EĞİTİM BÖLÜMÜNE DÖN


Demiryolu Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi Düzenlemesine İlişkin Yönerge

DEMİRYOLU TAŞIMALARINDA TEHLİKELİ MADDE FAALİYET BELGESİ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN

USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNERGE

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönergenin amacı; Tehlikeli Maddelerin Demiryolu İle Taşınması Hakkında Yönetmelik kapsamında; dolduran, paketleyen, yükleyen, gönderen, alıcı, boşaltan, tank-konteyner/portatif tank işletmecisi, sarnıç-vagon sahibi/işletmecisi, demiryolu tren işletmecisi ve demiryolu alt yapı işletmecisi olarak bu faaliyetlerden biri veya birden fazlasıyla iştigal eden işletmelerin, almak zorunda oldukları Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesinin düzenlenmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

 

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönerge; demiryolu tehlikeli madde taşımacılığı zinciri içerisinde yer alan; dolduranları, paketleyenleri, yükleyenleri, gönderenleri, alıcıları, boşaltanları, tank-konteyner/portatif tank işletmecilerini, sarnıç-vagon sahiplerini veya işletmecilerini, demiryolu tren işletmecileri  ve demiryolu alt yapı işletmecilerini kapsar.

 

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönerge, 26/9/2011 tarihli ve 655 Sayılı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile 16/07/2015 tarihli ve 29418 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe giren Tehlikeli Maddelerin Demiryolu ile Taşınması Hakkında Yönetmeliğe dayanılarak hazırlanmıştır.

 

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönerge ’de geçen;

a) Alıcı: Taşıma evrakına göre tehlikeli maddenin alıcısı veya taşıma evrakı hükümlerine uygun olarak alıcı tarafından atananlar veya taşıma sözleşmesi olmadan yürütülen taşımalarda ise tehlikeli maddenin varış noktasında idaresini üstlenen gerçek veya tüzel kişileri,

b) Boşaltan: Tehlikeli madde yüklü bir konteynerin, dökme yük konteynerinin, çok elemanlı gaz konteynerinin (ÇEGK), tank-konteynerinin veya portatif tankın vagondan indirilmesi; paketli tehlikeli maddelerin, orta boy dökme yük konteynerlerinin veya portatif tankların vagon veya konteynerden indirilmesi; tehlikeli maddelerin bir sarnıç vagondan, sökülebilir tanktan, portatif tanktan veya tank-konteynerden veya bir tüplü gaz tankerinden, ÇEGK’den, bir vagondan veya dökme yük taşınan bir konteynerden boşaltılmasını yapan işletmeyi,

c) Bölge Müdürlüğü: Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Bölge Müdürlüklerini,

ç) Demiryolu Altyapı İşletmecisi: Tasarrufundaki demiryolu altyapısını güvenli bir şekilde işletmek ve demiryolu tren işletmecilerinin hizmetine sunmak hususunda Bakanlıkça yetkilendirilmiş gerçek veya tüzel kişileri,

d) Demiryolu Tren İşletmecisi (Taşımacı): Demiryolu şebekesi üzerinde yük ve/veya yolcu taşımacılığı yapmak üzere Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş gerçek veya tüzel kişileri,

e) Dolduran: Tehlikeli maddeleri sarnıç vagona, sökülebilir tanka sahip vagona, portatif tanka veya tank konteynere ve/veya bir vagona, dökme halinde taşımak için büyük konteynere veya orta boy dökme yük konteynerine veya tüplü gaz vagonuna veya çok elemanlı gaz konteynerine dolum yapan işletmeyi,      

f) Gönderen: Kendi adına veya bir üçüncü şahıs adına tehlikeli malları gönderen işletmeyi, ayrıca, taşıma işlemi bir taşıma sözleşmesine bağlı olarak yürütülüyorsa, sözleşmede “gönderen” olarak belirtilen kişiyi,

g) İşletme: Kamu kurum ve kuruluşları da dâhil olmak üzere, kâr amacı bulunup bulunmadığına bakılmaksızın bu Yönetmelik kapsamındaki faaliyetlerde bulunan gerçek ve tüzel kişileri,

ğ) Paketleyen (Ambalajlayan): Tehlikeli maddeleri, büyük ambalaj ve orta boy dökme yük konteyneri dahil, değişik cinsteki kaplara yerleştiren ve gerektiğinde ambalajları taşınmaya hazır hale getiren, tehlikeli maddeleri paketleyen ya da bu madde paketlerini, etiketlerini değiştiren, taşıtmak amacıyla etiketleyen, gönderici veya onun talimatı ile bu işlemleri yapan işletmeleri,

h) RID: Tehlikeli Eşyanın Demiryolu ile Uluslararası Taşınmasına İlişkin Yönetmeliği,

ı) Sarnıç-vagon: Sıvı, gazlı, toz ya da granüllü maddelerin nakliyesi için kullanılan, bir ya da birden çok sarnıçtan oluşan bir üst yapı ile hareketli aksam, süspansiyon, tampon, çekme, fren ve benzeri gibi ekipmanların monte edildiği bir şasisi bulunan vagonu,

i) Tank-konteyner/taşınabilir-tank işletmecisi: tank konteyner, taşınabilir tank veya tankerlerin, adına kayıtlı olduğu ya da bunları bir sözleşmeye dayalı olarak işleten işletmecileri,

j) Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi (TMFB-Dmr.): Yönetmelik kapsamında faaliyet yapanların almak zorunda oldukları ve idare tarafından düzenlenen belgeyi,

k) Tehlikeli madde (Tehlikeli yük): RID Bölüm 3.2’deki tehlikeli maddelerin listelendiği Tablo A’da yer alan madde ve nesneleri,

l) Tren: Bir veya birkaç çeken araç ile bir veya birkaç çekilen araçtan oluşturulan diziyi,

m) Vagon: Demiryolu üzerinde kendi güçleri ile hareket etme yeteneği olmayan her türlü yük taşımasında kullanılan demiryolu aracını,

n) Yükleyen: paketli tehlikeli maddeleri, orta boy dökme yük konteynerleri veya portatif tankları bir vagonun veya konteynerin içine veya üzerine yükleyen veya bir konteyneri, dökme yük konteyneri, ÇEGK, tank-konteyneri veya portatif tankı bir vagon üzerine yükleyen işletmeleri,

o) Yönetmelik: 16/07/2015 tarihli ve 29418 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Tehlikeli Maddelerin Demiryolu ile  Taşınması Hakkında Yönetmeliği,

ifade eder.

 

 

İKİNCİ BÖLÜM

Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi Alma Zorunluluğu ve Düzenlenme Şartları

 

Tehlikeli madde faaliyet belgesi alma zorunluluğu

MADDE 5-(1) Yönetmelik kapsamındaki tehlikeli maddelerden bir takvim yılı içerisinde net elli ton ve üstü miktarlarda işlem yapan; dolduran, paketleyen, yükleyen, gönderen, alıcı, boşaltan ile tank-konteyner/portatif tank işletmecisi, sarnıç vagon sahibi / işletmecisi, demiryolu tren işletmecisi ve demiryolu alt yapı işletmecisi olarak bu faaliyetlerden biri veya birden fazlasıyla iştigal edenler, Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi almak zorundadırlar.

(2) 24/10/2013 tarihli ve 28801 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik kapsamında Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi alan işletmeciler, tehlikeli madde taşımacılık zinciri içerisinde demiryollarını da kullanmaları halinde ayrıca bu Yönerge kapsamında Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi (TMFB-Dmr.)  almak zorundadırlar.

 

 

 

 

 

Başvuru için gerekli belgeler

MADDE 6-(1) Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi alma, yenileme veya faaliyet değişikliği hallerinde, işletmelerin aşağıdaki bilgi ve belgelerle ilgili Bölge Müdürlüğüne başvurmaları gerekir.

a) Başvuru dilekçesi (EK -1),

b) İşletmenin unvanını, adresini, iştigalini, temsile yetkili kişilerini, sermayesini, kurucularını ve ortaklarını gösteren Kuruluş Ticaret Sicil Gazetesi veya değişiklikleri gösteren Ticaret Sicil Gazetelerinin aslının ibrazı,

c) Tüzel kişiliklerde; unvan, adres, kayıt tarihi, çalışma konusu ve sermayesinin yazılı olduğu Ticaret Odası Faaliyet Belgesi, gerçek kişilerde ise bağlı olduğu odadan alınan oda kayıt/faaliyet belgesi,

ç) Tüzel kişiliklerde temsil ve ilzama yetkili kişilerin imza sirkülerinin aslının ibrazı veya noter onaylı sureti, gerçek kişilerde ise imza beyannamesi,

(2) Aynı ticari unvan altında faaliyet gösteren işletmelere ait temsilcilikler, adreslerinin bulunduğu Bölge Müdürlüklerinden her bir temsilcilik için ayrı ayrı Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi almaları gerekir.

 

Tehlikeli madde faaliyet belgesinin düzenlenmesi ve devredilmesi

MADDE 7- (1) Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi almak isteyen işletmeler, 6 ncı maddede belirtilen belgelerle işletmenin bulunduğu Bölge Müdürlüğüne başvururlar.

(2) Yapılan başvurular Bölge Müdürlüğünce değerlendirilerek durumları uygun bulunanlara, faaliyet alanlarının da belirtildiği EK-2’de yer alan 5 yıl süreli Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi (TMFB-Dmr.)  düzenlenir.

(3) Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi (TMFB-Dmr.) adına düzenlenen gerçek veya tüzel kişiler dışındakiler tarafından kullanılamaz ve hiçbir şekilde devredilemez.

           

 

Tehlikeli madde faaliyet belgesi ücreti

MADDE 8- (1) Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi’nin ücreti altıyüziki Türk Lirası’dır. Faaliyet Belgesinin yenilenmesinde, zayii veya faaliyet değişikliği nedeniyle yeniden düzenlenmesinde bu ücretin %5’i alınır.

(2) Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi ücreti, her takvim yılı başında geçerli olmak üzere o yıl için Vergi Usul Kanunu uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında artırılır.

(3) Bu Yönergenin 5 nci maddesinin ikinci fıkrası kapsamında Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi (TMFB-Dmr.) düzenlenmesinde belge ücretinin %10’u alınır.

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

 

Belge sahiplerinin yükümlülükleri

MADDE 9- (1) Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi sahipleri;

a) Yönetmeliğin 11 inci, 12 nci, 13 üncü,14 üncü,15 inci, 16 ncı, 17 nci, 18 inci, 19 uncu  ve 20 inci maddelerinde belirtilen hak, sorumluluk ve yükümlülüklerin yerine getirilmesine yönelik gerekli önlemleri almakla,

b) Bu Yönergenin 6 ncı maddesindeki başvuru evrağındaki bilgilerde bir evrakında bir değişiklik olması durumunda ilgili Bölge Müdürlüğüne bildirmekle,

c) Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesinde belirtilen konularda faaliyette bulunmakla,

ç) Hizmetten yararlananlara kusursuz hizmet vermekle,

yükümlüdürler.

 

Belge sahiplerinin uyarılması ve belgelerinin iptali

MADDE 10- (1) Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesine sahip bir işletmenin 6 ncı maddedeki şartlardan birisini kaybettiğinin tespiti halinde, Bölge Müdürlüğü tarafından yazılı olarak uyarılır ve eksikliklerini tamamlamak üzere 3 ay süre verilir.

(2) İşletmeci, kaybedilen şartı en geç 3 ay içerisinde sağlamazsa Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi iptal edilir.

(3) Yapılacak, inceleme ve denetimler sonucunda işletmelerin, belgelendirmeye esas başvuru evrakında yanıltıcı bilgi ve usulsüzlük yaptıklarının tespit edilmesi halinde Tehlikeli Madde Faaliyet Belgeleri iptal edilir. 

 

Diğer hükümler

MADDE 11- (1) Bu Yönerge kapsamında Bölge Müdürlüklerince yapılacak tüm iş ve işlemler (belge düzenleme, uyarma, belgelerin iptali vb.) Bakanlıkça oluşturulan Tehlikeli Madde Otomasyon Sistemi üzerinden yapılacaktır.

(2) Bölge Müdürlükleri 6 ncı madde kapsamında ibraz edilen bilgi ve belgeleri muhafaza etmekle yükümlüdürler.

 

Yürürlük

MADDE 12 – (1) Bu Yönerge imzalandığı tarihte yürürlüğe girer.

 

Yürütme

MADDE 13– (1) Bu Yönergeyi Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürü yürütür.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EK-1

 

ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI

….. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE

 

İşletmemiz, tehlikeli madde faaliyetlerinde bulunmaktadır. Bakanlığınız tarafından yayımlanan Tehlikeli Maddelerin Demiryoluyla Taşınması Hakkında Yönetmeliğin 7 inci maddesinin birinci fıkrası gereği alınması zorunlu olan Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi’nin, söz konusu Yönetmeliğe bağlı olarak Bakanlıkça yayımlanmış olan “Demiryolu Taşımalarında Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi Düzenlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönerge” çerçevesinde aşağıda işaretli faaliyet konusu/konularına uygun olarak düzenlenerek tarafıma verilmesi hususunda,  bilgilerinizi ve gereğini arz ederim.

 

                                                                                                                                        Temsile yetkili kişinin

                                                                                                                                                  Adı soyadı

                                                                                                                                                               İmza/Kaşe

 

 

Adres: ………………

İletişim(tel./faks/e-posta):

 

EK  : (Yönergenin 6 ncı maddesinde istenen belgeler.)

 

Faaliyet Konuları (işletmenin her bir faaliyeti işaretlenecektir):

□DOLDURAN   □PAKETLEYEN □YÜKLEYEN  □GÖNDEREN    □ ALICI     □BOŞALTAN  □ TANK-KONTEYNER/TAŞINABİLİR TANK İŞLETMECİSİ

□ SARNIÇ VAGON SAHİBİ VEYA İŞLETMECİSİ  □ DEMİRYOLU ALTYAPI İŞLETMECİSİ      □ DEMİRYOLU TREN İŞLETMECİSİ (TAŞIMACI)

 

 

 

EK-2