EĞİTİM BÖLÜMÜNE DÖN


Tehlikeli Madde Taşımacılığı Denetim Genelgesi (2017)

T.C.

 

ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI

Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü

 

Sayı : 27401505/010.06.01-26547

28/03/2017

Konu: Tehlikeli Madde Taşımacılığı Denetimleri

 

 

 

 

GENELGE

 

(2017 / TMKTDGM - 03 / DENETİM)

 

Bilindiği üzere; tehlikeli madde taşımacılığı kapsamında gerçekleştirilen yol kenarı denetimleri 1 Ocak 2015 tarihinden itibaren Bölge Müdürlüklerimizce yapılmaktadır. Söz konusu denetimler 24.10.2013 tarih ve 28801 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak 01.01.2014 tarihinde yürürlüğe giren Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik ile Tehlikeli Madde Taşımacılığında Yol Kenarı Denetimi Hakkında Genelge (2014 / TMKTDGM-02 ) hükümlerine göre yapılmaktadır.

 

Konuyla ilgili bugüne kadar uygulamada yaşanan tecrübeler ve yapılan denetimlerin Yönetmelik ve Genelgenin amaç ve hedeflerine uygun olarak uygulanmasını teminen aşağıdaki düzenlemelere ihtiyaç duyulmuştur.

 

Buna göre;

 

A- Bölge Müdürlükleri arası uygulama birlikteliğinin sağlanması ve söz konusu denetimlerin sağlıklı bir şekilde yapılması için denetim personelinin, EK-1 de yer alan denetim prosedürlerine riayet etmesi gerekmektedir. Denetim personelinin, yol kenarı denetimlerinde ayrıca, aşağıdaki hususlara dikkat etmeleri önem arz etmektedir.

 

Yönetmeliğin 28 inci maddesi 4 üncü fıkrası (c) ve (ğ) bentleri kapsamındaki hususlar sadece firma denetimleri için olup bu neviden denetimler, yol kenarı denetimlerinde yapılmayacaktır.

 

Yapılan yol kenarı denetimlerinde, ADR Uygunluk/Taşıt Uygunluk Belgesine sahip olan ancak, yeterliliğinin kaybolduğu tespit edilen araçların muayene merkezine sevk edilip muayenelerinin yaptırılması gerekir. Bu durumda, denetimi gerçekleştiren yetkili personel tarafından EK-4 deki Uygunsuzluk Tespit Tutanağının düzenlenerek aracın tehlikeli madde taşıyan araçların muayene ve testleri için Bakanlığımız tarafından yetkilendirilen Muayene Merkezlerinden birine sevki yapılacaktır.

 

 

B- Tehlikeli madde taşımacılığı yol kenarı denetimlerin elektronik ortamda arşivlenmesi:

 

İdari para cezası tatbik edilen araçlar için bilgisayar ortamında yıllara göre bir klasör oluşturulacak ve bu klasörün içerisinde idari para cezası kesilen araç plakasına göre alt klasör oluşturularak bu araç için çekilen tüm fotoğrafların bu klasöre aktarılması sağlanacaktır.

 

Söz konusu elektronik arşiv minimum 5 yıl süre ile muhafaza edilecektir.

 

C- Tehlikeli madde taşımacılığı yol kenarı denetimi ve şirket denetimlerinin işlendiği U-

NET sistemindeki Denetim Modülünde revizyona gidilmiştir. Bundan sonra:

 

 

Gazi Mustafa Kemal Bulvarı No: 128 Maltepe – Çankaya / ANKARA

 

 

Ayrıntılı bilgi için irtibat: K.ERKAN Daire Başkanı

 

 

Telefon: (0312) 203 22 96

 

 

Faks: (0312) 231 51 89

 

 

 

 

 

1/2

 

T.C.

 

ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI

Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü

 

 

Tehlikeli madde yol kenarı denetimlerinde gerek uygunsuzlukları tespit edilip idari para cezası kesilen araç bilgileri gerekse de uygunsuzluk bulunmayan araç bilgileri, denetimi yapan yetkili denetim uzmanı tarafından Bakanlığımız U-NET sistemine eksiksiz olarak her bir araç için girilecektir.

 

Tehlikeli madde ile iştigal eden firmalara yönelik denetimler de uygunsuzluk bulunsun veya bulunmasın yine U-NET sistemine işlenecektir.

 

Her iki denetim hakkında, Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğüne periyodik olarak yazılı ve/veya e-posta ile gönderilen istatistiki bilgiler, revize edilen sistem üzerinden bu bilgilere ulaşılabildiğinden bundan böyle gönderilmeyecektir.

 

D- Yönetmeliğin 9 uncu maddesi (g) bendi gereğince araçta bulundurulması zorunlu olan Tehlikeli Maddeler ve Tehlikeli Atık Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Poliçesi, Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ile yapılan Protokol sonucunda U-NET sistemi üzerinden sorgulanabilecektir. Aracın, Tehlikeli Maddeler ve Tehlikeli Atık Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasının olup olmadığı Bölge Müdürlüğünüzce daha önce isimleri bildirilen (EK-5 isimleri bulunan) ve U-NET sistemi üzerinden kontrol etmeye yetkilendirilmiş personel tarafından sistem üzerinden araç plakası ile kontrol edecek ve geçerli poliçe bilgisi bulunması halinde idari para cezası uygulanmayacaktır.

 

Bakanlığımızın, Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşmasına (ADR) göre denetim yükümlülüğünü yerine getirmek ve Bakanlığımız 2017-2021 yıllarını kapsayan Stratejik Planında yapılması taahhüt edilen tehlikeli madde taşımacılığı denetim sayılarına ulaşmak için denetimlerin ilgili mevzuat ve bu Genelge çerçevesinde yapılması ve bu bilgilerin U-Net Otomasyon Sisteminde bulunan "Denetim" modülüne vakitlice girilmesi gerekmektedir.

 

Bilgilerinizi ve gereğinin buna göre ifasını rica ederim.

 

 

 

 

 

Suat Hayri AKA

 

EKLER:

Bakan a.

 

Müsteşar

 

 

 

 

1-   Denetim prosedürleri,

2-   Aracın 4 tarafından çekilecek fotoğraflara örnekler,

 

3-   Araçta bulunması zorunlu evrak, kişisel ve genel koruyucu ekipmanlar ile yangın söndürme teçhizatının fotoğraflama örnekleri,

 

4-   Uygunsuzluk Tespit Tutanağı,

5-   Mali Sorumluluk Sigortasını U-NET üzerinden kontrole yetkili personel listesi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gazi Mustafa Kemal Bulvarı No: 128 Maltepe – Çankaya / ANKARA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ayrıntılı bilgi için irtibat: K.ERKAN Daire Başkanı

 

 

Telefon: (0312) 203 22 96

 

 

Faks: (0312) 231 51 89

 

 

 

 

 

2/2

 

T.C.

 

ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI

Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü

 

 

EK-1

 

Denetim personeli, denetime başlamadan önce araç sürücüsüne kendilerini tanıtmaları ve denetimin kapsamı konusunda bilgi verip aracı müsait bir alana çektirip kontağı kapattırdıktan sonra; aşağıdaki prosedürleri sırasıyla uygulayacaklardır.

 

  1. Sürücüden; ehliyet, aracın ruhsatı, SRC5 belgesi, Taşıma Evrakı, Yazılı Talimat, Tehlikeli Maddeler ve Tehlikeli Atık Mali Sorumluluk Sigorta Poliçesi, ADR/Taşıt Uygunluk Belgesi veya Taşıt Durum Tespit Belgesi gibi evrakları hazırlamasını isteyecektir.

 

  1. Sürücü istenen evrakı hazırlarken kendilerinin aracın; önden, arkadan ve her iki yandan tehlike ikaz levhaları, araç plakası ve turuncu renkli plakaları gösterecek şekilde fotoğraflarını çekecektir. (EK-2 de gösterildiği gibi uygun açılardan ve görülür bir şekilde fotoğraflaması)

 

  1. Sürücüden istenen evrak kontrol edildikten sonra fotoğrafları çekilecektir. (EK-3 de bazı örnekler verilmiştir)

 

  1. Aracın etiketleme ve işaretleme kontrolleri yapılacaktır.

 

  1. Taşınan tehlikeli maddenin özelliğine ve miktarına göre araçta bulunması zorunlu olan kişisel ve genel koruyucu ekipmanlar ile yangınla mücadele ekipmanının sürücüden teker teker istenmesi ve toplu olarak fotoğraflamak için aracın ön tarafına bunların koydurulması. En son aracın plakası da görülecek şekilde bu ekipmanların fotoğrafı çekilecektir. (EK-3 de gösterildiği gibi)

 

  1. Araçta eğer sürücünün yanında başka bir yardımcı personel varsa söz konusu kişisel ekipmanlar her ikisi için de istenecektir.

 

  1. Araçta bulunması zorunlu olan yangın söndürme tüplerinin özellik, sayı ve kapasitelerinin kontrol edilmesi. Bu tüplerin, test tarihlerinin geçip geçmediği, mührünün açılıp açılmadığı ve tüpün üzerindeki basınç göstergesindeki ibrenin yeşil alanda olup olmadığı kontrol edilecektir.

 

  1. Taşınan yükün tehlikeli madde olup olmadığının şüphelenildiği durumlarda, taşınan ürün için hazırlanan Güvenlik Bilgi Formunun (MSDS Form) kontrol edilecektir. Söz konusu Form araçta bulunmuyor ise sürücü tarafından ilgililerden temin edilmesinin sağlanacaktır.

 

  1. Ambalajlı taşımacılıkta kullanılan ambalajların UN onaylı olup olmadığı, tehlike ikaz işaretleriyle işaretlenip işaretlenmediği ve kargo emniyetinin sağlanıp sağlanmadığı kontrol edilecektir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

T.C.

 

ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI

Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü

 

 

EK-2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

T.C.

 

ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI

 

Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü

 

 

 

 

EK-3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

T.C.

 

ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI

Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü

 

EK-4

 

Tehlikeli Madde Taşıyan Araç Ve Üst Yapıların Teknik Muayeneleri Hakkında Yönetmeliğin 13 Üncü Maddesinin 5 İnci Fıkrasına İstinaden Düzenlenen

 

UYGUNSUZLUK TESPİT TUTANAĞI

 

 

 

 

DÜZENLEYEN KURULUŞ VE BİRİMİ:

 

Hakkında Uygunsuzluk Tutanağı Düzenlenen Gerçek / Tüzel Kişinin

 

Adı Soyadı/Unvanı

 

İş Yeri Adresi

 

İkametgâh Adresi

Vergi Kimlik No

T.C. Kimlik No

 

Aracın

 

 

Cinsi

 

Plaka No

Diğer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADR Uygunluk /Taşıt Uygunluk

 

Geçerlilik Tarihi

 

Belge No

 

Belgesi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aracın Sürücüsünün

 

 

 

Adı Soyadı

İmzası

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…../..……/……..

tarihinde,

saat

 

……./…….

de

ve

 

……………………………………………………………………………………….

 

………………………………………………………………………………………………………

 

………...Adresi /Mevkii’nde yapılan denetim/kontrol sonucunda ADR/ Taşıt Uygunluk Belgesi

 

almış olan yukarıda bilgileri olan aracın.....................................................................................................……………………………

 

………………….…………………...........………………………………………………….

 

hususunda yeterliliği kaybolduğu tespit edilmiştir.

 

Düzenleyen Görevlilerin

Adı Soyadı

Unvanı

Sicil No

İmzası

 

 

 

 

 

 

 

 

Diğer Hususlar (Gerekirse):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4