EĞİTİM BÖLÜMÜNE DÖN


Denizyoluyla Taşınacak Dolu Konteynerlerin Brüt Ağırlıklarının Tespiti ve Bildirimi Hakkında Yönerge

27 Mart 2017 tarihli ve 26544 sayılı Bakan Olur’u ile yayımlanmıştır.

 

 

DENİZYOLUYLA TAŞINACAK DOLU KONTEYNERLERİN BRÜT AĞIRLIKLARININ TESPİTİ VE BİLDİRİMİ HAKKINDA YÖNERGE

 

BİRİNCİ BÖLÜM

 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 

Amaç

 

MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı, denizyolu taşımacılığının daha emniyetli bir şekilde gerçekleştirilmesini teminen, denizyoluyla taşınmak üzere ülkemiz kıyı tesislerinde gemilere yüklenecek olan dolu konteynerlerin brüt ağırlıklarının tespit edilerek doğrulanması, doğrulanmış brüt ağırlıklarının bildirimi ve tarafların sorumluluklarına ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

 

Kapsam

 

MADDE 2 - (1) Bu Yönerge;

 

 1. Denizyoluyla taşınmak üzere ülkemiz kıyı tesislerinde gemilere yüklenecek olan dolu konteynerleri,

 

 1. Yükletenleri, hat operatörlerini, taşıma işleri organizatörlerini, kıyı tesisi işleticilerini, taşıyanları ve tartı aleti operatörlerini,

 

 1. Denizde Can Emniyeti Uluslararası Sözleşmesi (SOLAS 74) Bölüm 6 hükümlerine tabi olan ve dolu konteynerlerin yükleneceği gemileri,

 

kapsar.

 

 1. Savaş hali veya olağanüstü hallerde uygulanacak mevzuat hükümlerine göre yapılan taşıma işlemlerini,

 

 1. Türk  Silahlı  Kuvvetlerine  ait  olan  gemi  ve  deniz  araçlarıyla  yapılan  taşıma

 

işlemlerini,

 

 1. Kısa mesafeli uluslararası sefer yapan ve SOLAS 74 Bölüm 6 hükümlerine tabi olan ro-ro gemilerine bir araç ile çekilerek yüklenecek olan treyler veya şasi üzerindeki dolu konteynerleri,

 

ç) Emniyetli Konteynerler Hakkında Uluslararası Sözleşme hükümlerine tabi olmayan açıkdeniz konteynerlerini,

 

kapsamaz.

 

Dayanak

 

MADDE 3 - (1) Bu Yönerge, 26/9/2011 tarihli ve 655 sayılı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 14/4/1341 tarihli ve 618 sayılı Limanlar Kanunu ile 31.10.2012 tarihli ve 28453 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Limanlar Yünetmeliği’ne dayanılarak ve 6/3/1980 tarihli ve 8/522 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile taraf olunan 1974 Denizde Can Emniyeti Uluslararası Sözleşmesi (SOLAS 74) ile 17/1/2013 tarihli ve 6403 sayılı Kanun ile taraf olunan Emniyetli Konteynerler Hakkında Uluslararası Sözleşme hükümlerine paralel olarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

 

MADDE 4 - (1) Aksi belirtilmedikçe bu Yönergede yer alan;

 

 1. Bakanlık: Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığını,

 

 1. Boş konteyner: İçerisinde veya üzerinde yük, paketleme ve ambalajlama malzemeleri ile yük emniyet malzemeleri bulunmayan konteyneri,

 

 1. Brüt ağırlık: Konteynerin dara ağırlığı da dahil olmak üzere, içerisinde bulunan yükün, paketleme ve ambalajlama malzemelerinin ve yük emniyet malzemelerinin tümünün toplam ağırlığını,

 

ç) CTU Kod: Yük Taşıma Birimlerinin Paketlenmesine Yönelik Uygulama Kodunu,

 

 

 

 

1

 

27 Mart 2017 tarihli ve 26544 sayılı Bakan Olur’u ile yayımlanmıştır.

 

 

 1. Doğrulanmış brüt ağırlık: Dolu konteynerin bu Yönergede belirtilen yöntemlerden biriyle tespit edilerek onaylanan brüt ağırlığını,

 

 1. Doğrulanmış brüt ağırlık belgesi: Dolu konteynerin doğrulanmış brüt ağırlık bilgisini içerecek şekilde yükleten tarafından veya yetkilendirdiği kişilerce hazırlanarak onaylanan ve taşıyan ile kıyı tesisi işleticisine iletilen basılı veya elektronik formatta Türkçe ve İngilizce dilinde düzenlenen belgeyi,

 

 1. Dolu konteyner: İçerisinde veya üzerinde yük, paketleme ve ambalajlama malzemeleri ile yük emniyet malzemeleri bulunan konteyneri,

 

 1. Gemi: SOLAS 74 Bölüm 6 hükümlerine tabi olan gemiyi,

 

ğ) Gemi acentesi: Yaptıkları anlaşmalarla gemi sahibi gerçek veya tüzel kişiler ile kaptan, işleten veya gemi kiralayanın nam ve hesabına hareket eden ve üçüncü kişi ve kuruluşlara karşı bunların haklarını koruyan, bu çerçevede yaptıkları iş ve işlemlerde kendi kusurları dışında sorumlu tutulamayan, anlaşmadaki kişi veya kuruluşu,

 

 1. Hat operatörü (shipping liner carrier): Belirli bir program kapsamında ve önceden ilan edilen yükleme ve tahliye limanları arasında gemilerle konteynerlerde yük taşıma hizmetini düzenli bir şekilde ifa eden gerçek ve tüzel kişileri veya temsilcisini,

 

ı) İdare: Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğünü,

 

 1. Kısa mesafeli uluslararası sefer: SOLAS 74 Bölüm 3 Kural 2’de tanımlanan kısa mesafeli uluslararası seferi,

 

 1. Kıyı tesisi: Sınırları İdare tarafından belirlenen, gemilerin emniyetli bir şekilde yük ve/veya yolcu tahmil/tahliye ile bakım-onarım işlemleri yapabilecekleri ya da barınabilecekleri, rıhtım, iskele, şamandıra, platform ile buralara ilişkin demir yerleri, yaklaşma alanları, kapalı ve açık depolama alanları, idari ve hizmet amacıyla kullanılan bina ve yapılarını,

 

 1. Kıyı tesisi işleticisi: Bakanlıktan izin almak suretiyle kıyı tesisini işleten gerçek kişi ile kamu hukuku ve/veya özel hukuk tüzel kişisini veya bu kişilerin temsilcisini,

 

 • Konteyner: Emniyetli Konteynerler Hakkında Uluslararası Sözleşme (CSC) kapsamında tanımlanan standartlara uygun ve geçerli bir belgeye sahip yük taşıma birimini,

 

 1. Konteyner dara ağırlığı: İçerisinde yük, paketleme ve ambalajlama malzemeleri ve yük emniyet malzemeleri bulunmayan boş haldeki konteynerin ağırlığını,

 

 • Onaylanmış kişi statüsü: 07.10.2009 tarihli ve 27369 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Gümrük Yönetmeliği kapsamında “onaylanmış kişi statüsü”ne sahip olan gerçek veya tüzel kişiler ile kamu kurum ve kuruluşlarını,

 

 • Paket: Taşınmak üzere birlikte bağlanan, paketlenen, sarılan, kutulanan veya kolilenen bir veya birden fazla yükü,

 

ö) Paketleme/ambalajlama malzemesi: Olabilecek/oluşabilecek hasarları önlemek üzere, paketler ve/veya yükler için kullanılan; sandık, fıçı, bidon, varil, kasa, palet, kutu vb. malzemeleri,

 

 1. Tartı aleti: Dolu konteynerin brüt ağırlığını veya yükün, paketleme ve ambalajlama malzemeleri ile yük emniyet malzemelerinin ağırlıklarını tespit etme kabiliyeti ve kapasitesine sahip olan; Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ilgili mevzuatında belirtilen yasal gereklilikleri sağlayan, adı geçen bakanlık tarafından 1 (bir) yılı geçemeyen aralıklarla periyodik muayenesi yapılarak muayene kartı düzenlenen ve ağırlık ölçüm doğrulaması yapılan tartı aletini,

 

 1. Tartı aleti operatörü: Tartı aletlerini işleten gerçek kişiler ile kamu hukuku ve özel hukuk tüzel kişilerini,

 

 1. Taşıma işleri organizatörü (freight forwarder): Bir geminin sahibi, donatanı veya işleteni olmamasına rağmen; bir ücret karşılığı deniz yoluyla taşınmasını üstlendiği yükler için taşıyan gibi konişmento tanzim ederek kendi yükletenlerine teslim eden ve bu yükleri konteyner hat operatörleri vasıtası ile kendi adına düzenlenen bir konişmento uyarınca

 

 

 

2

 

27 Mart 2017 tarihli ve 26544 sayılı Bakan Olur’u ile yayımlanmıştır.

 

 

taşıttıran ve bu taşıtmaya esas teşkil eden sevkiyat, dağıtım, depolama, gümrükleme vb. faaliyetleri üstlenen gerçek veya tüzel kişiyi,

 

ş) Taşıma sözleşmesi: Bir deniz nakliyat şirketinin navlun ödenmesi karşılığında yükü bir yerden başka bir yere deniz yoluyla taşımayı taahhüt ettiği, konişmento (bill of lading), denizyolu taşıma senedi ( seaway bill) veya çok modlu taşımacılık dokümanı (multi-modal transportation document) ile kanıtlanabilen bir sözleşmeyi,

 1. Taşıyan: Gemi kaptanı veya kaptanın temsilcisini/gemi acentesini,

 

 1. Yetki Belgesi: Yöntem 1 veya Yöntem 2 kapsamında dolu konteynerlerin brüt ağırlıklarını tespit etmek üzere İdare tarafından yetkilendirilen tartı operatörü ve yükletene verilen “Dolu Konteynerlerin Brüt Ağırlıklarının Tespiti İçin Yetki Belgesi”ni,

 

ü) Yetkilendirilmiş yükümlü: 21.05.2014 tarihli ve 29006 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği kapsamında yetkilendirilmiş yükümlü statüsüne sahip olan gerçek veya tüzel kişiler ile kamu kurum ve kuruluşlarını,

 

 1. Yük: Taşıma sözleşmesi gereği konteynerin içinde taşınan her türlü mal, eşya,

 

ürün, mamul ile katı, sıvı ve gaz haldeki maddeleri,

 

 1. Yükleten (shipper): Konişmento, denizyolu taşıma senedi veya çok modlu taşımacılık dokümanında “yükleten” olarak belirtilen gerçek veya tüzel kişi ile namına veya adına bir deniz nakliyat şirketiyle taşıma sözleşmesi yapılan gerçek veya tüzel kişiyi,

 

 1. Yük emniyet malzemeleri: Konteyner içinde bulunan yükün gerek kendine, gerek konteyner ve içerisinde bulunan diğer yüklere zarar vermeden emniyetli bir şekilde taşınabilmesini teminen, yükü emniyet altına almak üzere kullanılan daneç, takoz, payanda, bağlama malzemeleri ile benzeri diğer ekipmanları,

 

ifade eder.

 

 1. Bu Yönergede yer alan, ancak bu maddede yer almayan diğer terimler için ilgili ulusal ve taraf olduğumuz uluslararası mevzuatta belirtilen tanımlar esas alınır.

 

İKİNCİ BÖLÜM

 

Konteynerlerin Brüt Ağırlıklarının Tespiti, Doğrulanması ve Bildirimine İlişkin Kurallar Genel kurallar

 

MADDE 5 - (1) Gemilerin, gemi mürettebatının ve yolcularının, kıyı tesislerinde çalışanların emniyeti ile yük emniyeti de dahil olmak üzere kıyı tesislerinde ve denizde can, mal, seyir ve çevre emniyetini teminen deniz yoluyla taşınmak üzere ülkemiz limanlarında gemilere yüklenecek olan dolu konteynerlerin brüt ağırlıklarının yükleten tarafından bu Yönergede belirtilen yöntemlerden uygun olan biriyle tespit edilerek doğrulanması zorunludur.

 

 1. Konteynerin birden fazla tarafça doldurulması ve/veya konteynerin içerisinde birden fazla tarafa ait yükün bulunduğu parsiyel yüklemelerin söz konusu olduğu durumlarda, konteynerin brüt ağırlığı, taşıma sözleşmesinde yükleten veya yükleten niteliğine haiz taşıma işleri organizatorü tarafından, bu Yönergede belirtilen yöntemlerden uygun olan biriyle tespit edilerek doğrulanır.

 

 1. Dolu konteynerin doğrulanmış brüt ağırlığı doğrulanmış brüt ağırlık belgesinde açıkça belirtilir. Bu belge yükleten veya yükletenin yetkilendirdiği 3 üncü şahıs tarafından düzenlenip onaylanarak taşıyana ve kıyı tesisi işleticisine gönderilir. Doğrulanmış brüt ağırlık belgesi taşıyana gönderilen taşıma talimatının bir parçası olabileceği gibi tartı aleti operatörü tarafından düzenlenen tartı fişi gibi ayrı bir bildirim şeklinde de olabilir. Doğrulanmış brüt ağırlık belgesi yükleten veya yetkilendirdiği kişi tarafından imzalanır.

 

 1. Doğrulanmış brüt ağırlık belgesinde yükleten veya yükletenin yetkilendirdiği 3 üncü şahsın/kişinin adı, soyadı, unvanı ve imzası bulunur. Doğrulanmış brüt ağırlık

 

 

 

 

 

3

 

27 Mart 2017 tarihli ve 26544 sayılı Bakan Olur’u ile yayımlanmıştır.

 

 

belgesinde bulunan imzanın yetkili kişi veya kurum tarafından imzalandığına ilişkin her türlü sorumluluk yükletene aittir.

 

 1. Doğrulanmış brüt ağırlık belgesinde aşağıdaki bilgiler bulunur: a) Konteynerin numarası,

 

b) Konteynerin azami taşıma kapasitesi değeri (payload), c) Doğrulanmış brüt ağırlık,

 

ç) Ağırlık ölçüm birimi, d) Tartım tarihi,

 

e) Tartı aletinin kimliği (tescil no/seri no/yetki no vb),

 

 1. Konteynerin brüt ağırlığının tespit yöntemi (Yöntem-1 / Yöntem-2),

 

 1. Yöntem-1 için, yetkilendirilen tartı aleti operatörünün/yükletenin adı/unvanı ve yetki belgesi numarası:

 

 1. Yöntem-2 için yetkilendirilen yükletenin adı/unvanı ve yetki belgesi numarası.

 

 1. İmzalayanın adı soyadı/unvanı.

 

 1. Gemi yükleme planının etkin ve emniyetli bir şekilde hazırlanabilmesi ve uygulanabilmesini sağlamak amacıyla dolu konteynerin doğrulanmış brüt ağırlık belgesi, söz konusu konteyner gemiye yüklenmeden makul bir süre önce yükleten veya temsilcisi tarafından taşıyan ile kıyı tesisi işleticisine bildirilir.

 

 1. Gemi yükleme planının nihai hale getirilmesi, geminin tipi ve büyüklüğü, kıyı tesisi yükleme prosedürleri, hat operatörü ve diğer operasyonel faktörlere bağlı olarak değişkenlik gösterebilir. Bu sebeple, dolu konteynerin doğrulanmış brüt ağırlık bilgisinin yükleten tarafından en geç ne zaman taşıyan ile kıyı tesisi işleticisine iletileceği hususu, yükletenin taşıma sözleşmesi yaptığı hat operatörü veya acentesi/taşıyan ile kıyı tesisi isleticisi arasında yapılacak görüşme ve değerlendirmeler sonucunda belirlenir ve yükletene bildirilir.

 

 1. Doğrulanmış brüt ağırlık bilgisi, Elektronik Veri Değişimi (Electronic Data Interchange – EDI) veya Elektronik Veri İşlemi (Electronic Data Processing – EDP) gibi elektronik haberleşme sistemlerinin yanısıra, basılı belge olarak veya söz konusu belge taranarak PDF formatında elektronik posta yoluyla da gönderilebilir. Doğrulanmış brüt ağırlık bilgisinin, taşıyana ve kıyı tesisi işleticisine hangi yöntemle gönderileceği yükletenin tasarrufundadır.

 

 1. Taşıyan ile kıyı tesisi işleticisi yükleten tarafından iletilen doğrulanmış brüt ağırlık bilgisinin kendi aralarında ivedi bir şekilde paylaşılmasını teminen gerekli düzenlemeyi yapar. Bu kapsamda, mevcut iletişim/haberleşme sistemleri söz konusu doğrulanmış brüt ağırlık bilgisinin iletilmesi ve paylaşılması için kullanılabilir.

 

 1. Kıyı tesisi dışında dolumu yapılarak tesise gönderilen dolu konteynerin doğrulanmış brüt ağırlık bilgisi, yükleten tarafından, taşıyana ve kıyı tesisi işleticisine bildirilir.

 

 1. Tesisinde Yöntem-1 uyarınca tartım hizmeti sunamayacak olan kıyı tesisi işleticisi bu durumunu yükletene ve hat operatörüne önceden bildirmek zorundadır.

 

 1. Kıyı tesisinde dolumu yapılan konteynerlerin brüt ağırlıklarının kıyı tesisi tarafından Yöntem-1 uyarınca tespit edilerek yükleten ile taşıyana veya taşıyanın temsilcisine bildirilmesi zorunludur. Söz konusu bildirimi elektronik ortamda göndermek isteyen kıyı tesisi işleticisi bu maddenin sekizinci ve/veya dokuzuncu fıkralarında belirtilen yöntemleri kullanır. Dolu konteynerin brüt ağırlığının Yöntem-1 uyarınca tespit edilmesi için gerekli kriterlere sahip olmayan kıyı tesislerinde konteyner dolumu yapılamaz.

 

 1. Yöntem-1 ve Yöntem-2’de kullanılan tartı aletleri, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ilgili mevzuatında belirtilen yasal gereklilikleri sağlayan, adı geçen bakanlık tarafından periyodik muayenesi yapılarak muayene kartı düzenlenen, ağırlık ölçüm doğrulaması yapılan ve sertifikalandırılan tartı aleti olmak zorundadır. Söz konusu tartı

 

 

 

 

 

4

 

27 Mart 2017 tarihli ve 26544 sayılı Bakan Olur’u ile yayımlanmıştır.

 

 

aletlerinin periyodik muayenesi ve ağırlık ölçüm doğrulamasının 1 (bir) yılı geçmeyen periyotlarda yapılması zorunludur.

 

(14) Doğrulanmış brüt ağırlık bilgisi bulunmayan dolu bir konteynerin gemiye yüklenmesi ilgili taraflarca bu Yönerge kapsamında reddedildiğinde; bu işlemden dolayı ortaya çıkabilecek olan söz konusu konteynerin geçici depolanması, yükletene iadesi, demuraj vb. durumların maliyetine ilişkin hususlar ticari taraflar arasındaki sözleşme hükümlerine tabidir.

 

(15) Konteynerlerin emniyetli bir şekilde yüklenebilmesini teminen CTU Kod’da belirtilen emniyetli yükleme kuralları uygulanır.

 

 1. Dolu konteynerin beyan edilen doğrulanmış brüt ağırlığı ile gerçek brüt ağırlığı arasındaki fark ±%5’ten fazla olamaz. Söz konusu ±%5 fark miktarı idari yaptırım uygulama limiti olarak belirlenmiş olup yükletenin; dolu konteynerin doğrulanmış brüt ağırlık değerini bu Yönergede belirtilen tartı aletlerini kullanarak en az hata ile tespit etme yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

 

 1. Yükleten veya temsilcisi tarafından dolu konteynerin doğrulanmış brüt ağırlığına ilişkin taşıyanın temsilcisine (acente/hat operatörü/taşıma işleri organizatörü) yapılan bildirimler, taşıyana yapılmış sayılır. Sözkonusu kişiler, bu bildirimlerin gemi kaptanına ve kıyı tesisine iletilmesinden sorumludur. Taşıyanın temsilcisi tarafından, doğrulanmış brüt ağırlık bilgisinin taşıyana iletilmesi hizmetinden dolayı yükletene herhangi bir ücret rücu edilemez.

 

İntermodal konteyner hareketleri ve aktarmalar

 

MADDE 6 – (1) İntermodal taşımacılık söz konusu olduğunda dolu konteynerin doğrulanmış brüt ağırlık bilgisi, konteynerin modlar arasındaki tesliminde, teslim eden tarafından teslim alana verilir.

 

 1. Doğrulanmış brüt ağırlık bilgisi bulunmayan dolu bir konteyner; karayolu, demiryolu veya bu Yönerge kapsamı dışındaki bir gemiyle kıyı tesisine ulaştırıldığında, söz konusu konteyner, yükleten adına taşıyan veya liman tesisi işleticisi tarafından doğrulanmış brüt ağırlık bilgisi elde edilmedikçe, bu Yönerge kapsamındaki bir gemiye yüklenemez.

 

 1. Dolu bir konteyner bu Yönerge kapsamındaki bir gemiye aktarılmak üzere yine Yönerge kapsamındaki bir gemiyle kıyı tesisine ulaştırılırsa, söz konusu dolu konteyner aktaran gemiye yüklenmeden önce doğrulanmış brüt ağırlık bilgisine sahip olmak zorundadır.

 

 1. Başka bir gemiye aktarılmak üzere aktarma operasyonu yapılacak olan kıyı tesisinde aktaran gemiden tahliye edilen konteynerlerden doğrulanmış brüt ağırlık bilgisine sahip olanların tekrar tartılması gerekmez.

 

 1. Dolu konteyneri, aktarma yapılacak olan kıyı tesisine ulaştıran taşıyan tarafından, bu konteynerin doğrulanmış brüt ağırlık bilgisi bahse konu kıyı tesisi işleticisine iletilir. Sözkonusu dolu konteynerin aktarılacağı geminin kaptanı ile aktarma yapılacak kıyı tesisi, aktarmayı yapan taşıyanın sağladığı doğrulanmış brüt ağırlık bilgisine itimat eder. Bu kapsamda, ilgili ticari taraflarca üzerinde anlaşmak koşuluyla doğrulanmış brüt ağırlık bilgisinin iletilmesi mevcut gemi-kıyı tesisi haberleşme sistemleri kullanılarak sağlanabilir.

 

Brüt ağırlık bilgisinde tespit edilen tutarsızlık

 

MADDE 7 – (1) Dolu konteynerin brüt ağırlığının tespit edilerek doğrulanması öncesinde beyan edilen brüt ağırlığı ile doğrulanmış brüt ağırlığı arasında bir tutarsızlık söz konusu olduğunda doğrulanmış brüt ağırlık geçerlidir.

 

 1. Dolu konteynerin kıyı tesisine ulaştırılmadan önce elde edilen doğrulanmış brüt ağırlığı ile liman operasyonlarından kaynaklanan sebeplerden dolayı söz konusu konteynerin kıyı tesisince tartılması sonucu elde edilen brüt ağırlık arasında ±% 5’den fazla bir farklılık söz konusu olduğunda; nihai doğrulanmış brüt ağırlık belgesinin düzenlenmesi ve gemi

 

 

 

 

 

5

 

27 Mart 2017 tarihli ve 26544 sayılı Bakan Olur’u ile yayımlanmıştır.

 

 

yükleme planında kullanılmak üzere taşıyana/hat operatörüne/acentesine bildirilmesi kıyı tesisi işleticisinin sorumluluğundadır.

 

Azami taşıma kapasitesi değerini (payload) aşan konteynerler

 

MADDE 8 – (1) Bir konteyner, SOLAS-74 Bölüm 6 Kural 5 uyarınca, CSC Sözleşmesi kapsamında üzerinde bulunması gerekli olan emniyet onay plakasında belirtilen azami taşıma kapasitesi değerini aşacak şekilde yüklenemez.

 

 1. Azami taşıma kapasitesi değerini aşmış şekilde yüklenen dolu konteyner gemiye yüklenemez.

 

 1. Azami taşıma kapasitesini aşmış dolu bir konteynere doğrulanmış brüt ağırlık belgesi düzenlenemez.

 

Boş konteynerler ve kirli haldeki tank konteynerler

 

MADDE 9 – (1) Boş konteynerler için doğrulanmış brüt ağırlık bilgisi aranmaz. Ancak, boş konteynerleri deniz yolu taşımacılığına sunanlar (boş konteynerlerin sahipleri, operatörleri vb.) söz konusu konteynerlerin boş halde olduğundan emin olmak, buna yönelik gerekli prosedürleri oluşturmak ve uygulamak zorundadır.

 

 1. Kirli halde bulunan tank konteynerler dolu konteyner olarak kabul edilir. Bu itibarla, söz konusu tank konteynerlerin doğrulanmış brüt ağırlık bilgisinin bunları deniz yolu taşımacılığına sunanlar tarafından tespit edilerek hat operatörüne, taşıyana ve kıyı tesisi işleticisine bildirilmesi zorunludur.

 

 1. Uluslararası Standardizasyon Örgütü (ISO)’nün Konteyner İşaretleme ve Tanıtma Standardı uyarınca, konteynerin dara ağırlığı, söz konusu konteyner üzerinde gözle görülür bir biçimde yer alır. Anılan dara ağırlığı, gerekli durumlarda dolu konteynerin brüt ağırlığını tespit edip doğrulamak için kullanılır.

 

Ağır yükler, proje yükler ve benzeri diğer yükler

 

MADDE 10 – (1) Tipine/cinsine bakılmaksızın dolu konteynerlerin doğrulanmış brüt ağırlık bilgisinin tespit edilerek ilgili taraflara bildirilmesi zorunludur. Ancak, birden fazla katlanabilir (üstü, 2 veya 4 kenarı açık - flat rack) konteyner kullanılarak yapay platform/güverte oluşturulup üzerine ağır yük, proje yük veya benzeri diğer yüklerin konulacağı durumlarda, bu konteynerlerde doğrulanmış brüt ağırlık bilgisi aranmaz. Ancak, gemi yükleme planı oluşturulurken bu konteynerlerin dara ağırlıkları ile üzerine konulan yükün ağırlığı dikkate alınarak gemi stabilite hesaplarında kullanılır. Bu nedenle, söz konusu konteynerlerin dara ağırlıkları ile üzerine konulacak yükün ağırlığı hat operatörüne, taşıyana ve kıyı tesisi işleticisine bildirilir.

 

Yanlış bildirim

 

MADDE 11 – (1) Dolu konteynerin doğrulanmış brüt ağırlığının yanlış veya hatalı bildirildiğinin tespit edilmesi durumunda, sözkonusu bildirimi yapan tarafından bu yanlışlık veya hata konteyner gemiye yüklenmeden önce düzeltilir.

 

 1. Yanlış veya hatalı bildirimler ile bunlara yönelik yapılan düzeltmelere ilişkin kayıtların düzenli tutulması ve İdare tarafından istendiğinde sunulması zorunludur.

 

 1. Yöntem-2 kapsamında dolu konteynerin brüt ağırlığını tespit ederek doğrulayan yükletenin, yanlış veya hatalı bildirimlerinin kayıt altına alınması ve bu bildirimlerin düzeltilmesinde uygunsuzluk tespit edilmesi halinde, Yöntem-2’ye yönelik yetkileri İdare tarafından yapılan değerlendirme sonucunda uygunsuzluğun derecesine bağlı olarak askıya alınabilir veya iptal edilebilir.

 

 1. Yöntem-1 kapsamında dolu konteynerin brüt ağırlığını tespit ederek yükleten adına doğrulayan tartı operatörlerinin, yanlış veya hatalı bildirimlerinin kayıt altına alınması ve bu bildirimlerin düzeltilmesinde uygunsuzluk tespit edilmesi halinde, Yöntem-1’e yönelik yetkileri İdare tarafından yapılan değerlendirme sonucunda askıya alınabilir veya iptal edilebilir.

 

 

 

6

 

27 Mart 2017 tarihli ve 26544 sayılı Bakan Olur’u ile yayımlanmıştır.

 

 

 

 

 

 

Doğrulanmış brüt ağırlık bilgisi bulunmayan dolu konteyner

 

MADDE 12 – (1) Doğrulanmış brüt ağırlık bilgisi bulunmayan dolu konteyneri tesisine kabul eden kıyı tesisi işleticisi, gemiye yüklemeden önce söz konusu konteynerin brüt ağırlığını Yöntem-1 uyarınca tespit ederek veya ettirerek yükletene ve taşıyana/hat operatörüne basılı olarak veya elektronik ortamda bildirmek zorundadır. Bu durum yükletenin dolu konteynere ilişkin doğrulanmış brüt ağırlık tespitine ve bildirimine ilişkin sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

 

 1. Doğrulanmış brüt ağırlık bilgisi bulunmayan hiçbir dolu konteyner gemiye yüklenemez. Kıyı tesisi işleticisi doğrulanmış brüt ağırlık bilgisi bulunmayan dolu konteynerlerin gemilere yüklenmemesine yönelik belgeye dayalı prosedürler oluşturur ve bunları uygular.

 

Tartım hizmet bedeli ve İdareye aktarılacak pay

 

Madde 13 – (1) İdare, dolu konteynerlerin brüt ağırlık doğrulama hizmeti için tartım hizmet bedelinin tavan (üst sınır) ücretini belirler ve ilan eder. Söz konusu tavan ücreti her takvim yılı başından geçerli olmak üzere bir önceki yılın tüketici fiyat endeksi (TÜFE) oranında artırılır.

 

 1. Yetki belgesi bulunan tartı operatörleri ve yükletenler, Doğrulanmış Brüt Ağırlık (DBA) belgesi düzenlenmiş konteyner başına belirlenmiş tavan ücretin % 5’ini, Bakanlığın Döner Sermaye İşletme Daire Başkanlığının T.C. Vakıfbank Emek-Ankara Şubesi nezdindeki

 

TR600001500158007300876813 IBAN numaralı hesabına "DBA Belgesi Kontrol Ücreti" açıklaması yaparak, her takvim ayının bitimini takip eden ilk haftanın içinde toplu olarak yatırır.

 

Tartım hizmeti verilen konteynerlerin İdare tarafından takibi

 

MADDE 14 – (1) Yöntem 1 veya Yöntem 2 kapsamında dolu konteynerin brüt ağırlığını tespit eden tartı operatörleri ve yükletenler, tarttıkları her konteynerin kayıtlarını elektronik ortamda tutmak amacıyla bir veri sistemi oluşturur. Bu kayıtların gerçek zamanlı olarak elektronik ortamda İdare tarafından oluşturulan web servisine iletilmesi için gerekli olan alt yapı bu sistemde bulunacaktır.

 

 1. Söz konusu sistem aşağıdaki gereklilikleri sağlamalıdır:

 

a) Tartım yöntemi, tartı aleti operatörü numarası, tartı aleti numarası (İdare tarafından tahsis edilen numara), tartı aleti operatörü yetkilisinin adı soyadı ve TC kimlik numarası, tartım tarihi, saati ve otomatik verilen DBA belge numarası (standardı: tartı aleti numarası, yıl, yıl içerisindeki tartım işlemi sıra numarası), ölçüm sonuçları ve tartımı yapılan konteynera ait kayıt bilgilerini (konteyner numarası, konteyner payload) içermesi,

 

b) DBA belge numarasının her bir tartım işlemi için tekilliğinin (benzersiz olmasının) sağlanması,

 

 1. Her tartı aletinden alınan ölçüm bilgisinin gerçek zamanlı olarak İdareye iletilmesinin sağlanması,

 

ç) Tartı aletinden alınan ölçüm değerlerinin değiştirilmeden DBA belgesine işlenmesinin ve bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen yöntemle İdareye iletilmesinin sağlanması,

 

 1. Tartı aletinden alınan ölçüm değerlerinin değiştirilmesini engelleyici ek tedbirler

 

alınması,

 

 1. Konteyner taşıyan araçlara ilişkin boş tartım değerini de içeren sabit veri kaydı tutabilir olması,

 

 1. Talep edilmesi halinde eski kayıtların tekrar basılabilmesinin sağlanabilir olması,

 

 

 

 

 

7

 

27 Mart 2017 tarihli ve 26544 sayılı Bakan Olur’u ile yayımlanmıştır.

 

 

 1. Uygulama yazılımının rapor düzenlemesinde istenilen tarih ve saat aralığı belirtilmesi durumunda veya aylık olarak toplam gerçekleşen ölçüm adedi ve düzenlenen DBA belgelerine ilişkin kayıtlar ile bu belgelerin ulaştırıldığı kıyı tesisi, taşıyan ve yükletenlere ulaşma bilgilerini kapsaması,

 

ğ) DBA belgesi ve veri tabanında yer alan bilgilerin İdare’nin ulaşabileceği şekilde, son üç yıllık verilerin arşivde saklanabilir olması,

 

 1. Azami taşıma kapasitesi değerini (payload) aşan şekilde doldurulmuş konteynere DBA belgesinin düzenlenmesini engelleyecek yapıda olması,

 

ı) İdareye yatırılması gereken “DBA Belgesi Kontrol Ücreti” tutarının hesaplanarak kaydedilebilir olması,

 

gerekmektedir.

 

(3) Kıyı tesisi, taşıyan ve yükletenler DBA belgelerini sorgulamak için bakanlık tarafından sunulan web servisini kullanır.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

 

Sorumluluklar

 

Genel sorumluluklar

 

MADDE 15 - (1) Dolu konteynerin taşınması faaliyetinde bulunan tüm taraflar; taşımacılığı emniyetli ve çevreye zararsız şekilde yapmak yapılacağı hususu ilgili taraflarca belirlenir.

 

 1. Dolu konteynerin doğrulanmış brüt ağırlık bilgisinin, ilgili taraflar arasında yanlış, hatalı, eksik bildiriminden veya bildirilmemesinden dolayı doğacak ticari kayıplar ilgili taraflar arasındaki sözleşme hükümlerine tabidir.

 

Yükletenin sorumlulukları

 

MADDE 16 – (1) Yükleten, dolu konteynerin brüt ağırlığını Yöntem-1 veya Yöntem-2 uyarınca tespit ederek doğrular veya doğrulatır.

 

 1. Yükleten veya yetkilendirdiği tartı aleti operatörü doğrulanmış brüt ağırlık belgesini hazırlar ve bu belgeyi veya belgede bulunan bilgileri taşıyan/hat operatörü veya acentesi ile kıyı tesisi işleticisine makul bir süre önce iletir.

 

 1. Yükleten, dolu konteynerin brüt ağırlığının belirlenmesi, onaylanması ve bildirimine ilişkin iş ve işlemleri yazılı anlaşma yaparak kıyı tesisi işleticisi, tartı aleti operatörü veya benzer nitelikteki 3 üncü şahıslar aracılığıyla yerine getirebilir. Bu durum, yükletenin dolu konteynerin brüt ağırlığının tespit edilerek doğrulanmasına ve bildirimine ilişkin sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

 

 1. Yükleten, bu Yönerge kapsamında dolu konteynerin doğrulanmış brüt ağırlığının bildirimine ilişkin yükümlülüğünü, üçüncü şahıslar aracılığıyla yerine getirebilir. Bunun için tarafların yazılı olarak anlaşması zorunludur.

 

 1. Yükleten dolu konteynerin doğrulanmış brüt ağırlık bilgisini kayıt altına almalı, bu kayıtları en az 3 (üç) yıl süreyle fiziki veya elektronik ortamda saklamalı ve kayıtları İdare tarafından talep edildiğinde sunmalıdır.

 

 1. Yöntem-1 veya Yöntem-2’yi uygulamak üzere yetkilendirilen yükleten söz konusu yetkilendirme için İdare tarafından aranan şartları yetkilendirildiği süre boyunca sağlar.

Kıyı tesisi işleticisinin sorumlulukları

 

MADDE 17 – (1) Kıyı tesisi işleticisi doğrulanmış brüt ağırlık bilgisi bulunmayan dolu bir konteyneri kıyı tesisine kabul ederse, bu konteynerin brüt ağırlığını Yöntem-1 uyarınca tespit ederek yükletene ve/veya temsilcisine bildirir.

 

 1. Kıyı tesisi işleticisi, tesisinde dolumu yapılan dolu konteynerin brüt ağırlığını Yöntem-1 uyarınca tespit ederek yükletene ve/veya temsilcisine bildirir.

 

(3)  Dolu   konteynerin    brüt   ağırlığını     Yöntem-1   uyarınca   tespit    etme    imkanı

 

 

 

 

8

 

27 Mart 2017 tarihli ve 26544 sayılı Bakan Olur’u ile yayımlanmıştır.

 

 

bulunmayan kıyı tesisi işleticisi bu durumunu yükletene ve/veya temsilcisine önceden bildirir.

 

 1. Doğrulanmış brüt ağırlık bilgisi bulunmayan konteyneri gemiye yüklemez.

 

 1. Tesisinde yüklenen ihracata yönelik ve transit durumunda bulunan dolu konteynerlerin adedini istatistiki olarak tutar.

 

 1. İdare tarafından talep edilmesi halinde bu verileri aylık, 3 aylık, 6 aylık ve yıllık olarak ibraz eder.

 

 1. Dolu konteynerin doğrulanmış brüt ağırlığının tespit edilmesi hizmeti veren kıyı tesisi işleticisi, bu hizmetin karşılığı faturalandırmayı hizmet talebinde bulunan yükletene veya tayin ettiği yasal temsilcisine yapar.

 

Taşıyanın sorumlulukları

 

MADDE 18 – (1) Taşıyan, azami izin verilen brüt ağırlığını aşmış şekilde yüklenen dolu konteynerler ile doğrulanmış brüt ağırlık bilgisi bulunmayan dolu konteynerleri gemisine kabul etmez.

 

 1. Taşıyan, geminin seyir emniyeti bakımından yapacağı yükleme planlaması ve stabilite hesaplamalarında dolu konteynerin doğrulanmış brüt ağırlığı bilgisini esas almak zorundadır.

 

Hat operatörünün sorumlulukları

 

MADDE 19 – (1) Hat operatörü, taşıyanın temsilcisi sıfatıyla almış olduğu dolu konteynerin doğrulanmış brüt ağırlık bilgisini gemi kaptanı ile kıyı tesisi işleticisine bildirmek zorundadır.

 

 1. Hat operatörü, geminin yükleme planlamasını yapıyorsa, bu planlamada dolu konteynerin doğrulanmış brüt ağırlık bilgisini esas almak zorundadır.

 

Tartı aleti operatörünün sorumlulukları

 

MADDE 20 – (1)   Bu Yönergede belirtilen yöntemler kapsamında kullanılan tartı

 

aletlerinin; 1 (bir) yılı geçmeyecek aralıklarla periyodik muayenesini ve ağırlık ölçüm doğrulamasını yaptırarak sertifikalandırılmasını sağlar ve kayıtları tutar.

 

 1. Bu Yönergede belirtilen kriterlere uygun olmayan tartı aletlerini dolu konteynerlerin doğrulanmış brüt ağırlıklarını tespit etmek üzere kullanamaz.

 

 1. Dolu konteynerin doğrulanmış brüt ağırlığının tespit edilmesi hizmeti veren tartı aleti operatörü, bu hizmetin karşılığı faturalandırmayı hizmet talebinde bulunan yükletene veya tayin ettiği yasal temsilcisine yapar.

 

 1. Yöntem-1’i uygulamak üzere yetkilendirilen tartı operatörleri, söz konusu yetkilendirme için İdare tarafından aranan şartları yetkilendirildiği süre boyunca sağlar.

 

Taşıma işleri organizatörünün sorumlulukları

 

MADDE 21 – (1) Konteynere birden fazla tarafa ait parsiyel yükleri veya sadece bir tarafa ait yükü yükleyen ve/veya bu tür yüklerin bulunduğu söz konusu konteyneri deniz taşımacılığına sunan ve taşıma sözleşmesinde yükleten olarak belirtilen taşıma işleri organizatörü, yükleten olarak kabul edilir. Bu durumda taşıma işleri organizatörü, konteynerin doğrulanmış brüt ağırlığının Yöntem-1 yoluyla tespit edilerek taşıyan ile kıyı tesisi işleticisine iletilmesinden sorumludur.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

 

Doğrulanmış Brüt Ağırlığın Tespit Yöntemleri

 

Yöntem-1

 

MADDE 22 – (1) Dolu konteynerin brüt ağırlığının, söz konusu konteyner tamamen kapatılıp taşımaya hazır hale getirildikten sonra, tartılıp doğrulanması Yöntem-1 olarak adlandırılır.

 

 1. Bu Yöntemle konteyner brüt ağırlığının tespit edilerek doğrulanması için, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından muayene, damgalama ve ağırlık ölçüm doğrulama

 

 

 

9

 

27 Mart 2017 tarihli ve 26544 sayılı Bakan Olur’u ile yayımlanmıştır.

 

 

işlemleri yapılarak sertifikalandırılan tartı aletlerinden çelik platformlu zemin üzeri taşıt kantarları kullanılır.

 

 1. Dolu konteynerin tartılması işi yükleten veya yükletenin yetkilendirdiği 3 üncü şahıs tarafından yapılır.

 

 1. Bu Yöntemde kullanılan tartı aletlerinin 1 (bir) yılı geçmeyecek aralıklarla periyodik muayenesi ve ağırlık doğrulaması ile gerekli test ve periyodik bakımları yapılır ve bunlara ilişkin kayıtlar tutulur.

 

 1. Dolu bir konteynerin brüt ağırlığının söz konusu konteyner şasi, treyler vb. bir kara taşıtının üstündeyken tartılarak elde edilmesi yoluna gidilebilir. Bu tartım usulünde dolu konteynerin brüt ağırlığı;

 

a) Dolu konteynerin üzerinde bulunduğu şasi, treyler vb. kara taşıtları dolu ve boş olarak tartılıp aradaki fark hesaplanarak belirlenebilir.

 

b) Dolu konteyner ile üzerinde bulunduğu şasi, treyler vb. kara taşıtının birlikte tartılması sonucu bulunan toplam ağırlıktan söz konusu kara taşıtının bu Yönergede belirtilen tartı aletleri marifetiyle önceden tartılarak tespit edilen dara ağırlığının çıkartılmasıyla belirlenebilir. Bu durumda, söz konusu kara taşıtının yakıt tankında bulunan yakıt miktarı da dikkate alınmalıdır. Bahse konu kara taşıtları boş dara ağırlıklarını gösteren bir belgeye sahip olmalıdır.

 

c) Bu maddenin beşinci fıkrasının (b) bendinde bahsi geçen konteyner taşımacılığında kullanılan kara taşıtlarının üzerinde mevcut dara ağırlıklarını etkileyecek şekilde işlemler yapılması söz konusu olduğunda bu işlemlerin tamamlanmasını müteakip kara taşıtının yeni boş dara ağırlığı bu Yönergede belirtilen tartı aletleri marifetiyle tespit edilerek belgelendirilmelidir.

 

 1. Boş konteyner üzerinde bulunduğu şasi, treyler vb. kara taşıtları ile birlikte dolum yapılacağı tesise girerken tartılır, daha sonra dolum yapılan konteyner kara taşıtı üzerinde tartılarak konteynere yüklenen yükün ağırlığı tespit edilir, bu ağırlığa konteynerin dara ağırlığı eklenerek dolu konteynerin doğrulanmış brüt ağırlığı belirlenebilir.

 

 1. Kara taşıtının üzerinde bulunan birden fazla dolu konteynerin brüt ağırlık bilgisi bu konteynerler birlikte kara taşıtı üstündeyken tartılarak tespit edilemez. Bu itibarla, her bir konteynerin ayrı ayrı tartılarak brüt ağırlıklarının belirlenmesi gerekir.

 

 1. Bu Yönerge’nin 14 üncü maddesinde belirtilen sistem ile tartım bilgilerinin İdare’nin takibine sunulması sağlanmalıdır.

 

Yöntem-1 için başvuru ve yetkilendirme

 

MADDE 23 - (1) Yöntem-1 kapsamında yetki almak isteyen yükletenler ile tartı aleti operatörleri, bu Yönerge yayımlandığı tarihten itibaren Ek-1’de yer alan başvuru formu ile İdareye elden yada posta yoluyla başvurur. Bu Yönergenin yayımlandığı tarihten itibaren 6 ay içerisinde yetki belgesini almayan yükleten ve tartı operatörleri DBA Belgesine esas teşkil eden tartımları yapamaz.

 

 1. Başvuru formunun ekinde, temsil ve ilzama yetkili kişilerin imza sirkülerinin sureti İdarece aslının aynıdır kaşesi ve onayı yapılarak alınır.

 

 1. Yükleten, İdare tarafından Yöntem-1 kullanım talebinin uygun görülmesini müteakip yetki belgesi ücretinin yatırıldığına dair belgeyi/dekontu İdareye ibraz eder.

 

 1. İdare, Yöntem-1’i kullanmak üzere yükümlülerin başvurularını değerlendirir. Değerlendirme sürecinde yükleten tarafından sunulan Yöntem-1 kapsamında doğrulanmış brüt ağırlık tespitinde kullanılan sistem (tartı aleti, donanım, yazılım, bildirim yöntemi, vb.), İdare tarafından incelenir ve uygun bulunması halinde onaylanır. İdare gerekli görmesi halinde mahallinde inceleme de yapar veya yaptırır.

 

 1. İdare tarafından başvurusu uygun bulunan yükletene veya tartı operatörüne Ek-2’de yer alan yetki belgesi düzenlenir.

 

 

 

10

 

27 Mart 2017 tarihli ve 26544 sayılı Bakan Olur’u ile yayımlanmıştır.

 

 

 1. Yöntem-1 kullanılarak tespit edilen dolu konteynerlerin doğrulanmış brüt ağırlığının yanlış/hatalı beyan edildiği hususu İdareye bildirildiğinde, İdare yetkilendirilen yükletenden veya tartı aleti operatöründen açıklama talep eder. Yükletenin veya tartı aleti operatörünün açıklaması da dikkate alınarak yapılan değerlendirmede yalnış/hatalı bilgininin beyanına ilişkin uygunsuzluğun derecesine bağlı olarak, sözkonusu uygunsuzluk giderilinceye kadar İdare yükletenin/tartı aleti operatörünün yetkisini askıya alabilir veya iptal edebilir.

 

 1. Söz konusu yetki belgesi için aranan kriterlerin devamlılığının sağlanmasına yönelik kontroller İdare tarafından yapılır. Yetkilendirmeye ilişkin kriterlerin devamlılığının sağlanmadığının tespiti durumunda veya hatalı tartım sözkonus olması halinde yetki belgesi askıya alınarak eksikliğin giderilmesi için 30 gün süre verilir. Mücbir sebep dışında eksikliğin giderilmemesi halinde İdare tarafından yetki belgesi iptal edilir.

 

 1. İdareden yetki belgesi alarak DBA bilgisi için kantar hizmeti veren tartı aleti operatörleri ve yükletenler, www.tmkt.gov.tr adresinde yayımlanır.

 

Yöntem-2

 

MADDE 24 – (1) Konteyner içine yüklenecek her yükün, paketin, paketleme ve yük emniyet malzemesinin ağırlıkları ile konteynerin dara ağırlığının birlikte toplanması yoluyla dolu konteynerin toplam brüt ağırlığının tespit edilerek doğrulanması Yöntem-2 olarak adlandırılır.

 

 1. Yöntem-2 ile konteynerin brüt ağırlığının tespit edilerek doğrulanması için konteyner içine yüklenen her yükün, paketin, paketleme ve yük emniyet malzemesinin ağırlıklarının tespiti, muayene, damgalama ve ağırlık ölçüm doğrulama işlemleri Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yapılarak sertifikalandırılan tartı aletleri kullanılır.

 

 1. Bu Yöntem sadece yetkilendirilmiş yükümlü veya onaylanmış kişi statüsüne sahip olan ve İdare tarafından yetkilendirilen yükletenler tarafından kullanılır.

 

 1. Yükleten tarafından Yöntem-2 kapsamında kullanılacak doğrulanmış brüt ağırlık tespit metodu, İdareye sunulur.

 

 1. Konteynere yüklenecek hurda metal, torbasız (dökme) tahıl ürünleri ve dökme haldeki yükler ve işlenmemiş mermer bloklar gibi Yöntem-2’nin kullanılmasının uygun olmadığı yükler söz konusu olduğunda, dolu konteynerin brüt ağırlığının belirlenmesi için Yöntem-1 kullanılır.

 

 1. Bu Yönergenin ondördüncü maddesinde belirtilen sistem ile tartım bilgilerinin İdare’nin takibine sunulması sağlanmalıdır.

 

Yöntem-2 için başvuru ve yetkilendirme

 

MADDE 25 – (1) Yöntem-2’yi uygulayabilmek üzere yetkilendirilmek isteyen yükletenler bu Yönergenin Ek-1’inde yeralan başvuru formu ile İdareye, elden yada posta yoluyla başvurur.

 

 1. Başvuru formunun ekinde aşağıdaki bilgi ve belgeler sunulur:

 

a) Temsil ve ilzama yetkili olan kişilerin imza sirkülerinin sureti İdarece aslının aynıdır kaşesi ve onayı yapılarak alınır.

 

 1. Yetkilendirilmiş yükümlü veya onaylanmış kişi statüsüne sahip olduklarını gösteren geçerli belgenin sureti, İdarece aslının aynıdır kaşesi ve onayı yapılarak alınır

 

 1. Yükleten, İdare tarafından Yöntem-2 kullanım talebinin uygun görülmesini müteakip yetki belgesi ücretinin yatırıldığına dair belgeyi/dekontu İdareye ibraz eder.

 

 1. Yükleten, Yöntem-2’ye yönelik belgeye dayalı bir uygulama prosedürüne sahip olmalı ve bu prosedür asgari aşağıdakileri içermelidir:

 

a) Yöntem-2  kapsamında  dolu  konteynerin  doğrulanmış  brüt  ağırlığının  tespit

 

metodu ve bildirim prosedürü,

 

 1. Yöntem-2 kapsamında kullanılacak tartı aletlerinin cins, tür, kapasite, hata oranı,

 

 

 

 

11

 

27 Mart 2017 tarihli ve 26544 sayılı Bakan Olur’u ile yayımlanmıştır.

 

 

ve ağırlık ölçüm doğrulaması vb. bilgilerinin detaylarını,

 

 1. Tartımlarda oluşabilecek tutarsızlıklara ilişkin prosedürleri,

 

ç) Hatalı tartı aletlerinin raporlanması ve kullanımdan çekilmesine yönelik prosedürleri,

 

 1. Kayıtların muhafazasını,

 

 1. Eğitim hususlarını,

 

 1. Kalite Yönetim Sisteminin geçerli sertifikaların kopyasını,

 

 1. İdare, Yöntem-2’yi kullanmak üzere yükleten statüsüne sahip yetkilendirilmiş yükümlülerin veya onaylanmış kişi statüsü belgesine sahip yükümlülerin başvurularını değerlendirir. İdare gerekli görmesi halinde mahallinde inceleme de yapar veya yaptırır.

 

 1. İdare tarafından başvurusu uygun bulunan yükletenlere Ek-2’de yer alan yetki belgesi düzenlenir.

 

 1. Yöntem-2 kullanılarak tespit edilen dolu konteynerlerin doğrulanmış brüt ağırlığının yanlış/hatalı beyan edildiği hususu İdareye bildirildiğinde, İdare yetkilendirilen yükletenden açıklama talep eder. Yükletenin açıklaması da dikkate alınarak yapılan değerlendirmede yanlış/hatalı bilgininin beyanına ilişkin uygunsuzluğun derecesine bağlı olarak sözkonusu uygunsuzluk giderilinceye kadar İdare yükletenin yetkisini askıya alabilir veya iptal edebilir. Bu durum vuku bulduğunda yükleten Yöntem-1’i kullanmak zorundadır.

 

 1. Yetki belgesi için aranan kriterlerin devamlılığının sağlanmasına yönelik kontroller İdare tarafından yapılır. Yetkilendirmeye ilişkin kriterlerin devamlılığının sağlanmadığının tespiti durumunda veya hatalı tartım sözkonus olması halinde yetki belgesi askıya alınarak eksikliğin giderilmesi için 30 gün süre verilir. Mücbir sebep dışında eksikliğin giderilmemesi halinde İdare tarafından yetki belgesi iptal edilir.

 

 1. ISO 27001'e göre bilgi güvenliği uygulamalarında yetkilendirilmiş 3 üncü şahısların da yükleten tarafından tanımlanması sağlanmalı ve başvurularda İdare'ye bildirilmelidir.

 

 1. İdareden yetki belgesi alarak DBA bilgisi için kantar hizmeti veren tartı operatörleri ve yükletenler, www.tmkt.gov.tr adresinde yayımlanır.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

 

Belge Ücreti ve Süresi, Denetim ve İdari Yaptırımlar Belge ücreti ve süresi

 

MADDE 26 – (1) Yetki belgesi ücreti 30.000 (otuzbin) TL’dir. Bu bedel, her takvim yılı başında geçerli olmak üzere o yıl için Vergi Usul Kanunu uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında artırılır.

 

 1. Bahse  konu  belgenin  yenileme  ücreti ise  söz konusu  belge  ücretinin  %  5’i

 

kadardır.

 

 1. Yöntem-1 ve Yöntem-2’yi kullanmak üzere İdare tarafından düzenlenecek olan yetki belgesinin geçerlilik süresi 5 (beş) yıldır.

 

 1. Yetkilendirilmiş yükümlü veya onaylanmış kişi statüsünü kaybeden yükletenlerin Yöntem-2’yi kullanmak üzere aldıkları yetki belgei, bu statülerini kaybettikleri tarih itibariyle geçerliliğini kaybeder.

 

Denetimler

 

MADDE 27 – (1) Bakanlık bu Yönerge hükümlerinin ilgili taraflarca yerine getirilip getirilmediğinin tespitine ilişkin olarak denetimler yapabilir.

 

 1. Bakanlık yapacağı denetimleri, kendi personelinin yanı sıra 655 sayılı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 28 inci maddesine göre yetkilendirilen kurum ve kuruluş personeli aracılığı ile de yapabilir veya yaptırabilir.

 

 

 

12

 

27 Mart 2017 tarihli ve 26544 sayılı Bakan Olur’u ile yayımlanmıştır.

 

 

(3) Yetkilendirilen kurum ve kuruluşlarca yapılan denetim neticesinde, idari para cezasını gerektirecek bir fiilin tespiti durumunda, tutulan “İhlal Tespit Tutanağı” ve toplanan diğer deliller, ceza işlemi yapılmak üzere yetkili liman başkanlığına gönderilir. Liman başkanlıkları, İhlal Tespit Tutanağını uygun görmesi halinde “618 sayılı Kanuna göre “İdari Para Cezası Karar Tutanağı” düzenler.

 

İdari yaptırımlar

 

MADDE 28 – (1) Bu Yönerge hükümlerinin ihlali durumunda; 618 sayılı Limanlar Kanununun 2 nci maddesi ile bu Kanun kapsamında yayımlanan Limanlar Yönetmeliğinin 8 inci maddesi uyarınca, Liman Başkanlığı tarafından 618 sayılı Limanlar Kanununun 11 inci maddesinde belirtilen idari para cezası uygulanır.

 

 1. 618 sayılı Limanlar Kanununun 11 inci maddesinde belirtilen idari para cezaları, her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanır.

 

 1. 618 sayılı Limanlar Kanununun 12 nci ve 13 üncü maddelerine göre tanzim edilecek ihlal tespit tutanağı, idari para cezası karar tutanağı ve tebligat usulleri ve idari yaptırımların uygulanmasına ilişkin diğer hususlarda 30/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanunu hükümleri uygulanır.

 

 1. Bu Yönerge kurallarının ihlali durumunda idarî ve cezaî müeyyide uygulanması, diğer mevzuatta öngörülen alıkoyma tedbirlerine ve diğer ceza ve tedbirlerin uygulanmasına halel getirmez.

 

 1. Bu Yönerge kapsamında yapılan denetimler neticesinde yetki belgesi iptal edilenlere bir yıl süreyle yeni yetki belgesi verilmez.

 

ALTINCI BÖLÜM

 

Çeşitli ve Son Hükümler

 

Hüküm bulunmayan haller

 

MADDE 29 - (1) Bu Yönergede hüküm bulunmayan hallerde ulusal ve taraf olduğumuz uluslararası mevzuat hükümleri uygulanır.

 

Uygulamaya geçiş durumu

 

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönerge kapsamında yetkilendirilen yükleten ve tartı aleti operatörü, Yönergenin 14 üncü Maddesinin 1 ve 2 nci fıkra hükümlerinin gereğini, Yönergenin yayımlandığı tarihten itibaren en geç 6 ay içerisinde sağlamak zorundadır.

 

 1. Bu Yönergenin yayımlandığı tarihten 6 ay ve daha sonra yetki belgesi almak isteyen yükleten ve tartı aleti operatörü, Yönergenin 14 üncü Maddesinin 1 ve 2 nci fıkra hükümlerinin gereğini, başvuru yaptıkları esnada sağlamalıdır.

 

 1. Bu  Yönergenin  14  üncü  Maddesinin  1  inci  fıkrasında  belirtilen  web  servisi,

 

Bakanlık tarafından hizmete sunulana kadar, yetkilendirilen yükletenler ve tartı aleti operatörleri, düzenledikleri DBA belge sayısını İdareye aylık periyotlarda bildirir.

 

Yürürlükten kaldırma

 

MADDE 30 – (1) 09/09/2016 tarihli “Denizyoluyla Taşınacak Dolu Konteynerlerin Brüt Ağırlıklarının Tespiti ve Bildirimi Hakkında Yönerge” yürürlükten kaldırılmıştır.

 

Yürürlük

 

MADDE 31 – (1) Bu Yönerge imzalandığı tarihte yürürlüğe girer.

 

Yürütme

 

MADDE 32 – (1) Bu Yönerge hükümlerini Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürü yürütür.

 

 

 

 

 

13

 

EK-1

 

DOLU KONTEYNERLERİN BRÜT AĞIRLIKLARININ TESPİTİ İÇİN

YETKİ BELGESİ BAŞVURU FORMU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yükletenin (Shipper) / Tartı

Ticaret Unvanı:

 

 

 

1

Vergi Numarası:

 

 

 

Aleti Operatörünün

 

 

 

 

Yükleten

Tartı Aleti Operatörü

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

DBA İçin Kullanacağı Yöntem

Yöntem 1

Yöntem 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adres:

 

 

 

3

Yükletenin/Tartı Aleti

 

 

 

 

Operatörünün Adresi ve

Tel:

 

 

 

 

 

 

 

 

İletişim Bilgileri:

Faks:

 

 

 

 

 

E-posta:

 

 

 

 

 

Adı Soyadı:

 

 

 

 

Yükleten/Tartı Aleti

Unvanı:

 

 

 

4

Operatörünün Yetkilisinin

T.C. Kimlik No:

 

 

 

(DBA Belgelerinden sorumlu olan ve

 

 

 

 

 

 

 

 

 

irtibat sağlanacak kişi)

Cep Tel:

 

 

 

 

 

E-posta:

 

 

 

 

Tartı Aletinin

Kullanılacağı Adres:

 

 

 

 

Seri no:

 

 

 

5

(* 1’den fazla olması durumunda

 

 

 

Türü:

 

 

 

formun ekinde liste olarak

 

 

 

 

 

 

 

 

verilmelidir)

Kapasitesi:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1)

 

 

 

 

DBA Belgesinde imzası

2)

 

 

 

6

bulunacak kişilerin Adı

3)

 

 

 

 

Soyadı/Unvanı

4)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Bilgisayar IP Numarası (İdare

……………………. ,

……………………. ,

……………………. ,

 

web servisine DBA belgelerinin

 

……………………. ,

……………………. ,

……………………. ,

 

 

girişinin yapılacağı bilgisayarlara ait)

 

Yukarıda adı/unvanı ve adresi belirtilen Yükleten/Tartı Aleti Operatörü olarak, “Denizyoluyla Taşınacak Dolu Konteynerlerin Brüt Ağırlıklarının Tespiti ve Bildirimi Hakkında Yönerge” ve ülkemizin taraf olduğu uluslararası sözleşmeler ile bunların alt düzenlemelerinde belirtilen kriterlere, emniyet ve güvenlik kurallarına uygun olarak faaliyet göstereceğimi, “Dolu Konteynerlerin Brüt Ağırlıklarının Tespiti İçin Yetki Belgesi”ne sahip olmam durumunda bu belgenin düzenlenmesi için aranan şartlarda herhangi bir değişiklik olduğu takdirde söz konusu değişiklik hakkında İdareye bildirim yapacağımı kabul ve taahhüt ederim.

 

Bu itibarla, tarafıma “Dolu Konteynerlerin Brüt Ağırlıklarının Tespiti İçin Yetki Belgesi” verilmesini arz ederim.

 

Yükleteni/Tartı Aleti Operatörünü Temsile Yetkili Kişi:

 

(bu kişi imza sirkülerinde yer almalı)

 

 

Adı Soyadı:

 

 

İmza tarihi:

 

 

Unvanı:

 

TC Kimlik No:

 

 

Cep Tel:

 

 

İmza ve Kaşe

 

 

 

 

 

“Dolu Konteynerlerin Brüt Ağırlıklarının Tespiti İçin Yetki Belgesi” başvurusunda bulunan yükleten/tartı aleti operatörü, bu başvuru formunu aşağıda belirtilen eklerle birlikte üst yazı ile İdareye sunar:

 1. Yükleteni//tartı aleti operatörünü temsil ve ilzama yetkili olan kişilerin imza sirkülerinin sureti,

 

 1. Yöntem-2 başvurusu yapanların yetkilendirilmiş yükümlü veya onaylanmış kişi statüsüne sahip olduklarını gösteren geçerli belgenin sureti,

 

 1. Tartı aletine ait muayene kartı ve ağırlık ölçüm doğrulaması belgesinin sureti,

 

 1. “Dolu Konteynerlerin Brüt Ağırlıklarının Tespiti İçin Yetki Belgesi” talebi uygun bulunan yükletene / tartı aleti operatörüne, belge ücreti olan 30.000 (otuzbin) TL’nin cep telefonuna mesaj ile gönderilen referans numarası ile Vakıfbank veya Ziraat Bankasına yatrılmasını müteakip söz konusu yetki belgesi düzenlenir.

 

EK-1

 

 

 

 

TARTI ALETİ LİSTESİ (*)

 

Sayı   Seri No

Kapasite

Türü

Adres

 

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

T.C.

ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI

Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü

 

 

 

 

DOLU KONTEYNERLERİN BRÜT AĞIRLIKLARININ TESPİTİ İÇİN

YETKİ BELGESİ

 

 

 

 

Belge No

 

 

 

 

:

 

 

Kullanılan Yöntem

 

Unvanı

 

Vergi Numarası

 

Adresi

 

 

:

 

:

 

:

 

:

 

 

Bu Belge, yukarıda belirtilen Yükletenin/Tartı Aleti Operatörünün ‘‘Denizyoluyla Taşınacak Dolu Konteynerlerin Brüt

 

Ağırlıklarının Tespiti ve Bildirimi Hakkında Yönerge’’   hükümleri uyarınca dolu konteynerlerin brüt ağırlıklarının tespitini

 

Yöntem-1 / Yöntem-2 kullanarak yapabilmesi için düzenlenmiştir.

 

Bu Yetki Belgesi ekindeki ‘‘Tartı Aleti Listesi’’ ile birlikte kullanılır ve ……………. tarihine kadar geçerlidir.

 

Düzenleme Tarihi:

 

İdare Onayı

 

(İsim,İmza,ve Mühür)