EĞİTİM BÖLÜMÜNE DÖN


Eğitim Kurumu Yetkilendirilme Danışmanlığı

Tehlikeli Madde Taşımacılığı Mesleki Yeterlilik Eğitimi Yetki Belgesi (TMTMYB) Nedir?

Karayolu Taşımacılık Faaliyetleri Mesleki Yeterlilik Eğitimi Yönetmeliği kapsamında tehlikeli madde taşıyan araç şoförlerine eğitim vermek üzere faaliyette bulunacak gerçek ve tüzel kişilere bakanlıkça düzenlenen yetki belgesini ifade etmektedir.

Eğitim Merkezlerinin Sahip Olması Gereken Nitelikler Nelerdir?

Karayoluyla Tehlikeli Madde Taşıyan Araç Şoförlerine Yönelik Mesleki Yeterlilik Eğitimi Yönergesi

a) En az 3 adet derslik, en az bir adet öğretmenler odası, sorumlu yönetici odası ve büro hizmetleri odası.

b) Tuvalet.

c) Kitaplık.

ç) Kantin veya çay ocağı.

d) Sıcaktan ve soğuktan korunmuş, katılımcılar için rahat, sağlıklı ve güvenli bir ortam.

e) Katılımcıların kullanabileceği panolar ile Bakanlıkça belirlenecek konulardaki uyarı, bilgi ve duyuru levhalarının asılabileceği/bulundurulabileceği/yerleştirilebileceği uygun yerler.

f) Açık ve kapalı alanlarında yeterli yangın önleme, söndürme ve alarm ile aydınlatma sistemleri/araçları bulunan bir altyapı.

(2) Eğitim merkezinde; sorumlu yönetici, öğretmen, katılımcılar için ayrılan odalar ve derslikler, hizmetin gerektirdiği şekilde donatılmış olmalıdır.

(3) Eğitim kuruluşları ayrıca, aşağıda belirtilen hususları sağlamak zorundadırlar.

a) Yola çıkış kontrolü, yük güvenliği, hareket kontrolü, kaza bildirimi ve beklenmeyen durumlarda alınacak önlemler ve yangın konularında uygulamalı ders yapılacak en az 1000(bin) metrekarelik bir açık alanın kullanım hakkına sahip olmak.

b) Kuramsal eğitim araçları olarak; en az 10 adet farklı çeşitte tehlikeli madde ambalajı, araç tanımlama turuncu ikaz levhası ve tehlike etiketleri, şoför koruyucu donanım malzemeleri, yük güvenliği malzemeleri, 6 kg’lık ABC tozlu ve TSE belgeli/onaylı yangın söndürme tüpü, trafik işaret levhaları panosu, tehlikeli madde taşımasıyla ilgili görsel duvar resimleri ve benzeri ekipmanlar ile EN 12195-1:2010 standardına uygun olarak yükleme emniyetini sağlamada kullanılan (germe kayışı, zincir, takoz, Euro palet, sürtünmeyi artırıcı lastik veya benzeri malzemeden yapılmış ped gibi) teçhizatlara sahip olmak.

c) Uygulamalı eğitim aracı olarak; araç üzerinde yükleme güvenliği ve hareket kontrolü uygulamasını yapmaya elverişli bir adet en az 3,5 ton yük taşıma kapasiteli ADR teçhizatlı kapalı veya örtülü kasalı araç, tank eğitimi verilecek ise ADR Uygunluk Belgesine sahip veya ADR tip onaylı tanker veya çekici ile römork/yarı römorka sahip olmak.

ç) Uygulamalı eğitim teçhizatı olarak; yangın tavası, gaz tüpü tertibatı veya çelik bidon içinde sıvı yakıt, su bidonu, CO2 veya ABC tozlu 6 Kg’lık TSE belgeli/onaylı yangın tüpü, tutuşturma çakmağı ve çubuğu, yük güvenliği ve araç tanımlama donanımları ile şoför koruyucu donanım malzemelerine sahip olmak.

d) ADR kapsamında asgari “Temel Eğitim” vermeye yetkili en az bir eğitici istihdam etmek.

e) ADR kapsamında temel eğitimin yanı sıra, ADR Tank Eğitimi, ADR Sınıf 1 ve ADR Sınıf 7 Eğitimi’ni de vermek isteyenler için bu dersleri vermeye yetkili eğitici/eğiticileri bulundurmak.

f) Eğitim kuruluşunun kitaplığında, kursiyerlerin kullanımına açık güncel olmak üzere en az 3 takım; Türkçe ADR Anlaşmasının A ve B Teknik Ekleri, tehlikeli madde taşımacılığı konusunda yayımlanmış kanun, yönetmelik, tebliğ, yönerge ve genelgeleri bulundurmak.

(4) Birinci, ikinci ve üçüncü fıkralarda sıralanan yapı, araç ve gereçlerin sürekli olarak faal/çalışır ve kullanılır durumda olması şarttır.

Tehlikeli Madde Taşımacılığı Mesleki Yeterlilik Eğitimi Yetki Belgesi (TMTMYB) Süresi Nedir?

Tehlikeli Madde Taşımacılığı Mesleki Yeterlilik Eğitimi Yetki Belgesi (TMTMYB) Süresi 5 yıldır.

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Eğitimi Yetki Belgesi (TMGDEYB) Nedir?

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı yetiştirmek amacıyla Bakanlık tarafından yetkilendirilen eğitim kuruluşlarına düzenlenen belgeyi ifade etmektedir.,

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Eğitimi Yetki Belgesi

Yetki Belgesi Alma Zorunluluğu

MADDE 5
(1) TMGD eğitimi verecek gerçek ve tüzel kişilerin ,idareden (TMGDEYB) almaları zorunludur.

Yetki Belgesi Almak İçin Gerekli Belgeler

MADDE 6
(1) Gerçek veya tüzel kişiler, aşağıdaki belgeleri ibraz etmeleri halinde idare tarafından kendilerine TMGDEYB düzenlenir.
Başvuru dilekçesi
Bu tebliğ kapsamında eğitim verebilecek en az bir eğitici ile yapılmış sözleşme
Eğitim müfredatı
(2) Başvuru sahibi adına, Bakanlıkça belirlenen yetki belgesi ücreti oluşturulan ödeme numarası ile, ilgili bankaya yatırılır.
(3) Yetki Belgesi alabilmek için, ADR, RID veya IMDG Kod veya IATA DGR kapsamında idare tarafından düzenlenen Tehlikeli Madde Taşımacılığı Eğitimi Yetki Belgesi sahibi olmak şarttır.
(4) Bakanlık kendi düzenlediği veya www.turkiye.gov.tr adresi üzerinden sorgulayabildiği belgelerin matbu çıktılarını istemeyebilir.

Eğitim Kuruluşlarının Nitelikleri Ve Bulundurulması Gereken Materyaller

MADDE 7
(1) Eğim kuruluşlarında, eğim için gerekli olan ve aşağıda belirlen eğim materyalleri ile araç ve gereçlerin bulundurulması zorunludur
a) Her sınıfta kurulu ve çalışır halde projeksiyon cihazı.
b) Her kursiyere verilmek üzere birer takım güncel, ADR, RID ve IMDG Kod sözleşme dokümanları.
c) Araç tanımlama turuncu ikaz levhası ve tehlike etiketleri.
ç) Trafik işaret levhaları panosu, tehlikeli madde taşımasıyla ilgili görsel duvar resimleri ve benzeri ekipmanları.
d) En az 10 adet farklı çeşit tehlikeli madde ambalaj örnekleri.
e) ADR Bölüm 8.1.5’e uygun kişisel korunma teçhizatları.
f) EN 12195‐1 standardına uygun olarak yükleme emniyetini sağlamada kullanılan (germe kayışı, zincir, takoz, euro palet, sürtünmeyi artırıcı lastik veya benzeri malzemeden yapılmış ped gibi) teçhizat ve ekipmanları.
(2) Bu Tebliğ kapsamında Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Eğimi Yetki Belgesi talebinde bulunan eğim kuruluşları, birinci fıkradaki şartlara ilaveten, özel eğim merkezlerine ve dersliklere ilişkin Milli Eğim Bakanlığı taranfından belirlenmiş diğer standartları da sağlamak zorundadır.
(3)Yangınla mücadele eğiminin teorik kısmına ilave olarak, uygulamalı eğimin verilebileceği ve bu konuda kabul görmüş asgari donanıma sahip emniyetli bir yerde verilmesi sağlanır.