlarda, korunma ve duruma müdahale metotları ile yaralanma ve zehirlenme gibi hallerde uygulanması gereken ilk yardım metotları hakkında detaylı bilgi ve belgelerin vagonlarda görülebilir, erişilebilir ve incelenebilir bir yerde bulunmasını sağlar.

 

         ç)Etiketleme: Tehlikeli maddelerin etiketlenmesinde uyulacak esaslar:

         1) Tehlikeli Madde taşımalarında kullanılan vagon, konteyner, taşıma kap ve ambalajları ulusal ve uluslararası mevzuata uygun olarak gönderici tarafından etiketlenir. Yapılan etiketlemenin ulusal ve uluslararası mevzuata uygunluğundan gönderici sorumludur.

         2) Ulusal ve Uluslararası mevzuat hükümlerine göre konulması gereken etiketlerin dışında karışıklığa sebep olabilecek her türlü etiketin konulması yasaktır.

         3) Vagon ve konteyner üzerindeki etiketlerin standartlara uygun biçim ve renkte dayanıklı malzemeden imal edilmiş olması gereklidir.

         4) Tehlikeli maddenin boşaltılmasından ve temizlenmesinden sonra, vagon ve konteynerlerdeki etiketler alıcı tarafından kaldırılır, tehlikeli madde taşımasında kullanılan vagon ve konteynerlerin boş olarak tekrar aynı madde yüklenmek üzere sevk edilmesi halinde ise etiketler kaldırılmaz.

        Tehlikeli madde taşımalarında TCDD tarafından kullanılan etiketler ve kullanılabilecek uluslararası etiketler ile tehlikeli eşya ve maddelerle ilgili etiketlere ait bilgiler Ek 1’de yer almaktadır.

 

 

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Tehlikeli Maddelerin Taşımaya Kabulü ve Yükleme/Boşaltma İşlemleri

 

        Tehlikeli maddelerin taşımaya kabul edilmesi

        MADDE24-(1)Tehlikeli maddeler aşağıdaki şekilde taşımaya kabul edilir;

        a) Gönderici tarafından taşınması talep edilen tehlikeli maddenin içeriği, NHM ve BM kodu ile birlikte tam olarak bildirilmek zorundadır.

        b) TCDD işyerlerince göndericiler tarafından taşınması talep edilen NHM ve BM Kodu belirtilen eşyanın tehlikeli madde statüsünde olup olmadığı kontrol edilir. Yapılan kontrolde tehlikeli madde sınıfına girdiği belirlenen yükün, taşımaya uygun olup olmadığı, taşımaya uygun ise taşıma şartları tespit edilir.

        c) Yapılan kontrollerde demiryolu ile taşınmasında bir sakınca olmadığı tespit edilen tehlikeli maddeler hakkında gönderici tarafından gerekli ve açıklayıcı bilgi ve belgeler TCDD işyerine ibraz edilmek zorundadır.

        ç) Madde 20’de belirtilen demiryolu ile taşınması ve demiryolu idaresine ait tesislerde depolanması yasak olan maddeler taşımaya kabul edilmezler.

        d) TCDD            işyerlerince taşımaya kabulü hakkında karar verilemeyen tehlikeli madde taşımaları için bağlı bulunduğu Bölge Müdürlüklerinden görüş alınır. Bölge Müdürlüklerinin de karar verememesi veya taşımanın birden fazla Bölge Müdürlüğü sınırından geçmesi halinde konu Genel Müdürlük Yük Dairesi Başkanlığına iletilerek TCDD Genel Müdürlüğü Yük Dairesi Başkanlığı talimatına göre işlem yapılır.

 

       Tehlikeli madde taşınacak vagonlar

        MADDE25-(1)Tehlikeli madde taşımalarında;

        a) Ulusal ve uluslararası mevzuatta yer alan vagonlar kullanılır.

        b) Sarnıç konteynerler dışında tehlikeli madde taşımalarında kullanılan vagon, kapalı tipte sabit alın ve sabit yan duvarlı olmalıdır.

        c) Sarnıç konteynerler dışında kalan tehlikeli madde yüklü taşıma kaplarının açık vagonlarla taşınması, Genel Müdürlük Yük Dairesi Başkanlığından alınacak talimata göre yapılır.

 

       Tehlikeli maddelerin yükleme/boşaltma işlemleri

        MADDE26-(1)Tehlikeli maddelerin Vagonlara ve Konteynırlara, yüklenmesi ve boşaltılması işlemleri aşağıdaki şekilde yapılır.

        a) Yüklemelerde taşıma miktarı, katı maddeler, erimiş, sıvılaştırılmış, soğutularak sıvılaştırılmış, basınç altında eritilmiş gazlar için kilogram, sıvı maddeler ve komprime gazlar için litredir.

        b) Tehlikeli madde yükleme/boşaltma işlemleri öncelikle TCDD dışındaki iltisak hattı veya özel hat üzerinde yapılır, bunun mümkün olmaması halinde TCDD İşyerlerinin tehlikeli madde yükleme boşaltma işlemleri için uygun olması şartıyla bu iş için ayrılmış olan kapalı ve/veya açık alanlarda yapılır.

        c) Tehlikeli maddelerin vagonlara yükletilmesi ve boşaltılması sırasında gerekli tüm emniyet tedbirlerinin alınması gönderici yükümlülüğündedir. Emniyet tedbirleri alınmadan yükleme/boşaltma işlemi yapılması durumunda TCDD sorumlu değildir.

        ç) Tehlikeli maddelerin, taşıma kap ve ambalajları ile yüklendiği vagon ve konteynerlere ilişkin her tür emniyet tedbiri gönderici sorumluluğundadır.

        d) Tehlikeli madde yüklü vagonlara yükleme / boşaltma yapılırken, vagonların el frenleri kesinlikle sıkılmalıdır. Vagonların hareketini engelleyici tedbirler gönderici/alıcı tarafından alınır.

        e) Hareketli, sarnıç, tank, konteyner gibi yükleme araçları dışında kalan, dökme, koli veya taşıma kapları ile ambalajlanan likit olmayan mtaşımalarında kapalı tipte vagonlar tahsis edilirler.

        f) Tehlikeli madde taşımasına tahsis edilen sarnıç vagonlarının tüm vanaları ve üst kapakları vagon boşaltıldıktan sonra, kapatılması alıcı sorumluluğundadır.

        g) Vagonların yüklenmesi, boşaltılması, seyri ve park etmesi sırasında tesis içerisinde veya yakınında tütün mamulleri kullanılmaz, gaz lambası bulundurulmaz, herhangi bir nedenle ateş yakılmaz, parlama veya tutuşmaya müsait maddelere ve parlama/yanma oluşmasına karşı gerekli önlem ve tedbirler gönderici/alıcı tarafından alınır. Aydınlatma ve ısıtma için uygun nitelikte cihazlar kullanılır.

        ğ) Yeterli aydınlatma ve güvenlik teçhizatı bulunmayan işyerlerinde tehlikeli maddelerin akşam, gece, alacakaranlık, karanlık veya yetersiz görüş durumlarında yükleme boşaltma işlemi yapılması halinde TCDD’nin sorumluluğu bulunmamaktadır.

        h) Tehlikeli madde taşımasında kullanılan ve boşaldıktan sonra tekrar tehlikeli madde yüklenmeyecek boş vagonların taşımalarında kullanılan belgelerin “NOT” hanesine, en son taşınan tehlikeli madde cinsi ve kodu yazılır.

        ı) Tehlikeli maddelerin yüklenmesi/boşaltılması sırasında sağlığa, çevreye, altyapı ve tesislere zarar verilmemesi için gönderici veya alıcı tarafından her türlü emniyet tedbirleri ve önlemleri alınır.

        i) Tehlikeli madde veya eşyanın denizyolundan demiryoluna veya demiryolundan deniz yoluna aktarılması; gönderici veya alıcı tarafından tüm emniyet tedbirlerinin alınması kaydıyla yükleme/boşaltma/aktarma işlemleri demiryolu ve liman sahasında bu iş için ayrılmış özel alanlarda yapılır.

        j) Yetkili temsilci olmadan ve yazılı izin alınmaksızın kapalı vagon, konteyner ve paketler, sevkiyat süresince açılmaz.

        k) Boşaltma işlemlerinden önce vagon ve konteynerlerin mühür ve kilitlerinin sağlam ve eksiksiz olduğu kontrol edilir.

        l) Patlayıcı maddelerin yükleme boşaltma işlemlerinde kullanılacak mekanik teçhizat, emniyet kurallarına uygun ve sağlam olmalıdır.

        m)Mühimmat taşıyıcı askeri trenlerin çıkış istasyonu tarafından trenin hareketinden hemen sonra varış istasyonuna bilgi verilir. Varış istasyonu tarafından yükleme ve boşaltmanın bir an önce başlamasını ve en kısa sürede bitirilmesini teminen yükün varış zaman bilgileri alıcıya bildirilir ve değişiklik halinde bu bilgiler güncellenir.

        n) Mühimmat taşıyan askeri trenlerin yükleme ve boşaltma işlemleri mümkün olan en kısa sürede bitirilir. Yükleme boşaltma işlemleri tamamlanamayan mühimmat yüklü askeri tren, vagon ve konteynerler ile yük emniyeti, ilgili askeri birimlerce sağlanır.

        o) Tehlikeli maddelerin yükleme ve boşaltma işlemleri mümkün olabildiğince görüşe uygun gündüz saatlerinde veya eşdeğeri aydınlatma sağlanarak yapılır. Boşaltılan vagon veya konteyner yüklü tehlikeli maddeler alıcı tarafından azami sekiz saat içinde TCDD işyerleri sınırları dışına çıkarılır.

        ö) Tehlikeli maddelerin yükleme-boşaltma işlemi yapıldıktan sonra taşımaya kabulünden önce, lojistik personeli (lojistik personeli bulunmayan yerlerde gar ve istasyon personeli) ile vagon teknisyenince vagonların, kapı kapak, vanalarının tam olarak kapatılıp kapatılmadığı, akma, sızma, taşma vb. olup olmadığı ve etiketlemenin yapılıp yapılmadığı titizlikle kontrol edilir. Herhangi bir fark veya düzensizlik olması durumunda vagonlar taşımaya kabul edilmez.

        p) Bölge Müdürlüklerince tehlikeli madde yükleme/boşaltma yapılan işyerlerinde veya taşıma güzergâhında gerek görülmesi halinde kolluk kuvvetleri ile işbirliği yapılarak emniyet tedbirleri alınır.

        r) Yükleme-boşaltma, taşıma ve bekleme sırasında, ilgisiz ve yetkisiz hiçbir kişi tehlikeli madde yüklü vagon ve/veya konteynerlere 25 metreden daha yakın bir mesafeye yaklaştırılmaz. Patlayıcı madde yüklü vagon ve konteynerler hırsızlığa ve diğer yetkisiz erişimlere karşı korunmak üzere iş yerlerince gerekli tedbirler alınır.

 

 

 

 

 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Manevra, Tren Teşkili, Tren Sevki, Feribot ve Tüp Geçitler

 

        Manevra

        MADDE27-(1) Manevralar aşağıdaki şekilde yapılır.

        a) Tehlikeli madde yüklü vagonların manevralarında herhangi bir tehlike ve zarar meydana gelmemesi için gerekli önlemler önceden alınacaktır. Patlayıcı madde yüklü vagonların manevrasında bu vagonlar ile lokomotif arasında parlayıcı madde yüklü olmayan en az 4 (dört), parlayıcı ve yanıcı madde yüklü vagonların manevrasında bu vagonlar ile lokomotif arasında en az 1 (bir) emniyet vagonu verilir.

         b) Manevralar lokomotifin teknik özelliklerine bağlı olarak yapılacak ve kesinlikle atma ve kaydırma manevra yapılmayacaktır.

         c) Yükleme ve boşaltma tesisleri içerisinde vagonlara ve diğer taşıma araçlarına yükleme/boşaltma yapılırken kesinlikle manevra yapılmaz ve manevra lokomotifi tesis içerisine alınmaz.

        ç) Vagonlara tehlikeli madde yükleme/boşaltma yapılırken, vagonların önüne ve arkasına uzaktan görülebilecek şekilde kırmızı bayrak veya ortası kırmızı kenarı beyaz yuvarlak levha konulması zorunludur.

         d) Gönderici, vagonun yükleme işlemi tamamlandıktan sonra yükleme işinin bittiğini belirten bir belgeyi imzalayarak TCDD yetkilisine verecektir.

         e) Tehlikeli eşya yüklü vagonların manevraları gündüz saatleri içerisinde yapılacaktır. Yeterli aydınlatma ve güvenlik teşkilatı olmayan iş yerlerinde görüşe engel, alacakaranlık veya karanlık gün durumunda manevra yapılmayacaktır.

         f) Tehlikeli madde yüklü vagon bulunan trenler, yeterli emniyet ve aydınlatma teşkilatı olmayan istasyonlarda bekletilmez ve manevra işlemine tabi tutulmaz.

        g) Manevrayı yapan ve manevra sahasında bulunan TCDD görevlilerinin hiçbirinin üzerinde yanıcı, parlayıcı, yakıcı, yanmayı ve patlamayı kolaylaştırıcı eşya/madde bulundurulmamalıdır.

        ğ) Manevra sahasına yetkisiz ve üçüncü şahısların girmesi yasaktır.

        h) Uzun ağaç, köprü aksamı, ray ve inşaat malzemesi gibi uzun eşya yüklü vagonlar manevralarda ve tren teşkilinde emniyet vagonu olarak kullanılamaz.

       

        Tren teşkili

        MADDE28(1)Tren teşkili aşağıda belirtildiği şekilde yapılacaktır.

        a) Tehlikeli madde yüklü vagonlar, yük trenleri ile gönderilir, yolcu taşıyan trenlere verilmez. Tehlikeli madde taşımaları mümkün olduğu ölçüde blok yük trenleri ile yapılır.

         b) Tren teşkilinde tehlikeli eşya yüklü vagonlar gruplar halinde bulundurulur. Patlayıcı madde yüklü vagonlar ise en fazla dörderli gruplar halinde her gurubun arasında ve lokomotif ile aralarında parlayıcı madde ve bu genel emrin 27nci maddesinin h bendinde sayılan eşya yüklü olmayan en az dört emniyet vagonu bulundurularak sıralanır.  Dizinin tamamının parlayıcı madde yüklü vagonlardan oluşması halinde ise lokomotifin arkasına bu genel emrin 27nci maddesinin h bendinde sayılan eşya yüklü olmayan tek bir emniyet vagonu bağlanır. Arka destek verilen trenlerdeki arka destek lokomotifi ile tehlikeli madde yüklü vagonlar arasında da eşya türüne göre yukarıda belirtilen emniyet vagonları bulundurulur.

         c) Münferit olarak yapılacak tehlikeli madde taşımalarında vagonlar, baştaki ve sondaki lokomotiflerden uzak, trenin ortasına verilir. Bunun mümkün olmadığı durumlarda bu maddenin  “b” bendi hükümleri uygulanır.

        ç) Patlayıcı maddeler frensiz veya frenleri iptal edilmiş vagonlara yüklenir. Vagonların üzerlerine patlayıcı madde etiketi konulur. Ayrıca ön ve arkasındaki ilk emniyet vagonlarının da frenleri iptal edilir. Vagonların el frenleri kesinlikle çalıştırılmaz.

        d) Tehlikeli madde yüklü vagonların önüne ve arkasına verilecek emniyet vagonları tehlikeli madde yüklü vagonların gideceği son istasyona veya daha ileriye gidecek vagonlardan seçilir.

        e) Teşkilatı tamamen tehlikeli madde yüklü veya tehlikeli madde taşımasında kullanılmış boş vagonlardan veya konteynerlerden oluşan blok trenlerin azami uzunluğu, çalışacağı bölgedeki en kısa istasyonun faydalı uzunluğundan daha uzun olamaz.

 

        Teşkilatında tehlikeli madde taşıyan vagonların bulunduğu trenlerin sevki

        MADDE29-(1)Teşkilinde tehlikeli madde taşıyan vagon bulunan trenlerin sevki;

        a) Teşkilinde tehlikeli madde yüklü vagon bulunan trenler, tren şefi veya bu görevi yerine getiren personel tarafından teslim alınmadan önce kontrol edilir. Bu kontroller sırasında vagon mühürleri ile birlikte vagonlarda akma, sızma, taşma ve benzeri veya herhangi bir fark ya da düzensizlik olup olmadığına azami dikkat gösterilir. Bu uygulamalar tren personelinin değiştiği veya trenin beklediği her işyerinde yinelenir.

         b) Tren şefi veya bu görevi yerine getiren personel tarafından taşıma evrakı ile birlikte tehlikeli madde yüklü vagonlarla ilgili açıklayıcı bilgileri içeren gerekli belgeler imza karşılığı teslim alınırlar. Bu uygulamalar tren personelinin değiştiği her işyerinde yinelenir.

        c) Teşkilatında tehlikeli madde yüklü vagon bulunan treni gönderen TCDD çıkış istasyonu, yüklemeyi yapan TCDD biriminden alacağı bilgileri trenin hareketinden önce tren personeline ve taşıma güzergahı üzerinde bulunan Bölge Müdürlüklerine ve istasyonlara bildirir. Ayrıca çıkış istasyonu, tren teşkilinde tehlikeli madde yüklü vagon olduğu bilgisini trenin trafik cetveline yazarak tren personeline imza karşılığı tebliğ eder.

         ç) Askeri makamlar tarafından talep edilmesi ve TCDD Genel Müdürlüğü Yük Dairesi Başkanlığınca uygun bulunması şartı ve talimatıyla treni gönderen işyerince bu maddenin (c) bendinde belirtilen hükümler uygulanmaz.

        d) TCDD çıkış istasyonunun bağlı bulunduğu Bölge Müdürlüğü tarafından gerek görülmesi halinde teşkilinde tehlikeli madde yüklü vagonların bulunduğu trenin geçeceği güzergah üzerinde bulunan kolluk birimlerine haber verilir, birden fazla Bölge Müdürlüğü sınırlarından geçilmesi halinde çıkış istasyonunun bağlı olduğu Bölge Müdürlüğü diğer Bölge Müdürlükleri ile gerekli koordinasyonu sağlar.

         e) Trenin seyri esnasında lokomotifte görevli makinistler gerek yolda gerekse duruş ve kalkışlarda tren dizisinde sarsıntı olmamasına dikkat eder. Trende görevli diğer personelin de bu vagonların yanında yanıcı ve yanmayı kolaylaştırıcı madde bulundurmaları sakıncalıdır.

        f) Teşkilatında tehlikeli madde yüklü vagon bulunan trenler zorunlu haller dışında aydınlatma ve güvenlik teşkilatı olmayan istasyonlarda bekletilmez. Zorunlu hallerde bekletilmeleri durumunda ise mümkün olan en kısa sürede hareket etmeleri sağlanır.

h) Tehlikeli madde yüklü vagon bulunan trenler, köprü, viyadük, tünel gibi özel yapılar ile benzeri kapalı yer ya da yolcu peronlarında hiçbir durumda bekletilemez.

         g) Derince-Bandırma-Tekirdağ ve tersi yönünde feribot geçişlerinde; tehlikeli madde yüklü vagonlar, yetkili makamlar tarafından aksine bir düzenleme yapılmadıkça kendi sınıflarına göre gruplandırılarak özel feribotla ulusal ve uluslar arası mevzuat doğrultusunda yetkili merciler tarafından belirlenen saatlerde geçirilir. Patlayıcı ve parlayıcı madde yüklü vagonların feribot geçişleri için önceden TCDD Yük Dairesi Başkanlığından izin alınır. İzin alınmayan vagonlar (3.Şahıs vagonları dahil) feribota kabul edilmez. 

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Kaza ve Olaylarda Alınacak Tedbirler

      

        Kaza ve olaylarda alınacak tedbirler

         MADDE30-(1)Kaza ve olaylarda aşağıdaki tedbirler alınır;

         a)Tehlikeli maddelerin taşınması sırasında meydana gelecek kaza ve olaylar trende görevli personel tarafından derhal olayın gerçekleştiği yerin bağlı olduğu Bölge Müdürlüğüne ve tehlikeli madde hakkındaki açıklayıcı belgelerde belirtilen göndericiye ve alıcıya bildirilir.

         b)Tren personelinin tehlikeli madde belgelerinde belirtilen gönderici ve/veya alıcıya haber verme imkânı olmaması halinde bu görev olaydan bilgi sahibi olan Bölge Müdürlüğü tarafından yerine getirilir.

         c) Tehlikeli maddelerin yükleme boşaltma ve manevraları sırasında meydana gelecek kaza veya olaylarda kaza veya olayı gören/bilgi sahibi olan ilk TCDD personeli durumu derhal olayın gerçekleştiği işyerine ve Bölge Müdürlüğüne bildirir.

         ç)Kaza/olaydan bilgi sahibi olan TCDD birimi durumu tehlikeli madde belgelerinde belirtilen gönderici ve alıcıyla ile birlikte kaza/olay yerine en yakın mülki idareye, emniyete, (varsa) itfaiye teşkilatına bildirir. Ayrıca, göndericiye ve alıcıya bildirilmek üzere, çıkış/varış istasyonlarına bilgi verir.

    d)Meydana gelen kaza ve olay nedeniyle tehlikeli madde yüklü vagonların/araçların aktarılması gerektiğinde, tehlikeli madde yükleme/boşaltma ve aktarma işlemleri özellik arz ettiğinden her türlü tedbir gönderici ve alıcı tarafından alınır. Aktarma işlemi de gönderici/alıcı tarafından yapılır.

        e) Meydana gelen kazada, tehlikeli madde yüklü araç/vagonların hasar görmemesi halinde, muayenesinde sakınca olmadığı tespit edilen araç/vagonların sevklerine izin verilir. Yapılan muayenede araç/vagonlarda sızıntı, dökülme veya ambalaj bozulması gibi sevke aykırı bir durum oluşması halinde bu maddenin (a) bendinde belirtilen işlemler yerine getirilir.

        f) Taşıma sırasında tehlikeli madde yüklü vagonlarda tespit edilecek mühür kopması, taşıma düzensizliği gibi durumlarda TCDD’nin ilgili mevzuatlarına göre işlem yapılır.

 

ALTINCI BÖLÜM

 Gönderici, Taşıyıcı ve Alıcının Yükümlülükleri/Sorumlulukları

 

        Tehlikeli maddelerin taşınması sırasında, gönderici, taşıyıcı ve alıcının yükümlülükleri/sorumlulukları

        MADDE31-(1)Taşıma sırasında meydana gelecek kaza/olaylarda TCDD’nin taraf olduğu Ulusal veya Uluslararası mevzuata göre işlem yapılır.

        

        Göndericinin Yükümlükleri/Sorumlulukları

         MADDE32-(1) Göndericinin yükümlükleri ve sorumlulukları aşağıda belirtildiği gibidir:

        a) Gönderici, Tehlikeli Eşya sınıfının doğru belirlenmesinden, mevzuata uygun olarak ambalajlanmasından, etiketlenmesinden ve işaretlenmesinden sorumludur.

        b) Gönderici, Tehlikeli Eşyanın mevzuatta belirtilen adını, sınıfını, kodunu ve varsa ticari adını taşıma belgesinin üzerine yazmakla yükümlüdür.

        c) Gönderici, taşınmasını talep ettiği tehlikeli madde hakkındaki tüm açıklayıcı bilgileri yazılı belge olarak TCDD işyerine vermekle yükümlüdür.

        ç) Gönderici, tehlikeli maddelerin ambalajlanmasından, yüklenmesinden, yüklenen eşyanın vagon içinde/üzerinde emniyete alınmasından ve bu işleri yaparken her türlü güvenlik ve emniyet tedbirlerinin alınmasından sorumludur.

        d) Gönderici, yükleme sırasında oluşabilecek her türlü kaza, yangın ve sabotaja karşı tüm güvenlik ve emniyet tedbirlerini alır.

        e) Gönderici, kamunun can, mal, sağlık ve çevre güvenliği ile kendi tesis ve faaliyetlerini tehdit eden veya olumsuz etkileyen bir durum oluştuğunda, kamu yetkililerini ve bundan etkilenme ihtimali bulunan ilgilileri haberdar eder, tehdidin niteliği ve niceliği ile bunu önlemek üzere alınmakta olan tedbirleri tüm ilgililerine bildirir.

        f) Gönderici, sigorta yükümlülüğü kapsamında bulunan çalışmalarda, tesis ve/veya faaliyetleri sigortalatır.

        g) Gönderici, ambalajların imal edildiği malzeme dahil, muhteviyatı ile hata ve yetersizliklerinden sorumludur.

       ğ)Gönderici, taşımaya veya teslime engel durumlarda, taşıyıcı taleplerine zamanında cevap vermek ve müdahale etmek zorundadır.

        h) Göndericinin kusurundan kaynaklanan olaylarda, üçüncü şahıslara verilen zarar ve ziyandan gönderici sorumludur. Bu gibi olaylarda TCDD’nin herhangi bir sorumluluğu bulunmaz.

         ı) Taşınması yasaklanmış olan eşyanın yanlış beyan edilerek TCDD’ce taşınması nedeniyle doğabilecek sonuçlardan/olaylardan gönderici sorumludur.

         i)Tehlikeli maddelerin yükletilmesi, boşaltılması ve aktarılması sırasında cana, mala, sağlığa, çevreye, altyapı ve tesislere verilen tüm zarar ve ziyandan gönderici sorumludur.

 

        Taşıyıcının yükümlülükleri/sorumlulukları

         MADDE33-(1)TCDD, taşımak için kabul ettiği tehlikeli eşyanın teslim alındığı andan alıcıya teslim edildiği zamana kadar geçen süre zarfında korunmasından sorumludur.

         (2)Ancak, yükleme hatalarından kaynaklanan veya eşyanın taşımaya kabul edildiği andan alıcıya teslim edildiği zamana kadar ortaya çıkacak ambalajların ve ambalajların üzerindeki işaret ve numaraların yetersiz ve hatalı oluşundan yük ve/veya içerisindeki maddelerden kaynaklanan kusur/zarar/ziyan/hasar/kaza ve olaylardan taşıyıcı sorumlu değildir.

 

        Alıcının yükümlülükleri/sorumlukları

         MADDE34-(1) Alıcının yükümlülükleri ve sorumlulukları aşağıda belirtildiği gibidir.

  a)Boşaltılmak üzere alıcı emrine verilen vagon ve diğer taşıma araçlarının süresi içerisinde emniyetle boşaltılmasından,

  b)Boşaltılan vagon ve diğer taşıma araçlarının temizlenmesinden ve dezenfekte edilmesinden, boşaltılan vagon ve diğer taşıma araçlarında kalacak tüm atıklardan ve bu atıkların sebep olacağı tüm etki/zarar/ziyan/hasar/kaza ve olaylardan,

  c)Boşaltılan vagon ve diğer taşıma araçlarının üzerindeki etiketlerin kaldırılmasından,

  ç)Boşaltma ve aktarma işlemleri sırasında kaza, yangın ve sabotaja karşı her türlü emniyet tedbirlerinin alınmasından, alıcı kusurundan kaynaklanan her türlü zarardan,

  d)Boşaltma işlemi sırasında görevlendirdikleri kişi veya kullandıkları ekipman ve teçhizattan kaynaklanan kusur/zarar/ziyan/hasar/kaza ve olaylardan, alıcı sorumludur.

  e)Alıcının kusurundan kaynaklanan olaylarda, üçüncü şahıslara verilen zarar ve ziyandan alıcı sorumludur. Bu gibi olaylarda TCDD’nin herhangi bir sorumluluğu bulunmaz.

        f)Tehlikeli maddelerin yükletilmesi, boşaltılması ve aktarılması sırasında cana, mala, sağlığa, çevreye, altyapı ve tesislere verilen tüm zarar ve ziyandan alıcı sorumludur.

 

YEDİNCİ BÖLÜM

Güvenlik Danışmanlığı, Acil Eylem Planları

 

        Güvenlik Danışmanlığı;

         MADDE35-(1)Tehlikeli maddelerin demiryolu ile taşınması sırasında, gönderici ve alıcılar ya da bunlar adına yükleme boşaltma yapan özel ve/veya tüzel şahıslar, bünyelerinde ilgili ulusal ve uluslararası mevzuat çerçevesinde güvenlik danışmanları bulundurmak veya taşımalara ilişkin görevlendirilen uzman güvenlik danışmanı özel/tüzel kişilerin yazılı taahhütlerini TCDD yetkililerine bildirmek ve onay almak zorundadır.

         (2)Silah ve Mühimmat üretimi ve araştırma geliştirme faaliyetleri yapan ve bu amaçla patlayıcı, parlayıcı ve yanıcı maddeleri kullanan üreten ve taşıyan kamu kuruluşlarında ve özel kuruluşlarda, tam zamanlı bir iş güvenliği uzmanı çalıştırılması halinde ve TS 18001 İş Güvenliği Yönetim Bilgi Sistemi Belgesi ve ISO 9001 Kalite Belgesine sahip olunması durumunda TCDD Genel Müdürlüğü onayıyla patlayıcı madde güvenlik danışmanı aranmaz.

         (3)Bu Genel Emirde belirtilen faaliyetlerle ilgili iş mevzuatı denetim hükümleri saklıdır.

 

         Acil eylem planları

         MADDE36-(1) Tehlikeli madde Taşımacılığı yapılan işyerlerinde bağlı bulundukları Bölge Müdürlükleri tarafından tehlikeli madde yükleme, boşaltma, aktarma, depolama ve taşımacılığı sırasında ortaya çıkacak her türlü durum karşısında uygulanmak üzere “Acil Eylem Planları”  hazırlanır.

      (2) Acil eylem planları işyerlerinde ilgili personele tebliğ edilir ve görülecek yerlere asılır. Bölge Müdürlükleri tarafından İşyerlerinde görevli personele acil eylem planı hakkında eğitim verilir.

      (3) Acil eylem planlarının hazırlanmasında TCDD dışında ve konu hakkında uzman kişi veya kurumlardan yardım alınabilir.

 

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Tehlikeli Madde Taşımacılığı Hakkında Verilecek Eğitimler

 

        Eğitim türleri

         MADDE37-(1)Tehlikeli madde taşımacılığında görev alacak TCDD personeline verilecek eğitimler Genel Bilgilendirme Eğitimi, Göreve Özgü Eğitim ve Güvenlik Eğitimi olmak üzere üç farklı eğitim verilir.

         (2)Bu eğitimler gerek görülmesi halinde TCDD dışında uzman kurum, kuruluş veya kişilerden alınabilir.

 

        Genel bilgilendirme eğitimi

         MADDE38-(1)Genel Bilgilendirme Eğitiminde TCDD personeline tehlikeli madde taşımacılığı hakkında genel bilgiler ve ilgili mevzuat hükümlerine ilişkin bilgiler verilir.

 

        Göreve özgü eğitim

         MADDE39-(1)Göreve Özgü Eğitim; tehlikeli madde taşımacılığı hakkındaki Yönetmelik ve ilgili mevzuat ile yükümlülük ve sorumluluklar hakkında TCDD personelinin eğitilmesidir. Göreve Özgü Eğitim verilecek TCDD personeli 3 gruptan oluşur:

         a)Grup I: Tehlikeli maddelerin taşınmasında doğrudan görev alan TCDD Personeli,

         b)Grup II: Tehlikeli madde taşımasında kullanılan vagonların teknik kontrolünde görev alan TCDD personeli,

         c)Grup III: Tehlikeli Madde taşımacılığında trafik ve manevra hizmetlerini düzenleyen TCDD personeli

         (2)”Göreve Özgü Tehlikeli Madde Taşımacılığı” eğitimi alacak her üç grup personel öncelikle, tehlikeli madde taşımacılığında kullanılacak etiketler, tehlikeli bir durum ortaya çıktığında haber verilmesi gereken birimler hakkında genel bir eğitim aldıktan sonra aşağıdaki konularda eğitim almalıdır.

 

         a) Grup 1’de yer alan TCDD personelinin alacağı eğitim konuları

         1)Trenlerin teşkil edilmelerinde tehlikeli madde yüklü vagonların trenlerdeki yerleri,

   2)Yaşanacak bir olumsuzlukta nasıl davranılması gerektiği, haber verilmesi gereken

birimler ile tren ve istasyon emniyetinin sağlanması,

   3)Tehlikeli madde taşımaları konusunda kullanılan manevra etiketlerinin anlamları,

 

         b) Grup 2’de yer alan TCDD personelinin alacağı eğitim konuları

         1)Yük vagonlarının Ulusal ve Uluslararası trafikte kullanılmasını düzenleyen Yönetmelikler, Anlaşmalar ve ilgili mevzuat hükümleri,

         2)TCDD mevzuatları ve UIC 471-3 Nolu Fişe göre yapılması gereken zorunlu teknik kontroller,

 

         c)Grup 3’de yer alan TCDD personelinin alacağı eğitim konuları

         1) Tehlikeli madde taşımacılığında yaşanacak olumsuz durumlarda kriz yönetimi,

         2) TCDD İşyerlerinde uygulanacak acil durum planları,

 

        Güvenlik eğitimi

         MADDE40-(1)Tehlikeli maddelerin yükletilmesi, boşaltılmasında görev alacak tüm TCDD personeline tehlikeli maddelerin yükletilmesi, boşaltılması, aktarılması, depolanması ve taşınması sırasında alınması gereken güvenlik önlemleri hakkında verilen eğitimdir.

 

DOKUZUNCU BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

     

        Hüküm bulunmayan haller

         MADDE41-(1)Bu Genel Emirde açıklanmayan veya yer almayan ya da TCDD Genel Müdürlüğü yetkisinde bulunmayan hususlarda bu Genel Emrin 5inci maddesinde belirtilen Ulusal ve Uluslararası mevzuat hükümleri uygulanır.

 

        Yürürlükten kaldırılan hükümler

        MADDE42-(1) 27.04.2005 tarihinde yürürlüğe giren, “Tehlikeli Maddelerin Demiryollarında Yükletilmesine Boşaltılmasına Aktarılmasına Ve Etiketlenmesine İlişkin 505 Numaralı Genel Emir” Yürürlükten kaldırılmıştır.

 

        Yürürlük

         MADDE43-(1)Bu Genel Emir 01/06/2012 tarihinde yürürlüğe girer.

 

        Yürütme

         MADDE44-(1)Bu Genel Emir hükümlerini TCDD Genel Müdürü yürütür.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEHLİKELİ EŞYA VE MADDELERLE İLGİLİ

ETİKETLERE AİT BİLGİLER

EK: 1/1

 

 

 

 

 

TEHLİKELİ EŞYA VE MADDELERLE İLGİLİ

 

ETİKETLERE AİT BİLGİLER

EK: 1/2

                                                                                                                                 

 

 

 

                                                                                                                                           Ek:1/3

 

 

13 ve 15 nolu Manevra etiketlerinin özellikleri

13 ve 15 nolu Manevra etiketleri en azından A7 formatında (74 mm x 105 mm) dikdörtgen şeklinde olacaktır.

 

Açıklama: picture                           Açıklama: picture

 

 

No:13                                                                        No:15

 

Beyaz zemin üzerine siyah ünlem işaretli                 Atma ve kaydırma manevra yapılmaz.

kırmızı üçgen.                                                            Manevra makine ile yapılmalıdır.

İtinalı manevra yapılacak .                                        Sert tampon yapılması yasaktır.

5726 Model .                                                             Siyah ünlem işaretli kırmızı üçgen.

                                                                                  5727 Model.

 

 

 

Oranj (portakal rengi-turuncu) bant

Likit veya soğutulmuş likit gaz taşımaya mahsus batarya vagonları ve sarnıç vagonları sarnıcı orta yüksekliğinden çevreleyen yaklaşık 30 cm genişliğinde kesiksiz turuncu bir bantla işaretlenmelidir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EK 2

Patlayıcı Maddelerin Eşya Sınıflandırma Kodları

 

A: Primer patlayıcı maddeler

B: En az iki adet güvenlik tertibatına sahip, primer  patlayıcı madde içeren maddeler

C: İtici madde veya alev alıcı diğer patlayıcı maddeler veya bu tür maddeler içeren objeler

D: En az iki adet güvenlik tertibatı olan infilak edici, primer  patlayıcı madde içeren, madde

E: İkinci derecede patlayıcı madde içeren, kendi ateşleme olanağı olan, itici gücü olan infilak

 edici madde

F: Kendi ateşleme olanağı olamayan İkinci derecede patlayıcı madde içeren, kendi, itici gücü

 olan infilak edici madde

G: Piroteknik madde veya piroteknik malzeme içeren obje ve de aynı zamanda da hem

 patlayıcı madde hem de aydınlatıcı, yanıcı, lakrimojen yada duman tüten bir kompozisyon

 içeren maddeler

H: Hem patlayıcı hem de beyaz fosfor içeren madde

J: Hem patlayıcı hem de yanıcı bir sıvı ya da jel içeren madde

K: Hem patlayıcı hem de zehirleyici kimyevi bir madde içeren obje

L: Özel bir risk taşıyan ve her türünün izole edilmesi gereken maddeler

 

                       

Patlayıcı Madde Alt Grupları

 

- Madenci lambası fitili ateşleyicisi

- Müsademeli kapsüller

- Boru şeklindeki kapsüller

- Eğlence fişekleri

- Elde kullanılan sinyalizasyon fişekleri

- Elektrik kontrollü olmayan patlayıcıların birleşimi (örn. Mayın)

- Patlayıcı piroteknikler bağlayıcıları

- Patlatma yükü olan bombalar(Kendine has ateşleme imkânı olan)

- Patlatma yükü olan bombalar(Kendine has ateşleme imkânı olmayan)

- Yanıcı bir sıvı içeren bombalar

- İnfilak edici patlayıcı madde içeren ve en az iki adet güvenlik tertibatı olan foto-aydınlatma bombaları (Kendine has ateşleme imkânı olan )

- İnfilak edici patlayıcı madde içeren ve en az iki adet güvenlik tertibatı olan foto-aydınlatma bombaları(Kendine has ateşleme imkânı olmayan )

- Foto-aydınlatma bombaları(Görüntü almak için kısa süreli aydınlatma için kullanılır )

-Patlayıcı sondaj kapsülleri

- İnfilak edici patlayıcı madde içeren ve en az iki adet güvenlik tertibatı olamayan foto-aydınlatma bombaları(Kendine has ateşleme imkanı olan )

-Silahlar için manevra fişekleri

- Küçük kalibreli silahlar için manevra fişekleri

-Silahlar için hareketsiz mermi fişekleri

 

 

 

 

 

 

EK: 2/1

 

Patlayıcı Madde Alt Grupları

 

-Sinyalizasyon fişekleri

-Aydınlatma fişekleri

-Silahlar için fişekler

-Silahlar için fişekler

-Küçük kalibreli silahlar için fişekler

- Petrol kuyuları için fişekler

- Piromekanizmalar için fişekler

- Kapsülsüz oyuk yükler

- Plastik bağlantılı infilak yükleri

-Yıkma yükleri

- Dağıtma yükleri

- Patlayıcı role yükü

-Kapsülsüz endüstriyel patlayıcı yükler

-İtici yükler

-Top için itici yükler

- Patlayıcı piroteknik makaslar

- Denizaltı yükleri

- Piroteknik zincir bileşimleri

- Madeni zarflı ateşleme fitili

-Azaltılmış yüklü infilak edici fitil

-İnfilak edici fitil

-Profilli bölmeli infilak edici fitil

-Esnek infilak edici fitil

-Elektrikli mayın

-Elektrikli olmayan mayın

-Cephaneler için infilak ediciler

-Hava alanı aydınlatma tertibatları

-Yüzeyden aydınlatan tertibatlar

-Ateşlenmiş olan boş kartuş duyları

-Ateşleme patlayıcıların haricinde patlayıcı numuneleri

- Patlatma yüklü sıvı propergollü oto-iticili cihazlar

-Hareketsiz başlıklı oto-iticili cihazlar

-Patlayıcı yüklü oto-iticili cihazlar (Kendi ateşleme olanakları olmadan)

-Patlayıcı yüklü oto-iticili cihazlar (Kendi ateşleme olanakları olan)

- Fırlatma yüklü oto-iticili cihazlar

-A Tipi mayın patlatıcısı

-B Tipi mayın patlatıcıları

-C Tipi mayın patlatıcıları

-D Tipi mayın patlatıcıları

- E Tipi mayın patlatıcıları

 

 

 

EK:2/2

 

-Ateşleyici füzeler

-Patlayıcı füzeler(Genel olarak güvenlik tertibatları olan)

- Patlayıcı füzeler(En az iki güvenlik tertibatları olan)

-Nemlendirilmiş bobinler

-Şişirilebilen yastıklar veya şişirilebilen yastık modülleri için gaz jeneratörleri yada emniyet kemeri sıkıştırıcıları

-El bombaları

-Hekzotonal

-Yanıcılar(Ateşleyiciler)

-Çok az hassas olan patlatıcı maddeler

-Hızlı bir şekilde yanan fitiller

-Madenci fitili(Yavaş fitil veya bomba fitili)

- İnfilak yüklü mayınlar

-Talim cephaneleri

-Duman yayıcı, yangın jelli, göz yaşartıcı, içeren cephaneler

-Çok az hassas olan patlayıcılar

-Piroforik maddeler

-Demiryolları kestane fişekleri

-Flaş ışığı tozu

- Komprime kara barut

-Dumansız barut

-Patlama yüklü mermiler

- Sıvı ve katı propergol

- Püskürtücüler

-Sıvı propergol içeren püskürtücüler

-Hipergolik sıvılar içeren püskürtücüler

-Dedantörlü kuvvetlendiriciler

-Patlayıcı perçinler

-Palamar fırlatıcı roketler

-Dumanlı sinyaller

-Yardım çağrısı sinyalleri

-Otomatik fırlatılan cihazlar için askeri başlık

-Torpiller için askeri başlıklar

-Patlama yüklü torpiller

-Atıl başlıklı sıvı yakıtlı torpiller

-Cephane kaydedicileri

-Tritonal

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 EK: 3

 

Gazlara Ait Eşya Kodları

Gazların Eşya Kodları

 

A: Boğucu

O: Yakıcı

F: Yanıcı

T: Zehirli

TF: Zehirli, Yanıcı

TC: Zehirli, Aşındırıcı

TO: Zehirli, Yakıcı

TFC: Zehirli, Yanıcı, Aşındırıcı

TOC: Zehirli, Yakıcı, Aşındırıcı

 

Gazların Alt Grupları

 

-Sıkıştırılmış gazlar

-Yüksek basınç veya alçak basınçta sıvılaştırılmış gazlar

-Soğutulmuş sıvılaştırılmış gazlar

-Eriyen gazlar

-Aerosol jeneratörü ve gaz içeren hafif kapasitedeki hazneler(Gaz kartuşları)

-Basınç altında gaz içeren diğer nesneler

-Özel talimatlara tabi olan sıkıştırılmamış gazlar(Gaz numuneleri)

 

 

 

 

 EK: 4

 

Yanıcı Sıvılara Ait Eşya Kodları

 

F: Başka ek bir tehlikesi olamayan yanıcı sıvılar

F1: 60 dereceden az ya da eşit parlama noktası olan yanıcı sıvılar

F2: 60 dereceden fazla parlama noktaları olan ya da parlama noktalarına eşit yada fazla derece ile taşınan yada taşınmak üzere hazırlanan yanıcı sıvılar(sıcak olarak taşınan maddeler)

FT: Yanıcı zehirli sıvılar

FT1: Yanıcı zehirli sıvılar

FT2: Zararlı bitki ve böcekleri öldürücü ilaçlar

FC: Yanıcı, aşındırıcı sıvılar

FTC: Yanıcı, zehirli, aşındırıcı sıvılar

D: Patlayıcı hassaslığı giderilen sıvılar

 

 

 

 

 

 

           EK: 5

Yanıcı Katı Maddeler, Kendiliğinden Aktif Hale Gelen Maddeler İle Hassasiyeti Giderilmiş Katı Patlayıcılara Ait Eşya Kodları

 

F: Ek Bir risk taşımayan yanıcı katı maddeler

F1: Organik

F2: Organik, eritilmiş

F3: Organik olmayan

FO: Yanıcı, yakıcı katı maddeler

FT: Yanıcı, zehirli katı maddeler

FT1: Organik zehirli

FT: Organik olmayan

FC: Yanıcı aşındırıcı katı maddeler

FC1: Organik aşındırıcı

FC2: Organik olmayan

D: Hassaslığı giderilmiş ek bir riski olmayan patlayıcı katı maddeler

DT: Hassaslığı giderilmiş patlayıcı, zehirleyici katı maddeler

SR: Otomatik reaksiyon gösteren

SR1: Isı ayarı gerektirmeyen

SR2: Isı ayarı gerektiren(Demiryolu taşımacılığına kabul edilmeyen)

 

 EK: 6

           

Kendiliğinden Tutuşmaya ve Yanmaya Elverişli Maddelerin Eşya Kodları

 

S: İlave bir risk olmadan kendiliğinden yanmaya bağlı maddeler

S1: Organik sıvı

S2: Organik katı

S3: İnorganik sıvı

S4: İnorganik katı

S5: Organik metalik

SW: Su ile teması halinde yanıcı gaz çıkaran, kendiliğinden yanmaya bağlı maddeler

SO: Yakıcı, kendiliğinden yanmaya bağlı maddeler

ST: Zehirli kendiliğinden yanmaya bağlı maddeler

ST1: Organik zehirli sıvı

ST2: Organik zehirli katı

ST3: İnorganik zehirli sıvı

ST4: İnorganik zehirli katı

SC: Yıpratıcı, kendiliğinden yanmaya bağlı maddeler,

SC1: Organik yıpratıcı sıvı

SC2:Organik yıpratıcı katı

SC3:İnorganik yıpratıcı sıvı

SC4: İnorganik yıpratıcı katı

 

 

 

 EK: 7

Su ile Temasta Yanıcı Gazlar Çıkaran Maddelerin Eşya Kodları

 

W: Su ile temas halinde ek bir risk teşkil etmeden yanıcı gaz çıkaran maddeler ve bu tür maddeleri içeren nesneler

W1: Sıvılar

W2: Katılar

W3: Nesneler

WF1: Su ile teması halinde yanıcı, yanıcı sıvı gazlar çıkaran, maddeler

WF2: Su ile teması halinde yanıcı, yanıcı katı gazlar çıkaran, maddeler

WS: Su ile teması halinde yanıcı, otomatik ısıtıcı katı gaz çıkaran maddeler

WO: Su ile teması halinde yanıcı, yakıcı katı ı gaz çıkaran maddeler

WT: Su ile teması halinde yanıcı, yakıcı gazlar çıkaran, maddeler              

WT1: Sıvı

WT2: Katı

WC: Su ile teması halinde yanıcı, yıpratıcı ı gaz çıkaran maddeler

WC1: Sıvı

WC2: Katı

WFC: Su ile teması halinde yanıcı, yıpratıcı gaz çıkaran, maddeler

 

 EK: 8

Yakıcı Maddelerin Eşya Kodları

 

O: Ek bir riski olmayan yakıcı maddeler yada bu tür maddeleri içeren maddeler

O1: Sıvılar,

O2: Katılar

O3: Nesneler  

OF: Katı, yakıcı yanan maddeler

OS: Katı, yakıcı, kendiliğinden yanabilen maddeler

OW: Su ile teması halinde yanıcı, gaz çıkaran yakıcı katı maddeler

OT: Yakıcı zehirli maddeler

OT1: Sıvılar

OT2: Katılar

OC: Yakıcı, aşındırıcı maddeler                                                                                         

OC1: Sıvılar

OC2: Katılar

OTC: Yakıcı, zehirli, aşındırıcı maddeler

 

 

 

 EK: 9

Organik Peroksitlerin Grupları

 

P1 Isı derecesi ayarlaması gerektirmeyen organik peroksitler

P2 Isı derecesi ayarı gerektiren organik peroksitler

 

 

 

 EK: 10

Zehirleyici Maddelerin Eşya Kodları

 

T: Ek bir riski taşımayan zehirli maddeler

T1: Organik sıvı

T2: Organik katılar

T3: Organik metalik

T4: İnorganik sıvı

T5: İnorganik katı

T6: Zararlı bitki ya da böcek öldürücü ilaç, sıvı

T7: Zararlı bitki ya da böcek öldürücü ilaç, katı

T8: Kimyevi örnekler

T9: Diğer zehirli maddeler

TF: Yanıcı zehirli maddeler

TF1: Sıvılar

TF2: Sıvılar, zararlı bitki ya da böcek öldürücü ilaç

TF3: Katılar

TS: Otomatik ısınan katı maddeler

TW: Su ile teması halinde yanıcı gaz çıkaran zehirli maddeler

TW1: Sıvılar

TW2: Katılar

TO: Yakıcı zehirli maddeler

TO1: Sıvılar

TO2: Katılar

TC: Aşındırıcı zehirli maddeler

TC1: Organik sıvılar

TC2: Organik katılar

TC3: İnorganik sıvılar

TC4: İnorganik katılar

TFC: Zehirli yanıcı aşındırıcı maddeler

 

 

EK: 11

Bulaşıcı Madde Grupları

 

l.1 İnsan için bulaşıcı maddeler

l.2 Sadece hayvanlar için bulaşıcı maddeler

l.3 Hastane atıkları

l.4 Teşhis numuneleri

 

 

 

 

 

 

 

 EK:12

 

İstisnai Radyoaktif Maddeler

a) Taşıma olanağının ayrılmaz bir parçasını oluşturan radyo aktif maddeler

b) Yürürlükte olan uygun emniyet mevzuatına tabi bir yapı içinde yer değiştirilen ve kamu demiryolları ile yapılamayan radyoaktif maddeler

c) Tanı ya da terapi amaçlı canlı bir insanın yada hayvanın organizmasına yerleştirilen yada organizmasında bulunan radyoaktif maddeler

d) Nihai tüketiciye yapılan satıştan sonra yetkili mercilerin onayladığı tüketim ürünlerinin içinde var olan radyoaktif maddeler

e) Radyoaktif çekirdeklerin kullanılması amacıyla işlem görmeye yönelik olmayan doğal radyoaktif çekirdekler içeren doğal ve mineral maddeler

 

     EK: 13

Aşındırıcı Maddelerin Eşya Kodları

 

C1-C10: Ek risk taşımayan aşındırıcı maddeler

C1-C4 Asit Karakterdeki maddeler

C1: İnorganik sıvılar

C2: İnorganik katılar

C3: Organik sıvılar

C4: Organik katılar

C5-C8: Bazik karakterdeki maddeler

C5: İnorganik sıvılar

C6: İnorganik katılar

C7: Organik sıvılar

C8: Organik katılar

C9-C10: Diğer aşındırıcı maddeler

C9: Sıvılar

C10: Katılar

C11: Nesneler

CF: Aşındırıcı yanabilen maddeler

CF1: Sıvılar

CF2: Katılar

CS: Aşındırıcı otomatik ısınan maddeler

CS1: Sıvılar

CS2: Katılar

CW: Su ile temas ettiğinde yanıcı gaz yayan aşındırıcı maddeler

CW1: Sıvılar

CW2: Katılar

CO: Aşındırıcı, yakıcı maddeler

CO1: Sıvılar

CO2: Katılar

CT: Aşındırıcı, zehirli maddeler

CT1: Sıvılar

CT2: Katılar

CFT: aşındırıcı, sıvı, yanabilen zehirli maddeler

COT: Aşındırıcı, akıcı, zehirli maddeler

 

 

 

 

    EK: 14

Diğer Tehlikeli Maddelerin Eşya Kodları

M1: Toz olarak solunduğunda sağlığı tehlikeye sokacak maddeler

M2: Yangın durumunda dioksin oluşturabilecek maddeler ve cihazlar

M3: Yanabilen buharlar yayan maddeler

M4: Lityumlu piller

M5: Kurtarma cihazları

 

Çevre için Tehlikeli Maddeler

M6: Su çevresi için, sıvı, kirliliğe yol açan maddeler

M7: Su çevresi için, katı, kirliliğe yol açan maddeler

M8: Genetik olarak değiştirilmiş mikro-organizma ve organizmalar

 

Sıcak olarak taşınan maddeler

M9: Sıvılar

M10: Katılar

M11: Taşıma sırasında bir risk oluşturan ancak diğer sınıflardan hiç birinin açıklanmasında uygunluk göstermeyen diğer maddeler