EĞİTİM BÖLÜMÜNE DÖN


Demir Cevherinin IMSBC Kod’a Eklenmesi

Sayı   : 79462207-010.07.01- 1693

31/12/2013

Konu  : Demir Cevherinin IMSBC Kod’a Eklenmesi

 

 

 

UYGULAMA TALİMATI

 

2013/251

 

 

Denizde Can Emniyeti Uluslararası Sözleşmesi (SOLAS 74), Kural VI Kısım A ve B ile Kural VII Kıs ım A-1; katı dökme yüklerin ve katı dökme tehlikeli yüklerin taşınmasını düzenleyen zorunlu hükümler içermektedir. Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO), anılan zorunlu hükümleri ayr ıntılı olarak düzenleyen Uluslararası Denizcilik Katı Dökme Yükler Kodu’nu (IMSBC Kod) yayımlamış olup, 1 Ocak 2013 tarihi itibariyle Kodun uygulanması zorunludur.

 

IMSBC Kod’da bulunmayan demir cevherinin taşınması sırasında alınacak tedbirler ve uyulacak kurallar Bakanlığımızın 02.05.2013 tarihli ve 2013/49 sayılı Uygulama Talimatı ile yayımlanmıştır. IMO bünyesinde görev yapan Tehlikeli Maddeler, Katı Yükler ve Konteyner Alt Komitesinin 18 inci dönem toplantısında, IMSBC Kod’un 03/05 sayılı taslak değişikliği kabul edilmiştir. Kabul edilen değişiklikler arasında, demir cevherinin IMSBC Kod’a eklenmesi ve demir cevherinin değiştirilen yeni test prosedürü de bulunmaktadır.

 

IMO, DSC.1/Circ.71 sayılı Sirküler ile 1 Ocak 2017 tarihinde yürürlüğe girecek olan sözkonusu hususların mümkün olan en kısa zamanda uygulanmasının önem arz ettiğini üye ülkelere duyurmuştur.

 

Bu itibarla, bu uygulama talimatının yayımı tarihi itibariyle katı dökme yük taşımacılığı yapan armatörler, gemi işleticileri, kiracılar, yükleyiciler, gemi kaptanları ve diğer ilgililer tarafından, IMSBC Kod’da değişiklik yapan DSC.1/Circ.71 sayılı Sirkülerde bulunan düzenlemelerin uygulanması hususunda bilgilerini ve gereğini rica ederim.

 

 

 

 

 

 

Suat Hayri AKA

 

Bakan a.

 

Müsteşar Yardımcısı V.