EĞİTİM BÖLÜMÜNE DÖN


SDS (Güvenlik Bilgi Formu) Hazırlama

İngilizcesi Material Safety Data Sheet (MSDS) şeklindedir; fakat artık SDS – Safety Data Sheet olarak kullanılmaktadır. Türkçe karşılığı ise ‘’Güvenlik Bilgi Formu’’dur. Türkçe kısaltması olarak GBF terimi kullanılır.

Güvenlik Bilgi Formu (SDS/GBF) Nedir?

İnsan sağlığı ve çevrenin, zararlı maddelerin ve karışımların olumsuz etkilerinden korunması amacıyla, zararlı maddelerin ve karışımların özelliklerine ilişkin ayrıntılı bilgileri ve bulunduğu işyerlerinde zararlılık özelliklerine göre alınacak güvenlik önlemlerini içeren belgedir.

Güvenlik Bilgi Formu (SDS/GBF) Neden Hazırlanır?

Piyasaya arz edilen zararlı maddelerin ve karışımların insan sağlığı ve çevre üzerinde yaratabilecekleri olumsuz etkilere karşı etkin kontrol ve gözetimi sağlamak üzere güvenlik bilgi formları hazırlanır.

Güvenlik Bilgi Formaları (SDS/GBF) Hazırlama Hizmeti

SDS Hazırlama, tehlikeli kimyasallar ihtiva eden işletmelerde yapılması zorunlu bir çalışmadır.

Türkiye’de 13 Aralık 2014 tarihinde yürürlüğe giren ‘’ZARARLI MADDELER VE KARIŞIMLARA İLİŞKİN GÜVENLİK BİLGİ FORMLARI HAKKINDA YÖNETMELİK’’ uyarınca Güvenlik Bilgi Formları hazırlanır ve dağıtılır.

Yönetmelik uyarınca SDS hazırlama işlemi Türkçe olmalıdır.

Yeni yönetmeliğe göre zararlı madde veya karışımlar satan üretici, tedarikçi veya alt dağıtıcılar müşterilerine yeni formda Güvenlik Bilgi Formu sunmak zorundadır. Maddeler için geçiş süreci 01/06/2015, karışımlar için 01/06/2016’dır.

Yürürlükten kaldırılan Yönetmelik

26/12/2008 tarihli ve 27092 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tehlikeli Maddeler ve Müstahzarlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formlarının Hazırlanması ve Dağıtılması Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

Güvenlik Bilgi Formunda (SDS/GBF) Yer Alması Gereken Bilgiler Nelerdir?

Güvenlik Bilgi Formunun Birinci Kısmında

1) Formun düzenlenmesinde kullanılan mevzuat

2) Madde/Karışım adı

3) Formun hazırlama tarihi

4) Yeni düzenleme tarihi (Formda yeniden düzenleme yapılmışsa)

5) Kaçıncı düzenleme olduğu (Formda yeniden düzenleme yapılmışsa)

6) Form numarası

7) Sayfa numarası ve toplam sayfa numarası ayrı ayrı belirtilir.

Güvenlik Bilgi Formunun İkinci Kısmında;

Güvenlik Bilgi Formunun ikinci kısmı 16 başlıktan oluşur.

1) Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının tanımı

2) Zararlılık tanımlanması

3) Bileşim/ içindekiler hakkında bilgi

4) İlk yardım önlemleri

5) Yangınla mücadele önlemleri

6) Kaza sonucu yayılmaya karşı önlemler

7) Elleçleme ve depolama

8) Maruz kalma kontrolleri/kişisel korunma

9) Fiziksel ve kimyasal özellikler

10) Kararlılık ve tepkime

11) Toksikolojik bilgiler

12) Ekolojik bilgiler

13) Bertaraf etme bilgileri

14) Taşımacılık bilgisi

15) Mevzuat bilgisi

16) Diğer bilgiler