EĞİTİM BÖLÜMÜNE DÖN


Tehlikeli Maddelerin Demiryoluyla Taşınması Hakkında Eğitim Yönergesi

TEHLİKELİ MADDELERİN DEMİRYOLUYLA TAŞINMASI HAKKINDA EĞİTİM YÖNERGESİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

 

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı; 16/07/2015 tarih ve 29418 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Tehlikeli Maddelerin Demiryolu ile Taşınması Hakkında Yönetmelik kapsamında; Tehlikeli maddelerin demiryolu ile taşınmasında görev alacak kişilere verilecek eğitimleri, eğitim programlarının içeriğini, eğitimi verecek eğitim kurumları ve işletmeler ile eğitimleri verecek eğiticilerin yetkilendirilmesine ve denetimine ilişkin usul ve esaslarını belirlemektir.

 

Kapsam

MADDE 2- (1)Bu Yönerge, Eğitim Kuruluşları ve işletmeler ile buralarda eğitici olarak görev alacak kişileri kapsar.

 

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönerge; 26/09/2011 tarih ve 655 Sayılı  Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 16/07/2015 tarih ve 29418 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Tehlikeli Maddelerin Demiryolu ile Taşınması Hakkında Yönetmelik ve Uluslararası Demiryolu Taşımalarına İlişkin Sözleşmenin (COTIF) C ana eki olan Tehlikeli Eşyanın Demiryolu ile Uluslararası Taşınmasına İlişkin Yönetmeliğe (RID) dayanılarak hazırlanmıştır.

 

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Yönergede geçen;

  a) Bakanlık: Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığını,

  b) Bölge Müdürlüğü: Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Bölge Müdürlüklerini,

  c) Demiryolu aracı: Hat yapım, bakım, tamir ve kontrol araçları dahil her türlü çeken ve çekilen araçlar ile tren setlerini,

  ç) Eğitim kuruluşu: Üçüncü şahıslara ticari amaçlı olarak bu Yönerge kapsamında eğitim hizmeti vermek amacıyla İdarece yetkilendirilen kuruluşu,

  d) Eğitici: Gerçek kişilere, bu Yönerge kapsamında eğitim verecek olan ve İdare tarafından yetkilendirilen kişileri,

  e) Eğitim Merkezi: Eğitim Kuruluşlarının,  bu Yönerge kapsamındaki eğitim faaliyetlerini icra ettikleri teknik malzeme ve görsel materyal ile donatılmış mekânı,

  f) Eğitim Programı: Eğitim kuruluşlarının ve işletmelerin RID Bölüm 1.3 de yer alan kategorilere göre verecekleri eğitim konularını, sürelerini vb. hususları içeren programı,

  g) Eğitim Yetki Belgesi: Eğitim kuruluşlarına ve işletmelere bu Yönerge kapsamında eğitim vermek üzere idarece verilen yetki belgesini,

  ğ) RID: Tehlikeli Eşyaların Demiryolu ile Uluslararası Taşınmasına İlişkin Yönetmeliği,

  h) Demiryolu Tren İşletmecisi: Demiryolu şebekesi üzerinde yük ve/veya yolcu taşımacılığı yapmak üzere Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş gerçek veya tüzel kişileri,

  ı) Demiryolu Altyapı İşletmecisi: Tasarrufundaki demiryolu altyapısını güvenli bir şekilde işletmek ve demiryolu tren işletmecilerinin hizmetine sunmak hususunda Bakanlıkça yetkilendirilmiş gerçek veya tüzel kişileri,

  i) İstasyon: Trafikle ilgili hizmetler ile yolcu ve/veya yük taşımasını yapmaya yarayan demiryolu tesislerinin bulunduğu yerleri,

  j) İdare: Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğünü,

  k)İşletme: Kamu kurum ve kuruluşları da dâhil olmak üzere, kâr amacı bulunup bulunmadığına bakılmaksızın Tehlikeli Maddelerin Demiryolu İle Taşınması Hakkında Yönetmelik kapsamındaki faaliyetlerde bulunan gerçek ve tüzel kişileri,

  l) Şebeke: Altyapı işletmecisinin sahip olduğu ve/veya onun tarafından yönetilen, tüm demiryolu altyapısını,

  m) TSE: Türk Standartları Enstitüsü’nü,

  n) Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı: İfa edeceği görev ve nitelikleri RID Bölüm 1.8.3’de belirtilen ve alması gereken eğitime istinaden Bakanlıkça yetkilendirilmiş gerçek kişiyi,

  o) Tren: Bir veya birkaç çeken araç ile bir veya birkaç çekilen araçtan oluşturulan diziyi,

  ö) Tren Görevlisi: Tehlikeli maddelerin direkt olarak nakliyesine iştirak edecek olan işletme personelini,

  p) Vagon; Demiryolu üzerinde kendi güçleri ile hareket etme yeteneği olmayan her türlü yük taşımasında kullanılan demiryolu aracını,

  r) Yönetmelik: 16/07/2015 tarih ve 29418 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Tehlikeli Maddelerin Demiryolu ile Taşınması Hakkında Yönetmeliğini, 

  ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

İşletme ve Kuruluşların Yetkilendirilmesi ve Yükümlülükleri

 

Genel esaslar

MADDE 5- (1) Eğitimler, İdarece yetkilendirilmiş eğiticiler, eğitim kuruluşları ve işletmeler tarafından verilir.

(2) İşletmeler, çalışanlarına ilgili kategorilerdeki eğitimleri eksiksiz ve güncel olarak aldırmaktan sorumludur.

(3) İdare, işletmelerden ilgili personeli için günün koşullarına uygun ilave eğitimler aldırmasını isteyebilir.

(4) Yetkilendirilen işletmeler sadece kendi personeline eğitim verebilirler.

(5) Eğitim kuruluşu; eğitim faaliyetlerini, kendi eğitim merkezinde icra edebileceği gibi İdareye bilgi vermek kaydıyla eğitim için uygun fiziki koşullara ve gerekli doküman, görsel materyal, araç ve gereçlere sahip eğitim merkezi bulunan işletmelere ait yerlerde de eğitimlerini icra edebilir.

(6) Eğitim alacak kişilerin eğitim programında belirtilen derslere devam etmeleri zorunludur.

(7) Sınavlar, eğitim kuruluşları tarafından yapılır. Eğitime katılan kursiyerlerin başarılı sayılabilmeleri için sınavlardan 100 puan üzerinden minimum 80 puan almaları gerekir. Sınavda başarılı olamayan kursiyerler, 10 gün içerisinde bütünleme sınavına alınırlar. Bu sınavda da başarılı olamayan kursiyerler eğitimi yeniden almak zorundadır.

 

Eğitim yetki belgesi almak için ibrazı zorunlu belgeler                                     

MADDE 6- (1) Tehlikeli maddelerin demiryoluyla taşınması konusunda Eğitim Yetki Belgesi talebinde bulunan eğitim kuruluşları ile işletmeler, aşağıdaki belgelerle birlikte İdareye başvurur:

a) Başvuru dilekçesi,

b) Temsil ve ilzama yetkili olanların noter onaylı imza sirküleri,

c) Temsil ve ilzama yetkili olanların Adli Sicil Kayıt Belgeleri,

ç) İşletmelerden, Demiryolu Düzenleme Genel Müdürlüğü tarafından işletme ruhsatı verildiğine dair yetki belgesi fotokopisi,

d) Eğitim kuruluşları için tapu mülkiyeti ve kira sözleşmesinin bir sureti ile kiraya verenin imza sirküleri (işletmeler hariç),

e) Eğitim kuruluşu veya işletmelerin kuruluş ve faaliyetlerine ait Ticaret Sicil Gazeteleri,

f) Eğitim kuruluşları veya işletmelerin eğitiminden sorumlu müdürüne ait nüfus cüzdanı örneği, lisans diplomasının sureti, adli sicil kaydı belgesi ve en az iki yıl yöneticilik tecrübesine sahip olduğunu gösteren belge,

g) Ticaret Odalarından alınmış  “Oda Sicil Kayıt Belgesi” nin sureti,

ğ) Eğitim kuruluşları ve işletmelerde en az bir eğitici istihdam edildiğini veya sözleşmeli çalıştırıldığını gösterir belge,

 1. İdare tarafından eğitim yetki belgesi talebinin uygun görülmesini müteakip, eğitim yetki belgesi ücretinin yatırıldığına dair belge/dekont.

 

Eğitici belgesi almak için ibrazı zorunlu belgeler

MADDE 7-(1) Tehlikeli maddelerin demiryoluyla taşınması ile ilgili olarak bu Yönerge kapsamında belirtilen kategorilerde eğitim verecek kişiler, aşağıdaki belgelerle İdareye başvurur:

 1. Başvuru dilekçesi,
 2. Nüfus cüzdanı fotokopisi,
 3. Lisans Diplomasının noter onaylı sureti,

ç) İdare tarafından açılan eğiticilerin eğitimi programına veya idarenin açmış olduğu eğitici sınavına katılarak alınmış eğitici belgesi sureti veya RID’a taraf bir ülkenin yetkilendirdiği bir kuruluştan alınmış eğitici belgesi sureti,

d) Yetkili Yangın Söndürme Eğitim Merkezlerinden alınmış uygulamalı yangın söndürme eğitimine katılım belgesinin aslının ibrazı veya noter onaylı sureti,

e) Eğitici Belgesi ücretinin yatırıldığına dair belge/dekont.

 

Eğitim merkezinde bulunması gereken doküman ve teçhizat

MADDE 8- (1) Bu Yönerge kapsamında eğitim verecek eğitim kuruluşlarının eğitim merkezleri ile işletmelerin eğitim sınıflarında aşağıda yer alan dokümanların, araç ve gereçlerin bulundurulması zorunludur.

a) Eğitim kuruluşunun ve işletmenin kitaplığında, kursiyerlerin kullanımına açık güncel olmak üzere en az 3 takım; Türkçe RID Yönetmeliğinin A ve B Teknik Ekleri, tehlikeli madde taşımacılığı konusunda yayımlanmış kanun, yönetmelik, tebliğ, yönerge ve genelgeler,

b) Kuramsal eğitim araçları olarak; en az 10 adet farklı çeşitte tehlikeli madde ambalajı, tehlike ikaz etiketleri, demiryolu görevlisi koruyucu donanım malzemeleri, yük güvenliği malzemeleri, 8 kg’lık ABC tozlu ve TSE belgeli/onaylı yangın söndürme tüpü, manevra işaret levhaları(Model 13 ve Model 15), tehlikeli madde taşımasıyla ilgili görsel duvar resimleri ve benzeri diğer eğitim materyalleri,

 

Eğitim kuruluşlarına ait eğitim merkezleri ve işletmelerin sahip olması gereken fiziki şartlar

MADDE 9- (1) Bu Yönerge kapsamında yetkilendirilecek/yetkilendirilen eğitim kuruluşları aşağıdaki asgari şartları sağlamak zorundadır:

 1. Eğitim kuruluşlarında 20’şer kişilik en az 2 adet derslik,
 2. Eğiticilerin ders dışında dinlenebilmeleri için tahsis edilmiş buna uygun olarak donatılmış yer,
 3. Yönetici odası,

ç) Bay ve bayan tuvaleti,

 1. Kursiyerlerin, eğitim konularıyla ilgili doküman ve kitaplara rahatlıkla ulaşabileceği kütüphane,
 2. Yeterli sayıda yangın önleme ve söndürme cihazları ile teçhiz edilmiş, alarm ve aydınlatma sistemleri ile donatılmış sıcaktan ve soğuktan korunaklı, kursiyerler için rahat, sağlıklı ve güvenli bir sosyal ortam,
 3. Kursiyerlere iletilmek istenilen duyuruların asılacağı pano.

(2) Bu Yönerge kapsamında, eğitim verecek işletmeler ise eğitimlerini eğitim için uygun fiziki koşullara ve gerekli doküman, görsel materyal, araç ve gereçlere sahip yerlerde vermek zorundadır.

 

Eğitim yetki belgesinin düzenlenmesi

MADDE 10- (1) Eğitim yetki belgesi almak isteyen eğitim kuruluşları ve işletmeler 6 ncı maddede belirtilen bilgi ve belgelerle İdareye başvurur. İdarece 8 nci ve 9 uncu maddeler kapsamında yerinde inceleme de yapılmak suretiyle başvurular değerlendirilir. Durumları bu Yönerge hükümlerine uygun bulunan; Eğitim kuruluşlarına üçüncü şahıslara eğitim vermek üzere, işletmelere ise sadece kendi personeline eğitim vermek üzere 5 (beş) yıl geçerli Eğitim Yetki Belgesi düzenlenir.

(2) Eğitim kuruluşları ve işletmeler yetki belgesinin düzenlendiği tarihten itibaren bir (1) yıl içerisinde faaliyete başlamak zorundadır.

 

Yetki belgesinin yenilenmesi

MADDE 11- (1)Yetkilendirilmiş eğitim kuruluşları ile işletmeler, belgelerinin geçerlilik sürelerinin dolmasından 45 (kırkbeş) gün önce İdareye başvurmak zorundadırlar. Yönergedeki şartların korunduğunun tespit edilmesi halinde, İdarece yetki belgeleri 5 (beş) yıl süreyle yenilenir.

 

Eğitim kuruluşları ile işletmelerin görev ve yükümlülükleri

MADDE 12- (1) Yetkilendirilen eğitim kuruluşları ile işletmeler;

a) 6 ncı maddenin birinci fıkrasında yer alan bilgi ve belgelerde oluşabilecek değişiklikleri 30 (otuz) gün içerisinde İdareye bildirmekle, 

b) 8 nci madde gereği, eğitim merkezlerinde bulundurulması zorunlu olan araç, gereç ve dokümanların sürekli olarak çalışır, kullanılabilir, güncel ve istenen şartlara uygun olmasını sağlamakla,

c) 9 uncu madde gereği sahip olunması gereken fiziki şartların devamlılığını sağlamakla,

ç) Eğitim merkezinde; en az ön lisans mezunu olup,  iki yıl yönetim tecrübesi olan sorumlu bir yöneticiyi istihdam etmekle,

d) Eğitimleri, kursiyerlerin rahat edebilecekleri şekilde iklimlendirilmiş temiz, uygun büyüklükte bir sınıf ortamında yazılı ve görsel imkânlarla verdirmekle,

e) Kursiyerlerin ve eğiticilerin derslere devamlılıklarını sağlamakla, ad ve soyadları yazılı şekilde eğitimcilerce imzalanmış kursiyer devam çizelgelerini günlük olarak tutmakla,  

f) Gerekli ve yeterli sayıda eğitim araç ve gereçlerini temin etmek ve faal durumda bulundurmakla,

g) Sınıf mevcudu 20 (yirmi) kişiyi geçmeyecek şekilde eğitim programı düzenlemekle,

ğ) Bu Yönerge kapsamındaki eğitimleri, İdare tarafından yetkilendirilen eğiticilere verdirmekle,

h) Eğitimi tamamlayan kursiyerlere, verilen eğitimin kategori ve niteliğini belirtir tarzda RID eğitim katılımcı sertifikası düzenlemekle,

ı) Verilen eğitimlere ilişkin kayıtları en az 3 (üç) yıl süreyle saklamakla,

i) Eğitim faaliyetleriyle ilgili bilgileri, eğitimin başlama tarihinden en az 3 (üç) gün önce e-devlet sistemi üzerinden “UDHB Eğitim Kurumları Hizmetleri” aracılığıyla İdareye bildirmekle, 

j) Eğitimin düzenli ve disiplinli bir şekilde yürütülmesini ve sonuçlandırılmasını sağlamakla,

k) Çalışma El Kitaplarını hazırlamak ve istenmesi halinde İdareye göndermekle (bilgisayar ortamında),

l) Denetim ve inceleme yapmakla görevli olan İdare personeline gerekli bilgi ve belgeleri ibraz etmekle,

m) Ünvan, adres, ortak (halka açık sermaye şirketlerinde hamiline yazılı hisse devirleri hariç), hisse devri, yönetici, temsile yetkili şahıs, eğitici kadrosu ve benzeri her türlü değişikliği, değişikliğin meydana geldiği tarihten itibaren 30 (otuz) gün içerisinde İdareye bildirmekle,

n) Eğitim dokümanlarının güncel ve yeterli sayıda olmasını temin etmekle,

o) Kadrolu veya sözleşmeli olarak çalıştırdığı eğiticilerin görevlerinin sona ermesi durumunda, 15 (onbeş) gün içerisinde İdareye yazılı olarak bilgi vermekle,

ö) Eğitim Yetki Belgesi sahibi belgenin geçerlilik süresinin bitiş tarihinden 45 (kırkbeş) gün önce İdareye müracaat ederek yeni Eğitim Yetki Belgesi talebinde bulunmakla,

yükümlüdürler.

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Eğiticinin Yetkilendirilmesi, Yükümlülükleri ve Belgesinin İptali

 

Eğiticinin yetkilendirilmesi 

MADDE 13- (1) Eğitim kuruluşlarında veya işletmelerde eğitici olmak isteyenler, 7 nci madde ile istenen bilgi ve belgeleri İdareye sunmak zorundadır.

(2) İdare tarafından yapılacak değerlendirme sonucunda başvurusu uygun bulunanlara, eğitim belgeleri dikkate alınarak Tehlikeli Madde Eğitici Belgesi düzenlenir.

(3) Tehlikeli Madde Eğitici Belgesine sahip olanlar, iki (2) yıl içerisinde eğitim vermedikleri ya da İdare veya uluslararası otoritelerden veya bu otoritelerin yetkilendirdiği bir eğitim kuruluşundan yenileme eğitimi almadıkları takdirde, bahse konu kişilerin “Tehlikeli Madde Eğitici Belgeleri’’ İdare tarafından iptal edilir. Söz konusu kişiler, yeniden yetkilendirilmek için 7 nci maddede istenilen bilgi ve belgelerin güncel haliyle İdareye müracaat etmek zorundadır.

 

Eğiticinin görev ve yükümlülükleri

MADDE 14- (1) Eğitim kuruluşları veya işletmelerde görev alacak eğiticiler:

 1. Bu Yönergede yer alan kategorilere göre eğitim vereceği konularda uygun eğitim müfredatı hazırlamak ve bu müfredata uygun eğitimi vermekle, 
 2. Eğitimlerde, 8 nci maddede yer alan doküman ve teçhizatı kullanmakla,
 3. Eğitim faaliyetlerini, 9 ncu maddede belirtilen şartları sağlayan mekânlarda icra etmekle,

ç) Kursiyer devam çizelgesini devamsızlık yapan adayları işleyerek eksiksiz ve doğru bir şekilde tutmakla ve bu çizelgelere adı ve soyadını yazarak imzalamakla,

 1. Yetkilendirildikleri kategorilerde eğitim vermekle,
 2. Mesleki saygınlık ve genel etik kuralları çerçevesinde eğitim vermekle,

(2) Eğitici Belgesine sahip kişiler,  Bakanlıktan yetki belgesi almış en fazla 2 (iki)  eğitim kuruluşu veya işletmede eğitim verebilirler.  

yükümlüdürler.

 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Tehlikeli Madde Taşımacılığı Eğitimleri

Eğitimin kapsamı

MADDE 15- (1) Tehlikeli maddelerin demiryoluyla taşınmasında yer alan ve RID Bölüm 1.4’te belirtilen; gönderen, taşıyan, alıcı, yükleyen, paketleyen, dolduran, tank konteyner/portatif tank sahibi veya işletmecisi, sarnıç vagon sahibi veya kullanıcıları, demiryolu altyapı işletmecisi, boşaltan gibi tarafların istihdam ettiği çalışanlar; görev ve sorumluluklarına göre tehlikeli madde taşımacılığına ilişkin eğitim almalıdırlar.

(2) Eğitimler, RID Bölüm 1.10’da yer alan tehlikeli maddelerin güvenliğine ilişkin hususları da içermelidir.

(3)Tehlikeli madde taşımacılığı faaliyetinde yer alan kişiler, göreve başlamadan önce yapacakları işe yönelik eğitim almalıdırlar. Eğitim almamış veya eğitimini tamamlamamış olanlar eğitim almış personel gözetiminde çalıştırılmalıdırlar.

 

Eğitimin içeriği

MADDE 16-(1)Tehlikeli madde taşımacılığında görev alan kişilere verilecek eğitimler,  yaptığı işe ve sorumluluğuna uygun olarak,  Genel Farkındalık Eğitimleri, Göreve Özgü Eğitimler ve Güvenlik Eğitimi olmak üzere üç farklı şekilde olmalıdır.

a)Genel farkındalık eğitimi: Genel farkındalık eğitimi, tehlikeli madde taşımacılığı hükümlerine/şartlarına ilişkin genel bilgiler ve ilgili mevzuata ilişkin bilgileri kapsamalıdır. Eğitimin süresi asgari 8 saat olmalıdır.

b)Göreve özgü eğitim: Göreve özgü eğitimde, çalışanların doğrudan görev ve sorumluluklarıyla ilgili olarak, tehlikeli madde taşımacılığı hakkındaki Yönetmelikler ve ilgili mevzuattaki düzenlemelerin içeriklerini kapsamalıdır. Eğitimin süresi toplamda en az 24 saat olmalıdır.

Çok modlu taşımacılığa konu tehlikeli madde taşımacılığında çalışanlar, diğer modlardaki düzenlemelerin içerikleri hakkında da bilgi sahibi olmalıdırlar.

Taşımacı (Demiryolu Tren İşletmecisi) ve Demiryolu Altyapı İşletmecisi personeli, aynı zamanda demiryolu taşımacılığına özgü konularda da eğitim almalıdır.

Göreve Özgü eğitim; temel eğitim ve uzmanlık eğitimi şeklinde olmalıdır.

1) Tüm çalışanlar için temel eğitim: Tüm çalışanlar öncellikle tehlikeli madde taşımacılığında kullanılan tehlike ikaz etiketleri/levhalar, turuncu plakaların anlamları ile tehlikeli bir durum ortaya çıktığında haber verme prosedürleri konusunda eğitim almalıdır. Çalışanlar bu kapsamda asgari 8 saat eğitim almalıdırlar.

2) Uzmanlık eğitimi: Tehlikeli maddelerin taşınmasıyla doğrudan ilgili personel, temel eğitime ek olarak görevlerine uygun özel eğitim almalıdır. Eğitimin süresi asgari 16 saat olmalıdır.

Uzmanlık eğitimleri, Göreve özgü eğitimin bir parçası olarak, aşağıdaki tabloda belirtildiği şekilde 3 gruba ayrılan personele/çalışanlara verilmelidir.

Kategorilere göre personel grupları

Kategori

Kategori Tanımı

Personel/Çalışanlar

1

Tehlikeli maddelerin taşınmasında doğrudan görev alan personel

Makinist ve tren teşkil personeli veya eşdeğeri personel

2

Tehlikeli madde taşımacılığında kullanılan vagonların teknik kontrolünde görev alan personel

Demiryolu çeken ve çekilen araç  teknisyenleri veya eşdeğeri personel

3

Trafik ve manevra hizmetlerini düzenleyen personel ile Demiryolu altyapı işletmecisi yönetici  personeli

Trafik kontrolörü, hareket memuru, kontrol merkezinde çalışanlar veya eşdeğeri personel

Uzmanlık eğitimleri asgari aşağıdaki konuları kapsamalıdır:

a) Kategori 1’de yer alan Makinist veya eşdeğer personel:

1- Tren kompozisyonu ile trenlerin teşkil edilmelerinde tehlikeli madde yüklü vagonların trenlerdeki yerleri ile ilgili gerekli bilgilere nasıl ulaşılacağı,

2- Yaşanabilecek olası olumsuzluklar, aksaklıklar

3- Bir olumsuzluk halinde nasıl davranılması gerektiği, haber verilmesi gereken birimler, tren, istasyon ve yakındaki trafik emniyetinin sağlanması için gerekli önlemler,

b) Kategori 1’de yer alan tren teşkil memuru (manevracı) veya eşdeğer personel;

1- Tehlikeli madde taşımacılığında kullanılan manevra etiketlerinin anlamı (RID Model 13 ve RID Model 15)

2- RID 7.5.3 gereğince, Sınıf 1’de yer alan yüklerin koruma mesafeleri,

3- Yaşanabilecek olası olumsuzluklar, aksaklıklar.

c) Kategori 2’de yer alan Vagon teknisyeni veya eşdeğer personel:

1- Vagonların Kullanımına İlişkin Genel Sözleşme (GCU)’nun EK-9 Demiryolu İdareleri arasında Vagonların Transferi için Teknik Şartlarına göre yapılan kontroller,

2- Ulusal mevzuat ve UIC 471-3 Nolu Fişe göre yapılması gereken zorunlu teknik kontroller,

3- RID Bölüm 1.4.2.2.1’de belirtilen belli kontrollerin yapılması,

4- Yaşanabilecek olası olumsuzluklar, aksaklıklar.

d) Kategori 3’de yer alan Trafik kontrolörleri, hareket memurları, kontrol merkezinde çalışanlar veya eş değer personel:

1- Tehlikeli madde taşımacılığında yaşanacak olumsuz durumlarda kriz yönetimi,

2- RID Bölüm 1.11’e göre manevra alanları için uygulanacak acil durum planları

c) Güvenlik eğitimi: Tehlikeli maddelerin taşınmasında, yükleme ve boşaltılmasında görev alacak tüm personele verilen eğitimdir. Tehlikeli maddelerin yükletilmesi, boşaltılması, aktarılması, depolanması ve taşınması sırasında bir kazaya maruz kalma veya sakatlanma riski, tehlikeli maddelerin neden olabileceği tehlike ve zararları konusunda çalışanlar eğitilmelidir.

Eğitimin amacı, tehlikeli maddelerin güvenli bir şekilde elleçlenmesi ve acil müdahale prosedürleri hakkında çalışanları bilinçlendirmektir.

 

(2)Yenileme Eğitimleri; Bu bölümde yere alan eğitimleri desteklemek amacıyla, Tehlikeli Maddelerin demiryoluyla taşınmasına ilişkin ulusal ve uluslararası düzenlemelerde olabilecek değişiklikleri kapsayacak şekilde, düzenli olarak çalışanlara iki (2) yılda bir yenileme eğitimleri verilmelidir.

 

Eğitim Sertifikası

MADDE 17-(1) Eğitimlere katılım sağlayanlar ve sınavda başarılı olanlara yetkilendirilen Eğitim Kuruluşu veya işletmeler tarafından “ RID Eğitim Katılım Sertifikası” düzenlenir.

Alınan eğitimlerin kayıtları işveren tarafından tutulacak ve istenildiğinde çalışan veya yetkili makamlara sağlanacaktır. Kayıtlar 3 yıllık bir süre boyunca işveren tarafından saklanacaktır.

 

 

 

 

 

 

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Belge Süresi, Ücretleri, Denetim ve İdari Müeyyideler

 

Eğitim yetki belgesi süresi

MADDE 18- (1)   Bu Yönerge kapsamında verilen veya yenilenen yetki belgelerinin geçerlilik süresi beş  (5) yıldır.

 

Belge ücretleri

MADDE 19-(1) Bu Yönerge kapsamında düzenlenen “Eğitim Yetki Belgesi” ücreti; Bu Yönergenin yayımlandığı tarih itibariyle, ondokuzbin üçyüz yetmişiki (19.372) TL’dir.  Eğitim yetki belgesi yenileme ücreti ise tam ücretin %5’i olarak alınır.

 (2) Bu Yönerge kapsamında düzenlenen “Tehlikeli Madde Eğitici Belgesi” ücreti; Yönergenin yayımlandığı tarih itibariyle, beşyüzyetmişbir (571) TL’dir.  Eğitici belgesinin zayi olması halinde yenileme ücreti, tam ücretin % 50’si olarak alınır.

 (3) Eğitim Yetki Belgesi ve Tehlikeli Madde Eğitici Belgesi ücreti; her yıl, bir önceki yıla ilişkin olarak 04/01/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında arttırılır.

 

Denetim

MADDE 20- (1) Eğitim yetki belgesi sahipleri ile tehlikeli madde eğiticileri bu Yönerge kapsamında, İdarenin denetimine tabidir.

(2) Denetimler, Bakanlığın ilgili merkez birimi ve/veya taşra teşkilatı personeli marifetiyle yapılır.

(3) Denetimler yılda en az bir(1) kere olmak üzere idarenin uygun gördüğü tarihte ve periyodlarda yapılır.      

 

Belge sahiplerinin uyarılması ve belgelerin iptali

MADDE 21- (1) İdarece yapılan denetimler neticesinde, 12 inci maddedeki yükümlüklerin yerine getirilmediği veya başvuru şartlarındaki yeterliliğin kaybedildiğinin tespiti halinde, eğitim kuruluşları ve işletmeler yazılı olarak uyarılır. Eğitim Kuruluşu veya işletmelere eksikliklerini tamamlamaları için bir aya kadar süre tanınır.

 1.  Bu maddenin birinci fıkrası uyarınca tanınan süre sonunda eksikliklerini gidermeyen eğitim kuruluşu veya işletmelerin yetkisi üç (3) ay süreyle askıya alınır. Yetkileri askıya alınan eğitim kuruluşları veya işletmeler, yetkilerinin askıya alındığı süre içerisinde tehlikeli maddeler kapsamında herhangi bir eğitim faaliyeti düzenleyemez.
 2. Yetkilerinin askıya alınmasını gerektiren sebeplerin iki (2) ay süresince devam etmesi veya yetkilerinin askıya alınması işleminin iki yıl içinde iki kez tekrarı halinde, eğitim kuruluşu veya işletmelerin Eğitim Yetki Belgesi iptal edilir.
 3.  10 uncu maddenin ikinci fıkrası gereği Eğitim Yetki Belgesinin düzenlenme tarihi itibariyle bir (1) yıl içerisinde faaliyete başlamayan eğitim kuruluşlarının veya işletmelerin eğitim faaliyetleri İdarece durdurulur ve belgeleri iptal edilir.
 4.  Eğitim yetki belgesi iptal edilen eğitim kuruluşlarında eğitimini tamamlamamış kursiyerlerin eğitim ücretleri eğitim kuruluşu tarafından iade edilir.
 5.  Eğitici yetki belgesine sahip eğiticilerin eğitici belgesi almak için 7. Maddede belirtilen belgelerin ibrazında gerçeğe aykırı, yanlış veya yanıltıcı bilgi veya belge verdiğinin tespit edilmesi halinde eğitici belgeleri iptal edilir.
 6.  Bu Yönergenin 14 üncü maddesinde belirtilen görev ve yükümlülüklerini yerine getirmedikleri İdarece tespit edilen eğiticiler yazılı olarak uyarılır. 
 7.  Eğitim hizmeti verdiği süre içerisinde İdareye yanlış veya yanıltıcı bilgi ve belge verdiği tespit edilen eğiticilerin eğitici belgesi iptal edilir.
 8.  Bu maddenin 7 inci fıkrasında belirtilen uyarıların bir (1) yıl içerisinde iki defa tekerrür etmesi halinde, eğiticinin eğitici belgesi 2 (iki)  yıl süreyle askıya alınır. Bu durumda ilgili kişi, söz konusu belgesini bir (1) ay içerisinde İdareye göndermek zorundadır.

 

 

ALTINCI BÖLÜM

Son Hükümler

Diğer hükümler

MADDE 22- (1) İdare; eğitim kuruluşları ve işletmeler ile eğiticilerden, ulusal ve uluslararası mevzuat değişikliklerine göre ilave şartlar isteyebilir ve bu yönergenin uygulanmasına yönelik genelge veya talimatlar yayınlayabilir.

 

Yürürlük 

MADDE 23– (1) Bu Yönerge imzalandığı tarihte yürürlüğe girer. 

 

Yürütme 

MADDE 24– (1) Bu Yönerge hükümlerini Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürü yürütür.