EĞİTİM BÖLÜMÜNE DÖN


DÖKME TAHILLERIN EMNİYETLİ TAŞINMASI HAKKINDA ULUSLARARASI KOD

Mune Haldeki Talullarm Emniyetli Ta§mmasi Hakkinda Uluslararasi Kod (Uluslararasi Tahil Kodu), Denizde Can Emniyeti Uluslararasi Stizlesmesinin (SOLAS 74) Boltim 6, Kural 8 geregi, dame halde tahil ytiklemesi ye tasimasi yapacak turn gemiler icin zorunludur.

 

Uluslararasi Tahil Kodu hukumlerinin uygulanmasnu kolaylastirmak, uygulamada birliktelik saglamak, tahil tasinmasi strasinda olabilecek kazalart engellemek amaci ile esdeger uygulamalar ye aciklamalara iliskin olarak, Uluslararast Denizcilik Orgtitti (IMO) tarafindan MSC.1/Circ.488 sayili sirktiler yayimlanmistir.

 

Stiz konusu sirktilerde, tahil ytiklerinin gemilerde dokme olarak yiiklenmesi ye tasmmast, yiikleme hesaplarmm yapilmasi, ambarlarm doldurulmasi, ytiktin ambar icinde hap edilmesi, geminin dengesi actsmdan gereksinimler, yatma momenti, yaktin kayma acisi, istif faktorti gibi konulara ili kin olarak uygulanacak yontemler tammlanmistir.

 

Bu itibarla, dokme tahil ytiklemelerinde, Uluslararasi Tahil Kodu htikilmlerine ye MSC.1/Circ.488 sayth sirkillerdeki belirtilen gerekliklere uyulmasi hususunda bilgilerinizi ye ge -ini rica ederim.