EĞİTİM BÖLÜMÜNE DÖN


Mesleki Yeterlilik Eğitimleri ve Sınavı Hakkında Genelge

 

 

 

 

Sayı    :B.11.0.KUG.0.00.17.00/230-4544                                                                08/04/2010

Konu   :Mesleki Yeterlilik Eğitimleri ve Sınavı

 

 

 

GENELGE

(2010/KUGM-09/MYB)

 

 

 

İlgi: 6/7/2009 tarih ve (2009/KUGM-15 /MYB) sayılı Genelge.

 

 

İlgi Genelge’nin; “MESLEKİ YETERLİLİK EĞİTİMİ”  başlıklı (4) üncü bölümüne aşağıdaki 7, 8, 9, 10,11 ve 12 nci maddelerin eklenmesi;

 

“7) Mesleki Yeterlilik Eğitim Merkezleri tarafından düzenlenecek her bir eğitim programında en az 10 (on) kursiyerin bulunması,

 

8)  Mesleki Yeterlilik Eğitimi Yetki Belgesi iptal edilen eğitim merkezlerinden eğitim almış kursiyerler hariç olmak üzere diğer eğitim merkezlerinden eğitim alan ve Bakanlığımızca yapılan Mesleki Yeterlilik Sınavına giren kursiyerlerin sayısının 20 (yirmi)’den az olması halinde, eğitim merkezlerinin başarı durumlarının, o sınav için, Karayolu Taşımacılık Faaliyetleri Mesleki Yeterlilik Eğitimi Yönetmeliği’nin 47 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında değerlendirmeye alınmaması,

 

 9) Kursiyer sayısının Mesleki Yeterlilik Eğitim Merkezlerinin mevcut sınıflarının kapasitelerine uygun sayıda olması,

 

10)   Bakanlıkça yapılacak denetimleri engelleyen veya denetim yapılmasına imkan vermeyen eğitim merkezlerinin sözkonusu denetim tarihindeki eğitim programlarının geçersiz sayılması ve o eğitim programlarında isimleri bildirilen kursiyerlerin yapılacak sınavlara alınmaması,

 

11) Sınav başvurusu başlangıç tarihine kadar eğitimini tamamlamış olan kursiyerlerin o dönemdeki sınava kabul edilmesi, sınav başvurusu başlangıç tarihinden sonra düzenlenen/biten eğitim programlarını tamamlayan kursiyerlerin bir sonraki sınava kabul edilmesi,

 

12) Eğitim programları saatlerinin en geç saat 21.00’de sonlandırılacak şekilde düzenlenmesi,”

 

 

Sayı    :B.11.0.KUG.0.00.17.00/230-4544                                                                08/04/2010

Konu   :Mesleki Yeterlilik Eğitimleri ve Sınavı

 

 

 

 

3348 Sayılı Ulaştırma Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun’un  2, 10 ve 35 inci maddeleri ile 4925 Sayılı Karayolu Taşıma Kanunu’nun 5 inci ve Karayolu Taşımacılık Faaliyetleri Mesleki Yeterlilik Eğitimi Yönetmeliği’nin 48 inci maddesi çerçevesinde olmak üzere ve bunların Bakanlığımıza vermiş olduğu yetkiye istinaden uygun görülmüştür.

 

Bilgilerini ve gereğinin buna göre ifasını rica ederim.

 

                                              

 

                                                          

 

Binali YILDIRIM  

                                                                                                                  Bakan

 

DAĞITIM

Ulaştırma Bölge Müdürlükleri

İlgili Sektör Kuruluşları

Yetkili Eğitim Merkezleri