EĞİTİM BÖLÜMÜNE DÖN


IGC Kod Uygulamaları

T.C.

 

ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI

Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü

 

 

Sayı   : 79462207-010.07.01- 937

24/07/2013

Konu  : IGC Kod Uygulamaları

 

 

UYGULAMA TALİMATI

 

2013/83

 

 

 

Denizde Can Emniyeti Uluslararası Sözleşmesi (SOLAS 74) Bölüm VII Kısım C; dökme sıvılaştırılmış gaz ürünlerinin taşınmasını düzenleyen zorunlu hükümler içermektedir. Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO), anılan zorunlu hükümlerin ayrıntılarını düzenlemek ve sıvılaştırılmış gazların denizyoluyla emniyetli olarak taşınmasında bir standart sağlamak amacıyla anılan hükümleri ayrıntılı olarak düzenleyen Dökme Halde Sıvılaşmış Gaz Taşıyan Gemilerin İnşa ve Teçhizatı Hakkında Uluslararası Kod’u (IGC Kod) yayımlamıştır.

 

 

IGC Kod, Kod kapsamına giren ürünlerin özelliklerine uygun olarak taşınmasını sağlamak ve bahse konu ürünlerin gemilere, gemi personeline, diğer yüklere ve deniz çevresine olası olumsuz etkilerini en aza indirgemek amacıyla; gemi ve gemi ekipmanlarının inşa standartları ile dizaynları hakkında kurallar içerir.

 

 

1 – IGC Kod Kapsamındaki Yüklerin Taşınması

 

IGC Kod’da yer alan ürünlerin; uygun taşımacılık isimleri, ürün özellikleri ve taşınması sırasındaki gereklilikler Bölüm 19’da, ürüne ait özel taşıma gereksinimleri de Bölüm 17’de verilmiştir. IGC Kod Kural 1.1’de, Kod’un hangi gemilere uygulanacağı detaylı olarak ifade edilmektedir. Anılan gemiler, IGC Kod Kural 1.1.8 hükmü gereği, Kodun gerekliliklerini sağladığını gösteren uygunluk sertifikasına sahip olmalıdırlar. Denetime ve uygunluk sertifikasının düzenlenmesine ait hususlar, IGC Kod Kural 1.5’de verilmiştir.

 

 

2 - IGC Kod Kapsamında Olmayan Yüklerin Taşınması

 

IGC Kod kapsamına giren ancak Bölüm 19’da listelenmemiş bir ürün, ülkemiz limanlarından yüklenmek isteniyorsa; gemi ilgilileri, ürünün gemiye yüklenmesinden en az 1 ay önce, ürünün karakteristik özelliklerini, taşıma sıras ındaki riskleri ve bu risklere karşı alınacak önlemleri içeren (IGC Kod prensipleri dikkate alınarak hazırlanmış) ürün ile ilgili bilgileri, ülkemizdeki yetkili İdare olan Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğüne bildirecektir. Alınan bilgiler doğrultusunda İdare, söz konusu yükün güvenli taşınıp taşınamayacağını, gerekiyorsa geminin bayrak devleti ve yükün gideceği liman devleti otoriteleri ile değerlendirecektir.

 

GMK Bulvarı No:128A Maltepe/ Çankaya / ANKARA

 

 

Ayrıntılı bilgi için irtibat: U.BAYLAN/GS Uzmanı

Telefon: (0 312) 203 20 00/3938

Faks: ( 0 312) 231 51 89

e-posta:unal.baylan@udhb.gov.tr

 

Elektronik Ağ: www.tmkt.gov.tr

 

 

 

 

 

 

 

T.C.

 

ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI

Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü

 

 

Sayı   : 79462207-010.07.01- 937

24/07/2013

Konu  : IGC Kod Uygulamaları

 

 

Yapılan değerlendirme neticesinde ürünün taşınmas ına izin verilmesi halinde; yükün karakteristik özelliklerinin ve bu yükün taşınmas ı ve elleçlenmesi için gerekli ön taşıma şartlarının belirtildiği bir sertifika, İdare tarafından gemi kaptanına verilir. İdare, sertifikanın bir örneğini diğer üye ülkelere bildirilmesi amacıyla IMO’ya gönderir.

 

Bilgilerini ve gereğini önemle rica ederim.

 

 

Suat Hayri AKA

 

Bakan a.

Müsteşar Yardımcısı V.

 

GMK Bulvarı No:128A Maltepe/ Çankaya / ANKARA

 

 

Ayrıntılı bilgi için irtibat: U.BAYLAN/GS Uzmanı

Telefon: (0 312) 203 20 00/3938

Faks: ( 0 312) 231 51 89

e-posta:unal.baylan@udhb.gov.tr

 

Elektronik Ağ: www.tmkt.gov.tr